Lokalförsörjningsplanens innehåll

Kyrkostyrelsen har beslutat om vad en lokalförsörjningsplan ska omfatta och innehålla. Här kan du läsa mer och se beslutet i helhet.

Genom att upprätta en lokalförsörjningsplan får församlingar och pastorat en helhetsbild av verksamhetens behov och tillgång till mark, byggnader och anläggningar, och en plan för vilka förbättringar och effektiviseringar som bör genomföras.​

Planen visar också vilka de förväntade effekterna blir om åtgärderna genomförs, och vilka uppgifter, analyser och prioriteringar som ligger till grund för planeringen.

Kyrkobyggnaden har en särställning

Vid utarbetandet av lokalförsörjningsplanen ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas. Planen bör också visa om det finns byggnader och anläggningar som har särskilda kvaliteter, till exempel värden för församlingens identitet och kulturvärden som kan utvecklas till resurser i verksamheten.

Enligt kyrkoordningen ska alla pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat, ha en lokalförsörjningsplan som är fastställd av kyrkofullmäktige. Minst vart fjärde år ska kyrkorådet pröva om lokalförsörjningsplanen behöver ändras.

Målet är att församlingarna ska kunna utföra sitt grundläggande uppdrag i lokaler som motsvarar behoven, och samtidigt ger en långsiktigt hållbar resursanvändning.​

Sammanfattningsvis ska lokalförsörjningsplanen:

  • Omfatta församlingens eller pastoratets samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar för all verksamhet som planeras.
  • Relatera till församlingsinstruktionen och samordnas med församlingens övriga långsiktiga verksamhetsplanering.
  • Utgå från en omvärldsbeskrivning och avse en planeringsperiod om minst tio år.
  • Innehålla redogörelser för: Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen, verksamhetens planerade utveckling, och verksamhetens bestånd och behov av mark, byggnader och anläggningar.
  • Innehålla en åtgärdsplan och en konsekvensanalys.
  • Rapporteras till stiftet för kännedom.Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2019-04-25