Frågor & svar

Hittar du inte svaret på din fråga här kan du kontakta din stiftsrepresentant i samverkansfunktionen.

 

 • Vad är en lokalförsörjningsplan?

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg och ett stöd i församlingens arbete. Den ger förutsättningar för att församlingen/pastoratet ska kunna planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara inom givna ekonomiska ramar.

Planen utgår från församlingens vision och församlingsinstruktion. Arbetet med lokalförsörjningsplanen är en strategisk process som omfattar all verksamhet och lokaler. Den beskriver också lokalernas nyttjande, ändamålsenlighet och kostnadsutveckling.

Lokalförsörjningsplanen visar vilka kyrkor och andra fastigheter som behövs för församlingens verksamhet. Den visar också behov av förbättringar och effektiviseringar. I slutänden ger lokalförsörjningsplanen helt enkelt förutsättningar till en hållbar resursanvändning.

 

 • Varför gör Svenska kyrkan det här projektet. Varför togs beslutet?

Svenska kyrkans fastighetsbestånd omfattar nästan 20 000 byggnader, varav cirka 3400 är skyddade kyrkobyggnader enligt kulturmiljölagen (KML). Den årliga fastighetskostnaden är cirka 3,9 miljarder kronor, för församlingsverksamhetens fastigheter. Det motsvarar en dryg fjärdedel av församlingarnas intäkter.  

Undersökningar visar att omkring en fjärdedel av byggnaderna används en gång i veckan eller vid färre tillfällen. När antalet medlemmar minskar och intäkterna sjunker, behöver kyrkan se över sina lokalresurser utifrån verksamhetens behov. En minskning av fastighetskostnaderna skulle innebära ökade resurser till den grundläggande uppgiften.  

I november 2016 fattade därför kyrkomötet beslut om att varje församling/pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan .

 • Måste vi arbeta med Lokalförsörjningsplanering?

Ja. Enligt Kyrkomötets beslut ska pastorat, och församlingar som inte ingår i ett pastorat, ha lokalförsörjningsplaner .

 

 • Vad ska en lokalförsörjningsplan innehålla?

I december 2018 fattade kyrkostyrelsen beslut (SvKB) om vad en lokalförsörjningsplan ska omfatta och innehålla.

Lokalförsörjningsplanen ska innehålla en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen. Lokalförsörjningsplanen ska också innehålla en redogörelse för verksamhetens planerade utveckling, en redogörelse för församlingens bestånd och behov av mark, byggnader och anläggningar, en åtgärdsplan samt en konsekvensanalys.

Lokalförsörjningsplanen ska omfatta församlingens samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar för all verksamhet som församlingen planerar att bedriva.   

Lokalförsörjningsplanen ska relatera till församlingsinstruktionen och samordnas med församlingens övriga långsiktiga verksamhetsplanering. Den ska utgå från en omvärldsbeskrivning och avse en planeringsperiod om minst 10 år.​

Här kan du läsa beslutet i sin helhet

 • Hur långsiktig ska en lokalförsörjningsplan vara?

När man planerar för användandet av lokalerna behöver man veta hur verksamheten utvecklas och till vilka verksamheter och i vilken omfattning lokalerna ska passa för.  

Planeringshorisonten bör vara 10- 20 år för att skapa överblick och framförhållning. Revideringar i planen ska göras minst vart fjärde år enligt kyrkomötets beslut.

 

 • Vad är det för skillnad mellan lokalförsörjningsplanering och församlingsinstruktion?

Församlingsinstruktionen är en sammanhållande länk som ger underlag för arbetet med lokalförsörjningsplanerna. Men Församlingsinstruktionen och Lokalförsörjningsplanen är, var för sig, fristående dokument som ger underlag till varandra.

 • Ska vi hålla isär fastighetsplaneringen och verksamheten?

Fastighetsplaneringen är en del av verksamhetsplaneringen. Det är verksamhetens behov som ska styra vilka lokaler vi behöver.

 • Hur ser tidplanen för projektet ut?

Pastorat, och församlingar som inte ingår i ett pastorat, ska ta fram lokalförsörjningsplaner. Den nationella delen av projektet levererade i maj 2019 ett introduktionspaket som innehåller en introduktionsutbildning i PPT, en broschyr och en kort introduktionsfilm. Du hittar hela paketet här.
 
Under senhösten 2019 levererades en vägledning i lokalförsörjningsplanering med ett exempel på lokalförsörjningsplan för ett mindre pastorat. Du hittar vägledningen här.
 
Stiften har under december-januari 2020 utbildats i lokalförsörjningsplanering för att kunna ge församlingar stöd i genomförandet. Fler utbildningar erbjöds stiften under 2020 och stiften har i sin tur ordnat utbildningar för pastorat och församlingar 2020-2021.
 
 
Fler mallar och verktyg för att underlätta arbetet med lokalförsörjningsplanering har tagits fram, och under 2021 producerads en digital utbildning i tio avsnitt som du hittar här.
 
Den sista december 2021 avslutades projektet Lokalförsörjningsplaner på nationell nivå, men arbetet med att stödja stiften fortsätter nu i linjearbetet. Och stiftens arbete med att stödja pastorat och församlingar i arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplaner och att sedan underhålla dem fortsätter under 2022 och framåt.

Allt material som behövs för arbetet med lokalförsörjningsplanering hittar du fortfarande på sidan https://internwww.svenskakyrkan.se/lfp.

 • Vad innebär Lokalförsörjningsplanering för stiftet?

Stiften utövar främjande och tillsyn över pastoratens arbete och utgör i detta sammanhang första linjens support. Tillsynen inbegriper kontroller av att pastoraten efterlever sitt ansvar. Efter att lokalförsörjningsplanen finns på plats genomför stiftet också vissa uppföljningar och analyser ur ett regionalt perspektiv.  

Stödet och främjandet kan tillhandahållas dels som nationellt stöd till stiften som tas vidare till församlingar/pastorat, dels som sådant stöd som stiften själva tar fram till sina ingående enheter.  

För att finansiera stiftens ökade kostnader har beslut fattats att det i stiftsbidraget ska ingå ett ekonomiskt stöd på 50 miljoner kronor för de nya uppgifterna avseende främjande och tillsyn av den lokala fastighetsförvaltningen. 

 • Vad behöver församlingen göra?

Det första församlingen behöver göra är att förbereda arbetet genom att se över befintliga data och register. Helt enkelt att ha ordning i sina system. Här hittar du konkreta tips på hur ni kan förbereda er där du arbetar.

Här hittar du också det introduktionsmaterial som levererades i maj 2019.

Mer stöd i form av anvisningar och mallar med mera kommer att erbjudas via stiften. Den nationella nivån har tagit fram en vägledning i lokalförsörjningsplanering som levereras under senhösten och även utbildat stiften inom området lokalförsörjningsplanering, som stöd för själva genomförandearbetet.

 • Vad gör Samverkansfunktionen?

Samverkansfunktionen är ett forum, med representanter från stiften, med erfarenhet och kännedom om både verksamhet och fastighet. Samverkansfunktionens huvudsakliga uppgift är att bidra med sin kompetens och att vara kommunikativ länk mellan projektet, stiften och församlingar/pastorat.

 • Vi har redan en lokalförsörjningsplan, vad gör vi då?

Vad bra! Då har ni redan kommit en bra bit på väg! När själva arbetet med lokalförsörjningsplanerna kommer igång i församlingar och pastorat, så rekommenderar vi att ni stämmer av den plan ni har med den rekommenderade arbetsprocess som tas fram, och att er plan uppfyller bestämmelserna i SvKB:n. Är allt ok så har ni en plan som bör kunna uppfylla kraven och ett bra underlag för ert kommande arbete.

Om något saknas eller behöver justeras kan kompletteringar räcka för att planen ska "bli godkänd". Men är justeringar och kompletteringar mycket omfattande är det troligen bäst att göra hela arbetsprocessen på nytt, och använda relevant material från den gamla planen i arbetet med den nya.

 • Behöver lokalförsörjningsplanen godkännas? Och vem ansvarar?

Kyrkofullmäktige ska fastställa planerna. Sedan ska stiften, i sin roll med både främjande och tillsyn, verka för att planerna uppfyller kraven i SvKB:n. Några andra krav på "godkännanden" av planen finns inte.

 • Får stift och församlingar ekonomiskt stöd för arbetet med Lokalförsörjningsplaner?

Stiften har fått ett utökat bidrag för sitt utökade arbete med främjande och tillsyn, i anslutning till införandet av lokalförsörjningsplaner. För varje församling och pastorat som ska upprätta sina planer utgår ingen särskild ersättning. Syftet med planerna är att få en mer effektiv fastighetsförvaltning och ett fastighetsinnehav som är bättre anpassat till verksamheterna. Målet är att över tid få mer pengar över till den grundläggande uppgiften.

Redaktör och innehållsansvarig
knet\marsven7,
Uppdaterad
2022-02-02