Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lärande och undervisning

  Linje 2. Undervisning om kristen tro på webben

  Idag finns Svenska kyrkan på nätet – på vår webb och i sociala medier. Så kan lärande och undervisning ske i vår tid.

  Genom historien har kyrkan förmedlat kristen tro på de sätt som har fungerat. Vid tiden för reformationen var boktryckarkonsten en nyhet. Martin Luther tvekade inte inför att använda sig av det nya medium som tekniken erbjöd: tryckta böcker, illustrerade dessutom. Syftet var att förkunna evangelium till många människor samtidigt.  

  Nu söker sig människor till nätet 

  Idag ger digitala medier samma möjligheter. De som vill veta mer om tro, tradition och ett kristet liv söker sig fram på nätet. De som vill dela existentiella frågor med andra söker sig till olika former av sociala medier. För Svenska kyrkan är detta naturliga arenor för att kommunicera med många och på olika sätt: i text, med bild och film. Det sker genom församlingarnas och stiftens webbplatser, i Facebookgrupper, på Twitter och Instagram.   

  Och även om nationell nivå inte har samma direkta uppdrag att undervisa som församlingar och stift, kan man se den gemensamma webbplatsen och nationella konton på sociala medier som digitala rum för undervisning. Här uttrycks, gestaltas och delas erfarenheter om tro och liv.  

  Webbsidor om kristen tro utvecklas   

  Programmet Lärande och undervisning har uppdraget att utveckla sidorna om kristen tro på svenskakyrkan.se. Syftet är att ge medlemmar och andra intresserade tillgång till texter och annat material som både ger svar på grundläggande frågor om kristen tro och som resonerar om existentiella teman ur kristna perspektiv.  

  Målet är att framställa kristen tro som en helhet – alltså motverka den fragmentisering av tron som är vår tids utmaning för kyrkan. Tillspetsat uttryckt: att ringa in själva poängen med kristen tro. På sikt ska webbens material fungera som ett gemensamt bibliotek för hela kyrkan, till exempel när församlingar vill göra e-utbildningar anpassade för olika situationer och målgrupper.

  På svenskakyrkan.se kan du ta del av det webbmaterial som finns publicerat redan nu. Mer tillkommer framöver.  ​

  Webbsidorna ska fungera för många 

  För en folkkyrka är förkunnelsens målgrupp alla, oavsett kunskapsnivå och kyrklig vana. Så är det också i arbetet med webbens sidor om kristen tro.  

  Inom denna vida ”målgrupp alla” behöver dock webben utformas så att den kan fungera för människor med olika bakgrund och intressen. Vissa söker teologisk reflektion, andra lättillgänglig kunskap. Det är också så att många användare rör sig snabbt och lätt på webben; korta texter läses hellre än längre och rörlig bild uppskattas ofta mer än text.   ​

  Vi tar hänsyn till olika intressen 

  Det finns alltså många saker att ta hänsyn till. Förenklat uttryckt kan man säga att Svenska kyrkan har två intressen. Viktigast är naturligtvis att användarna överhuvudtaget finner något som de uppfattar som angeläget och meningsfullt (annars är det ju ingen idé att ha en webb). Men det är också viktigt att webben framställer kristen tro på ett sätt som svarar mot tro, bekännelse, lära och församlingarnas liv.  

  Användarna har intresse av att få svar på det de frågar efter, oavsett om det gäller viktiga årtal eller om hur man kan hantera existentiell ensamhet i coronatid.  

  De flesta användare googlar sig fram. På det viset är det avgörande att vanliga sökord eller nyckelord ger substantiella träffar på webben. Men det är också angeläget att de användare som systematiskt söker sig fram i webbens struktur, kan hitta ”sina” frågor i dess menyer. Det är rimligt och förväntat att användare finner Jesus, jul och påsk i menyerna för sidorna om kristen tro.   

  Webbens sidor om kristen tro har fått en struktur som ska svara mot både kyrkans och användarnas intressen.  

  Strukturen bärs av tre perspektiv 

  Sidorna om grunden i kristen tro bärs av tre perspektiv.

  Det första perspektivet utgår från en traditionell uppställning av kristen tro, alltså det som varit kyrkans undervisning genom historien. Här ryms bland annat en existentiell utläggning av trosbekännelsens artiklar om Gud som Fader, Son och helig Ande. 

  Utan att vara bekännelsetext syftar dessa texter till att framställa kyrkans förståelse av kristen tro på ett sätt som många kan känna igen. 

  Klicka på bilden nedan för att se hur en webbsida om kristen tro kan ta sig ut. Texten på sidan förklarar trosbekännelsens ord om Gud som Fader och Skapare. 

  Foto: Alex Giacomini/Ikon

   

  Ett andra perspektiv utgörs av personliga tolkningar av grundläggande texter, alltså ett slags vittnesbörd över den kristna trons innehållsliga betydelse för det egna livet. Här samlas röster från olika håll, teologiskt och fromhetsmässigt, i vår kyrka. 

  Nedan visas ett smakprov som ger glimtar av de filmer som ska visas på webbsidorna om kristen tro. 

  Det tredje perspektivet utgår från människors livsfrågor. Vi vet att många söker kunskap och kristen reflektion på nätet. Frågorna kan vara evigt existentiella eller gälla aktuell samhällsdebatt. 

  Undervisning sker i en rörelse mellan evangeliet och människans hjärta

  Sammanfattningsvis är dessa tre perspektiv tänkta att dels undervisa om kristen tro i enlighet med en traditionell framställning, dels låta olika röster från kyrkan beskriva hur de tolkar bland annat trosbekännelsen och dels relatera till människors livsfrågor genom att behandla ämnen vi vet att människor söker efter.  

  Grundläggande för dessa olika perspektiv är tanken att all förkunnelse sker i en rörelse mellan evangelium och varje människas hjärta. Lärande och undervisning handlar om att återupprätta relationen mellan kristen tro och människors liv, mellan traditionens språk och samtidens. 

   

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Anders Rune, Lärande och undervisning
  Ansvarig för intranätet Lärande och undervisning
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-11-22
  X
  Dokumentid: 1509252- Webid: 21463 - Unitid: 2147483527