Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lärande och undervisning

  Bakgrund och arbetsgång

  Väg lärande och undervisning

  Väg lärande och undervisning Foto: Alex Giancomini

  Programmet Lärande och undervisning är en långsiktig satsning som samlar och utvecklar Svenska kyrkans arbete med lärande och undervisning. Den här sidan beskriver i korthet hur arbetet har bedrivits från 2016 och framåt.

   

  2016-2017

  Över tid har det förts en diskussion om hur Svenska kyrkans undervisning kan stärkas: i kyrkomötet, i biskopsmötet, i stiften och i kyrkostyrelsen. Ett konkret uttryck för detta engagemang var satsningen Dela tro - dela liv (2013-2018); arbetet kring reformationsåret 2017 ett annat.

  Mot denna bakgrund togs 2017 konkreta steg mot en ny satsning på lärande och undervisning. I Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2018-2020, som antogs av kyrkomötet, lyfts lärande och undervisning som ett prioriterat område.

  I bakgrundsbeskrivningen sägs att människors tillgång till kristendomens existentiella resurser är begränsad; att många saknar nycklar till kristen tro och tradition. Därför prioriterar kyrkostyrelsen en ett systematiskt och sammanhållet program för lärande och undervisning, i syfte att stärka det arbete som redan pågår i församlingarna. Det gemensamma undervisningsansvaret mellan nationell nivå, stift och församlingar ska stärkas för att öka bildningen både på individ- och samhällsnivå

   

  2018 

  Planerings- och etableringsfas under 2018-2019.

  En ideologisk och innehållslig grund för programmet etablerades under 2018. Programmet organiserades utifrån analysen att kyrkan - förenklat beskrivet - möter människor på tre arenor, där lärande och undervisning kan ske. Det gäller den lokala församlingens "vanliga" verksamhet, digitala arenor (webb, sociala medier) och kyrkans medverkan i det offentligheten. Utifrån denna verklighetsbild formulerades programmets uppdrag som tre linjer: 

  1. Att stödja och utveckla arbetet i stift och församlingar 
  2. Att utveckla sidorna om kristen tro på Svenska kyrkans webb
  3. Att utveckla stöd till insatser i offentligheten.

  Inriktningen för programmet ringades in med följande begrepp:

  • Målgrupp alla
  • Undervisa när tillfälle ges - använd de sammanhang där vi befinner oss​

  Team lärande på kyrkokansliet sattes samman, liksom tre olika referensgrupper. Ett första möte med deltagare från alla stift, stiftsreferensgruppen, hölls 16-17 oktober.

  Programmet presenterades och diskuterades på möten med stiftsstyrelserna, med stiftsdirektorerna samt med alla domkapitel. Vidare har medarbetare från programmet träffat kyrkoherdar, pedagoger, diakoner, konfirmandnätverk, institutionspräster, folkhögskolerepresentanter etcetera vid olika tidpunkter under hösten. Norska kyrkan besöktes för att dra nytta av lärdomar från deras arbete med trosupplärning.

   

   

  2019

  Arbetet i programmet omfattade bland annat:

  • Informationsspridning om programmet Lärande och undervisning med träffar i hela organisationen.
  • Samråd med stiften genom en stiftsreferensgrupp.
  • Möten med biskoparna. 
  • Det tematiska kyrkomötet om undervisning
  • Referensgruppsmöten, bland annat presentation av en kartläggning som en grupp av seniora pedagoger har gjort. Kartläggningen sammanfattar Svenska kyrkans undervisningsmaterial från 1960 fram till idag och kan laddas ner som pdf här.
  • Församlingsbesök tillsammans med stiften (tre församlingar i varje stift). 
  • Ett kommunikationspaket som stöd till stiften. 
  • Förstudie för den digitala resursbanken för lärande och undervisning, där en viktig del var kontakter med stifts- och församlingsmedarbetare. Förstudien ledde fram till ett beslut om att resursbanken ska använda samma tekniska plattform som det kommande intranätet (Microsoft 365) och ingå som en pilot i intranätprojektet..  
  • Start av utvecklingsarbete för sidorna om kristen tro på Svenska kyrkans webb: textkriterier, ämnen och samverkan med externa skribenter. 
  • Planering av fortbildningar för journalister och av stödmaterial för församlingarnas arbete med skolan.

  2020-2021

  Perioden 2020-2021 utgör programmets genomförandefas.

  Fortsatt samarbete mellan nationell nivå, stift och församlingar. Utvecklingsarbete pågår runtom i landet. Här finns exempel från Karlstads stift och Göteborgs stift

  Under 2020-2021 har arbetet på nationell nivå två stora fokus: att bygga upp en digital resursbank som stödjer församlingarnas undervisningsuppdrag och att utveckla innehållet om kristen tro på webben. Dessutom ska stödmaterial för arbetet gentemot skolan färdigställas. Programmet är också knutet till 2020 års kultursatsning från nationell nivå.  Till detta har tillfogats ett antal kyrkomötesbeslut.

  2022

  Under 2022 avrundas programmets arbete på nationell nivå och fasas över i löpande verksamhet på kyrkokansliet och inom stift och församlingar.

  Redaktör
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Anders Rune, Lärande och undervisning
  Ansvarig för intranätet Lärande och undervisning
  Marie Wildhammar Okker, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-09-16
  X
  Dokumentid: 1484623- Webid: 21463 - Unitid: 2147483527