Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

  Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro antogs av kyrkostyrelsen 2013.

  Inledning
  Vision
  Levande teologi i digitala rum
  Om dokumentet
  Strategins avgränsning
  Definitioner
  Att vara kyrka på nätet − tillgänglighet och möte
  Tillgänglighet
  Emotionell kommunikation
  Strategiska vägval för digital kommunikation
  Användaranpassning
  Ökad samhörighet
  Vägval för extern webb och intranät
  Vägval för sociala medier
  Vägval för innehåll och tjänster
  Ansvarsfördelning
  Församlingen
  Stiftet
  Den nationella nivån
  ...............................................................................................................................

  Inledning
  Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje tid och sammanhang erbjuda människor evangelium om Jesus Kristus, i ord och handling. Kommunikation behöver vara dubbelriktad, tron – både dess frågor och svar – behöver delas mellan människor.

  Svenska kyrkan är öppen för alla och välkomnar var och en som söker sig till henne: troende, sökare och tvivlare. Svenska kyrkans uppdrag ska avspeglas i mötet med medlemmar och icke-medlemmar oavsett om det sker vid gudstjänster, på webben, i medier eller i andra sammanhang.

  De digitala plattformarna är centrala för Svenska kyrkans kommunikation och arbetet där blir i allt högre utsträckning även en naturlig del av Svenska kyrkans verksamhet.  På de digitala platserna möts kommunikation, teologi och verksamhet.

  Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro utgår från den av kyrkostyrelsen fastställda kommunikationsstrategin med ansvarsfördelning.

  Vision
  Svenska kyrkans digitala kommunikation är aktiv, transparent, lyhörd och ser varje människa. Den digitala närvaron bärs av medlemmarna.

  Svenska kyrkan arbetar aktivt med att ta fram och använda verktyg för att utföra de grundläggande uppgifterna även på digitala arenor.

  Svenska kyrkan ska:

  • vara kyrka även på digitala platser,

  • vara en naturlig del i människors digitala rum,

  • erbjuda redskap för människor att göra sin röst hörd och stärka enskilda människors mod att uttrycka sig och visa sitt engagemang,

  • använda de egna digitala platserna som nav för kommunikationen,

  • nyttja digitala verktyg för att bli klimatsmart och kostnadseffektiv i verksamheten,

  • använda digitala lösningar för planering och genomförande av Svenska kyrkans verksamhet,

  • vara generös med sin information.

  Levande teologi i digitala rum
  Att de digitala rummen är ytterligare en arena för människors samtal om Gud är en del av visionen för Svenska kyrkans digitala strategi och närvaro. I den lutherska tradition som vår kyrka tillhör, är varje kristen en myndig uttolkare av tron. Digital kommunikation och närvaro är verktyg för Svenska kyrkans arbete där de kommunicerande bemyndigas i sitt deltagande och ger Svenska kyrkan en röst. Som ideell, förtroendevald eller anställd har de kommunicerande olika röster och kraft, men alla har sin roll i kyrkans framtida digitala kommunikation. 

  Om dokumentet
  Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro beskriver hur Svenska kyrkan ska använda digital kommunikation för att uppfylla de syften som definieras i Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan. Dokumentet är ett komplement till kommunikationsstrategin och ska vara styrande för arbetet med digital kommunikation och närvaro.

  Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro är bindande för den nationella nivån och erbjuds övriga nivåer. Tidigare har kyrkostyrelsen fastställt följande styrdokument inom kommunikationsområdet: Svenska kyrkans kommunikationsplattform (2004), Svenska kyrkans visuella strategi (2005), Strategi för inomkyrklig kommunikation (2009) samt Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan (2011).

  Kyrkokansliets informationschef antog 2011 Policy för användning av sociala medier i tjänsten.

  Strategins avgränsning
  Den här strategin gäller den verksamhet som omfattas av Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan. Den gäller endast verksamhet som sker online på internet.

  Definitioner
  Med digital kommunikation avses kommunikation som sker med digitala verktyg såsom datorer, mobiltelefoner eller surfplattor.

  Några begrepp

  • Appar
  Från engelskans application. Egentligen dataprogram, men har på svenska kommit att betyda program för smarta telefoner och surfplattor.

  • Digitala platser
  Nätverkstjänster på internet. Exempel är webbplatser, webb-tv och mobilappar.

  • Intranät (Svenska kyrkans)
  En webbplats som har anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare inom Svenska kyrkan som målgrupp.

  • Surfplatta
  En mobil dator med tryckkänslig skärm.

  • Online
  Tillgängligt från ett datornätverk, vanligen betyder det uppkopplat mot internet.

  • Sociala medier
  Digitala mötesplatser med socialt samspel där användarna skapar innehållet. De mest kända exemplen är Facebook och Twitter.

  • Svenskakyrkan.se
  Svenska kyrkans gemensamma externa webbplats.

  • Webb
  Kortform av “world wide web”. Den del av internet som består av sidor som kan nås med en webbläsare, till exempel internet Explorer eller Chrome.

  Att vara kyrka på nätet − tillgänglighet och möte
  Tillgänglighet
  Svenska kyrkan ska finnas där människor finns och vara tillgänglig de tider på dygnet då människor har behov av kyrkan. Personliga möten kan uppstå på många platser, exempelvis via sociala medier. Därför prioriteras kommunikation som möjliggör dialog och skapar engagemang.

  Svenska kyrkan har en hög ambition när det gäller tillgänglighet avseende till exempel:
  • Språk
  • Barn och unga
  • Funktionsnedsättning
  • Tid på dygnet
  • Teknisk plattform

  Emotionell kommunikation
  Svenska kyrkans frågor är till sin natur sådana att det ibland är svårt att beskriva dem enbart i ord. Med hjälp av multimedia; rörlig bild, ljud och interaktivitet kan besökarens upplevelse fördjupas. Svenska kyrkans digitala närvaro ska bidra till att väcka engagemang och erbjuda besökaren möjligheter till andlig utveckling.

  Strategiska vägval för digital kommunikation
  Svenska kyrkans digitala kommunikation planeras på ett systematiskt sätt för att nå i verksamheten satta övergripande mål. Med en gemensam målbild ökar möjligheterna att bättre samordna och använda befintliga digitala resurser. Följande strategiska vägval är viktiga för Svenska kyrkans gemensamma arbete.

  Användaranpassning
  Kontakten med olika målgrupper ska utvecklas, både bland medlemmar och icke-medlemmar. Det förutsätter att Svenska kyrkan som avsändare har god kännedom om människors bruk av digitala medier. Alla digitala satsningar ska utformas utifrån användarnas behov liksom utifrån Svenska kyrkans grundläggande uppdrag.

  Ökad samhörighet
  Svenska kyrkan ska utgå ifrån att digital kommunikation till sin natur är fri från geografiska gränser. Arbetet med digital närvaro kan därför:

  • främja samhörighet och engagemang i Svenska kyrkan hemma och utomlands,
  • visa på att Svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka och berätta hur medlemmarna kan bidra genom dialog och insamling.

  Vägval för extern webb och intranät
  Extern webb

  • Svenska kyrkans gemensamma externa webbplats är svenskakyrkan.se. 
  • Svenskakyrkan.se ska erbjuda besökaren service och kunskap. Besökaren ska kunna utföra sin uppgift på webben utan tidigare kännedom om organisationen. Webbplatsen ska innehålla aktuell och korrekt information om Svenska kyrkan.  Informationen ska vara strukturerad på ett sätt som utgår från besökarens behov.
  • Svenskakyrkan.se ska dela kristen tro och stärka bilden av Svenska kyrkan som en öppen och närvarande folkkyrka som inger hopp.
  • Svenskakyrkan.se ska ge en bild av hela Svenska kyrkans verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Den ska uppfattas som intressant och relevant för engagerade medlemmar såväl som för en bred allmänhet. 

  Intranät
  Svenska kyrkans gemensamma intranät är navet för den inomkyrkliga kommunikationen och ska fungera som en kunskapsbank.
  Svenska kyrkans intranät ska vara ett arbetsredskap för Svenska kyrkans medarbetare – anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade.
  Öppenhet och hög tillgänglighet ska vara utgångspunkten för allt som publiceras på intranätet. Endast när det finns välgrundade skäl kan materialet publiceras med begränsad spridning.
  Intranätet ska bidra till ökad samverkan och delaktighet inom Svenska kyrkan.

  Vägval för sociala medier
  • Den digitala närvaron ska möjliggöra användarnas deltagande och engagemang.
  • Svenska kyrkan ska finnas på plattformar där människor redan finns. Närvaro på sådana etablerade platser ska prioriteras framför egna lösningar.
  • Svenska kyrkans närvaro ska bidra till att skapa trygghet på digitala mötesplatser.

  Vägval för innehåll och tjänster
  Det ska vara enkelt för användarna att hitta information om Svenska kyrkans verksamhet och att utföra sådant som:

  • Få kunskap om kristen tro
  • Ge en gåva
  • Läsa predikoturer
  • Få information om kyrkobyggnader
  • Hitta kontaktuppgifter
  • Boka kyrkliga handlingar
  • Hantera sitt medlemskap

  Det innebär att sådan information och sådana tjänster som huvuddelen av användarna är intresserade av prioriteras och görs enkla att nå.

  Ansvarsfördelning
  Svenska kyrkans arbete med digital kommunikation utgår från den ansvarsfördelning som finns fastslagen i Svenska kyrkans kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning.
  Här definieras det ansvar som Svenska kyrkans olika nivåer har vad gäller digital kommunikation och närvaro.

  Förslaget uttrycker kyrkostyrelsens målbild för verksamheten.

  Församlingen
  - Finns närvarande på nätet via webbplats, intranät och sociala medier.
  - Bidrar till helheten och deltar i gemensamma satsningar via stift eller den nationella nivån.
  En del församlingar ingår i en organisatorisk samverkan med andra församlingar. Då kan ordet ”församling” ovan ersättas av ordet ” flerförsamlingspastorat” eller ”pastorat”.

  Stiftet
  - Erbjuder församlingarna fortbildning, information och inspiration inom webb, intranät och sociala medier.
  - Samordnar och marknadsför gemensamma satsningar inom webb, intranät och sociala medier.
  - Bidrar till helheten och deltar i gemensamma satsningar från den nationella nivån.

  Den nationella nivån
  - Utvecklar gemensamma system och arbetssätt för webb, intranät och sociala medier.
  - Utvecklar system för insamling.
  - Erbjuder omvärldsspaning, analys och erfarenhetsutbyte.
  - Har regelbunden dialog med stiften.

  Konsekvenser av strategin:

  • Produktioner bör digitaliseras i högre utsträckning
  • Högre krav på tillgänglighet och interaktivitet. Anställda och frivilliga behöver finnas där och svara.
  • Utbildning i och marknadsföring av de gemensamma systemen.
  • Nationell nivå behöver göra mycket mer av omvärldsbevakning, analys och undersökningar för att få bättre kännedom om målgrupperna.
  • Intensifierat arbete med kommunikation och närvaro på nätet.
  • Genomslagskraften i strategin blir större om om alla nivåer i Svenska kyrkan delar målbilden

   

  Redaktör
  khus\svkmak,
  Innehållsansvarig
  Hannah Häggström, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2019-12-11
  X
  Dokumentid: 779115- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526