Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Inomkyrklig kommunikationsstrategi

  Inomkyrklig kommunikationsstrategi är antagen av kyrkostyrelsen .

   

  Inledning

  Svenska kyrkans inomkyrkliga kommunikationsstrategi är en del av Svenska kyrkans övergripande kommunikationsstrategi. Alla strategier utgår från Svenska kyrkans kommunikationsplattform som är beslutad i Kyrkostyrelsen. Dokumenten är bindande för den nationella nivån och erbjuds övriga nivåer.

  Definitioner

  Inom Svenska kyrkan definieras intern, inomkyrklig respektive extern kommunikation så här:

  Intern kommunikation: kommunikation inom en viss enhet eller arbetsplats till samtliga definierade målgrupper (anställda, förtroendevalda, ideellt engagerade).

  Inomkyrklig kommunikation: kommunikation mellan anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade inom hela Svenska kyrkan, såväl i Sverige som utomlands.

  Extern kommunikation: kommunikation med den breda allmänheten.

  Principer för god kommunikation inom Svenska kyrkan

  En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.” Så är kommunikationsvisionen formulerad för Svenska kyrkan, och den inomkyrkliga kommunikationen ska bidra till att förverkliga visionen. Ytterst syftar den inomkyrkliga kommunikationen till att rusta för det personliga mötet.

  Den inomkyrkliga kommunikationen ska, så långt möjligt, vara planerad och samordnad mellan olika nivåer och enheter. Kommunikationen ska ha mottagaren i fokus och ta hänsyn till människors olika situationer. Kommunikationen ska upplevas som lättillgänglig och ha en tydlig avsändare. Det ska finnas en strävan efter att information ska gå ut internt och inomkyrkligt innan den går ut externt. Kommunikationen ska utvärderas regelbundet i förhållande till målen.

  Mål för den inomkyrkliga kommunikationen

  • Att stärka Svenska kyrkans medarbetare - anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade – i deras arbete, uppdrag och engagemang.

  • Att öka samverkan och samhörighet inom Svenska kyrkan.

  • Att öka utbytet av kunskap, erfarenheter och idéer och minska känslan av ensamarbete i Svenska kyrkan.

  • Att bidra till ökad verksamhetsförståelse och att organisationen uppfyller sina verksamhetsmål.

  • Att använda gemensamma kanaler för snabb och effektiv inomkyrklig kommunikation.

  Strategier för inomkyrklig kommunikation

  • Den inomkyrkliga kommunikationen ska bidra till ökad samhörighet, dialog och engagemang.
  Kommunikationen ska inbjuda till dialog, göra det möjligt att öka kunskap och dela erfarenheter, bidra till ökat engagemang och fokusera på användarnytta. Ibland är dock inte syftet dialog. Då är envägskommunikation både snabb och effektiv.

  • Kommunikation är allas ansvar.
  Kommunikation är ett ömsesidigt ansvar. Chefer på olika nivåer har det yttersta ansvaret för att kommunikationen fungerar. Alla ansvarar i sin tur för att ta till sig information och att dela med sig av den till andra. Alla har också ansvar att söka upp den information som han/hon behöver. Avsändaren ansvarar för att kommunikationen finns tillgänglig för målgruppen.

  • Informationen ska vara tillgänglig för alla, i så hög grad som möjligt.
  Alla medarbetare i Svenska kyrkan ska ha möjlighet att hitta den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut och genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Kommunikationen ska utgå från människors funktion och behov och inte främst från organisatorisk tillhörighet. Adresserna i organisationsregistret används för den inomkyrkliga kommunikationen, och varje enhet ansvarar för att rätt personer finns registrerade där.

   Svenska kyrkans medarbetare på olika nivåer ska ha kompetens inom området internkommunikation.
  Kompetensutveckling inom området internkommunikation ska rymmas såväl inom fortbildningar och chefsutbildningar som inom introduktionsutbildningarna/ utbildningarna för tjänst inom Svenska kyrkan.

  • Ett gemensamt intranät ska vara navet för den inomkyrkliga kommunikationen.
  Intranätet ska vara navet för den löpande inomkyrkliga kommunikationen i alla delar av verksamheten. Andra kanaler är ett komplement till intranätet. Den totala mängden trycksaker ska minska – allt för att värna skapelsen och tänka miljömedvetet.

  Strategi för kommunikationskanaler

  I kommunikationsarbetet ska en tydlig skillnad göras på vilken information och vilka kanaler som är inomkyrkliga respektive externa.  Vidare ska uppmärksamhet fästas vid när intern information behöver spridas inomkyrkligt och vunna erfarenheter delas.

  Intranätet är navet i den inomkyrkliga kommunikationen.

  Intranätet kompletteras av ett fåtal andra inomkyrkliga kanaler, exempelvis nyhetsbrev. Dessa är med fördel elektroniska.

  Kommunikation via chefer och andra ledare är viktig, och därför är den kommunikativa kompetensen hos kyrkans chefer och ledare viktig.

  Möten och nätverksträffar bör användas när dialog, engagemang och delande är i fokus. Ren information kan med fördel spridas via andra kanaler än möten.

  E-post ska användas på ett genomtänkt sätt. De som använder adresser som slutar med @svenskakyrkan.se ska följa gällande e-postpolicy.

  Strategi för kommunikationens innehåll

  Vilket innehåll kommunikationen har beror på mål och syfte samt på vem mottagaren är.

  Språket ska vara rakt, okonstlat och vardagligt, samtidigt som det är korrekt och professionellt. Där det är möjligt ska tilltalet vara personligt. Inomkyrkligt kan det vara befogat med kyrkliga facktermer och uttryck, men texter ska formas så att alla mottagare har möjlighet att förstå.

  Bilder och illustrationer ska vara tydliga och ge betraktaren en känsla av det som förmedlas.

  Bilderna är värdegemenskapsbyggande och visar respekt för dem som är med på bilden.

  Det språk som används inomkyrkligt är främst svenska.

  Strategin gäller sedan 2009.

  Filer för nedladdning
  Redaktör
  khus\svkmak,
  Innehållsansvarig
  Hannah Häggström, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2020-08-26
  X
  Dokumentid: 22839- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526