Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Handlingsplan

  När församlingen valt utvecklingsområden kan det vara bra att få lite tips på aktiviteter, och även titta på vad andra har gjort.

  Detta är en checklista på aktiviteter som ni kan inspireras av i samband med ni skriver handlingsplanen. Aktiviteterna är indelade i två/tre nivåer, använd hela eller delar utifrån rådande resurser och ambitionsnivå och anpassa gärna till det lokala sammanhanget.

  INNEHÅLL  

  • Fokusområde: analys, strategi och planering.
  • Fokusområde: Innehåll, text och bild.
  • Fokusområde: Kommunikativa möten.
  • Fokusområde: Grafisk profil
  • Fokusområde: Sociala medier
  • Fokusområde: Webb och digitalt
  • Fokusområde: Press
  • Fokusområde: trycksaker och profilprodukter ​

  Fokusområde: analys, strategi och planering

  Mål: Församlingsinstruktionen är grunden till kommunikationsarbetet som är planerat, väl organiserat och väl förankrat i och i samspel med organisationen. Arbetet följs upp, analyseras och förbättras för att stödja församlingens visioner och mål.

  Grundläggande nivå

  • Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda känner till Församlingsinstruktionen (FIN)
  • Vi har en kommunikationspolicy som beskriver hur och varför vi kommunicerar.
  • Vi gör en kommunikationsplan som beskriver vad som ska göras av vem och när.    
  • Vi gör en verksamhetsberättelse som följer upp kommunikationsplanen.
  • Vi har kartlagt i vilka livskeden församlingsborna är i när vi möter dem.
  • Vi har kartlagt vilka kanaler församlingsborna använder för att hitta oss
  • Hos oss känner alla medarbetare, chefer och förtroendevalda till kommunikationspolicyn.
  • Hos oss känner alla medarbetare och chefer till kommunikationsplanen.
  • Hos oss känner alla medarbetare, chefer och förtroendevalda till hur de bidrar till kommunikationsarbetet.

  Avancerad nivå

  • Vi har en kommunikationspolicy/-strategi/-plan som bidrar till att prioritera ämnen och resurser för att kommunikationen ska stödja församlingens vision och mål. 
  • Kommunikationsplanen är mål- och resurssatt och tas fram i samverkan med ledningen.
  • Verksamhetsberättelsen redovisas för ledning och medarbetare. 
  • Analyser används i förbättringsarbetet
  • Kommunikationsarbetet är organiserat för att minska sårbarheten, det finns en kontinuitetsplan för grundläggande närvaro.
  • Vi har en strategi för att alla medlemmar ska känna till sin församling/känna sig inkluderade, även de med svag församlingsrelation.
  • Vi mäter och följer upp hur församlingsborna tar del av och uppfattar kommunikationen.
  • Vi har valt särskilda livskeden som vi fokuserar på i vår kommunikation för att även möta de församlingsbor som har svag relation till församlingen.   
  • Alla medarbetare och chefer applicerar/förhåller sig till kommunikationspolicyn
  • Alla medarbetare och chefer applicerar/förhåller sig till kommunikationsplanen
  • Alla medarbetare och chefer bidrar till kommunikationsarbetet
  • Strategisk improvisation ?
  • Vi samverkar med andra församlingar i Svenska kyrkan
  • Vi ansluter till större satsningar inom Svenska kyrkan.

  Master nivå

  • Församlingens kommunikation är samordnad och integrerad.
  • Kommunikationsplanen tas fram i samverkan med ledningen med grund i församlingsinstruktionen.
  • Kommunikationsplanen är mål- och resurssatt och följs upp regelbundet som en del i församlingens ständiga förbättringsarbete.
  • Alla chefer och medarbetare, ideella såväl som anställda bidrar aktivt i kommunikationsarbetet.
  • Församlingens budskap är välkänt i samhället och människor upplever Svenska kyrkan som relevant och har en positiv relation till sin församling.
  • Vi agerar på dagsaktuella händelser.
  • En redaktion finns där från olika delar av verksamheten medverkar och bidrar i kommunikationsarbetet. 

  Fokusområde: Innehåll, text och bild

  Mål: Kommunikationen skildrar det som är viktigt för människor och speglar kyrkans värderingar. Kommunikationen präglas av närvaro, öppenhet och hopp och anpassas för olika kanaler såväl som för olika livsskeden.

  Grundläggande nivå

  • Vi har en bildbank med bilder från vår församling
  • Vi har blanketter för att säkra medverkan på bilder enligt GDPR
  • Vi skriver texter och inkluderar
  • Vi väljer bilder som inkluderar
  • Vi väljer aktiviteter som inkluderar
  • Det är lätt att få kontakt med oss

  Avancerad nivå

  • Vi anpassar kommunikationen till de livskeden församlingsborna är i.
  • Vi har en kanalmix för att hjälpa församlingsbor att hitta oss
  • Vi använder bilder från vår församling
  • Vi använder blanketter som säkrar medverkan på bilder enligt GDPR
  • Vi sätter ord det församlingen gör som är viktigt för våra församlingsbor
  • Vi tänker på normkritik och tillgänglighet

  Fokusområde: Kommunikativa möten

  Mål: Det är lätt att få kontakt med församlingen och det finns en kultur i att skapa möjligheter. Människor som möter församlingen i gudstjänst och verksamhet blir sedda och inkluderade. Alla som vill känner sig del av kyrkan och är goda ambassadörer.

  Grundläggande nivå

  • Det är lätt att få kontakt oavsett kanal
  • Jourhavande präst är lätt att hitta på webben
  • Det är lätt att hitta sätt att engagera sig ideellt
  • Hos oss kan alla medarbetare och chefer ge bra allmänna svar på frågor.
  • Hos oss känner alla medarbetare och chefer till församlingens förhållningssätt, aktiviteter, arrangemang och teologi.
  • Hos oss har alla medarbetare och chefer ett öppet förhållningssätt till dem de möter
  • Hos oss skapar alla medarbetare och chefer möjligheter för församlingsborna att hitta sitt sätt att vara del i församlingen 
  • Alla medarbetare och chefer är öppna för dialog och samverkan med andra aktörer i vårt samhälle. 

  Avancerad nivå

  • FINs vision får konsekvenser i hur medarbetare och chefer bemöter besökare och deltagare - vad ska människor känna och uppleva.
  • Det är lätt att få kontakt med oss och vi har en kultur i att skapa möjligheter.
  • Vi har en strategi för att nå ut till ideella
  • Vi har en plan för ideellt arbete. 
  • Vi tar vara på alla möten och mötesplatser för att skapa ett gott möte mellan kyrkan och medmänniskorna.
  • Församlingen använder de personliga mötena som strategiskt verktyg. Utvärderar, jobbar med ständiga förbättringar för att skapa ”återbesök”. Ett förhållningssätt som uttrycker omtanke och får människor att känna sig sedda och tagna i anspråk.

  Fokusområde: Grafisk profil

  Mål: Församlingen använder Svenska kyrkans grafiska profil och logotyp. Det är lätt för medarbetarna att använda den. Det finns mallar för tex brev, agendor, affischer, foldrar och epostsignatur.

  Grundläggande nivå

  • Hos oss känner alla medarbetare och chefer till Svenska kyrkans grafiska profil. 
  • Församlingen känner till att grafisk profile gäller i alla kanaler, även i e-posten, i interna dokument, på webben och i sociala medier.
  • Medarbetare och chefer förstår nyttan med en gemensam grafisk profil.
  • Medarbetare och chefer känner till att det finns ett verktyg för att göra det enkelt att använda grafisk profil som tex mallverktyget och bildbanken Ikon.
  • Medarbetare och chefer känner till att det finns en logga för Svenska kyrkan med komplettering för varje församling.
  • Medarbetare och chefer har Svenska kyrkans typsnitt Foundry sterling och Sabon installerade på sin dator. 

  Avancerad nivå

  • Vi följer Svenska kyrkans grafiska profil inom alla områden.
  • Vi använder Ikon och mallverktyg där det är relevant.
  • Vi använder genomgående Svenska kyrkan-loggan.
  • Vi använder genomgående typsnitt och färger enligt grafisk profil.
  • Vi tar fram egna lösningar inom grafisk profil som kan delas med andra. 

  Fokusområde: Sociala medier

  Mål: Församlingen har medvetet valt vilka sociala medier som används, till vad och hur arbetet bemannas. Församlingen delar även inlägg och använder # som kommer från andra delar av kyrkan.

  Grundläggande nivå

  • Församlingen har ett Facebook-konto
  • Församlingen har ett Instagram-konto
  • Det är tydligt vilka som bevakar sidan, vilka tider och vilka svarstider som gäller
  • Det finns en plan för att lägga ut minst 9 inlägg om året med olika syften. 3 som kan gillas, tre som kan delas och tre som kan kommenteras.
  • Vi följer andra kyrkliga konton på sociala medier.
  • De som publicerar vet vilket stöd det går att få från nationell- och stiftsnivå. 

  Avancerad nivå​

  • Församlingen skapar innehåll till sociala medier av material som redan finns i församlingstidningen, på webben eller dyl och anpassar innehållet till sociala medier. Dvs, man tar inte bara en affisch som den är och lägger upp på Facebook.
  • Det finns en plan för att lägga ut i snitt minst 9 inlägg i månaden med olika syften. 3 som kan gillas, tre som kan delas och tre som kan kommenteras.
  • Församlingen känner till de digitala verktyg som finns till hands.

  Master nivå

  • Vi har en känd strategi för vår närvaro i sociala medier med användarupplevelsen i fokus som vi använder.
  • Vi följer upp hur inläggen går, delar resultatet i arbetslaget och använder kunskapen för att planera nya inlägg.

  Fokusområde: Webb och digitalt
  Mål: Församlingens kalender är uppdaterad, det är lätt att boka dop och via sökmotorer få kontakt, hitta stöd, lediga jobb och aktiviteter  

  Grundläggande nivå

  • Vi är med i den gemensamma webben 
  • Vi använder kalenderfunktionen
  • Vi har lagt in våra platser; kyrkor, kyrkogårdar, församlingshem etc. i platsadministrationen.
  • Kalenderhändelserna kopplas ihop med platser och så att besökaren kan att hitta till verksamheten. Det gör även att våra platser och kalenderhändelser visas i appen Kyrkguiden.
  • Vi har en kontaktsida med korrekt kontaktuppgifter till personal samt information om öppet- och telefontider.
  • Våra uppgifter i Kyrksam är korrekta
  • Vi registrerar våra konfirmationsgrupper i kyrksam så de kommer med i konfasök.
  • Vi är med i gemensamma kampanjer genom gemensamma puffar.
  • Vi gör skillnad på nyhet och standardsidor och vi vet varför. 
  • Alla standardsidor finns i menyn så de går att hitta.
  • Alla nyheter får avpubliceringsdatum.

  Avancerad nivå

  • Vi har kopplat vårt bokningssystem till kalenderfunktionen
  • Innehållet i kalenderhändelserna är målgruppsanpassat kopplat till platser och länkar till sidor med mer information.
  • Webbplatsen länkar till sociala medier
  • Det finns en plan för att lägga ut i snitt minst 9 nyheter per termin med olika syften.

  Master nivå

  • Vi har en känd strategi för vår webbplats med användarupplevelsen i fokus som vi använder.
  • Vi skapar sidor som är sökoptimerade.
  • Vi driver trafik från andra kanaler till vår webbplats.
  • Vi följer upp hur inläggen går, delar resultatet i arbetslaget och använder kunskapen för att planera nya inlägg.

  Fokusområde: Press

  Mål: Det finns en tydlig kontaktperson för press och media och en plan för kontakter under året. Kriskommunikationsplanen är känd i församlingen.  

  Grundläggande nivå

  • Det finns utsedd person som är presskontakt eller pressekreterare
  • Det finns utsedd(a) talespersoner som har kontakt med presskontakten
  • På kontaktsidan på våra webbplatser finns presskontakt angiven.
  • Presskontakt och talesperson(er) kan svara på vanliga frågor ur församlingsrapporten
  • Det finns en krishanteringsplan

  Avancerad nivå

  • Webbplatsen anger även kontaktinformation till nationell pressjour och till stiftets pressekreterare.
  • Presskontakten vet vilket stöd som finns att få från nationell- och stiftsnivå
  • Medieberedskap ingår i församlingens krishanteringsplan 
  • Kyrkoherde, talespersoner och presskontakt har grundläggande medieträning
  • Mediakontakter ingår i kommunikationsplanen
  • Press + verksamhet + sociala medier + aktualitet = extern kommunikation
  • Kunskap om hur man utformar ett pressmeddelande och vilka frågor som är lämpliga  

  Master nivå

  • Kyrkoherde, talespersoner och presskontakt har grundläggande medieträning
  • Presskontakten/kommunikatören ingår i krisberedskapsgruppen.
  • Samverkan med andra delar av Svenska kyrkan
  • Pressbearbetning, proaktivt mediearbete i strategiskt viktiga frågor ingår i kommunikationsplanen
  • Pressrum finns och används regelbundet   

  Fokusområde: trycksaker och profilprodukter
  Mål: Församlingen anpassar text och bild till foldrar, församlingstidning och affischer och har en plan för uppdatering. Profilprodukter som pennor, änglar och gåvor följer grafisk profil.

  Grundläggande nivå

  • Medarbetare och chefer har en förståelse för materialval.
  • Medarbetare och chefer känner till mallverktyget.
  • Medarbetare, chefer och förtroendevalda känner till att det finns ramavtal för gemensamma inköp.
  • Medarbetare och chefer känner till att det finns material och profilprodukter i Svenska kyrkans webbshop.

   Avancerad nivå

  • Mallverktyget används för trycksaksproduktion av de som inte har grafiska program. ð   
  • Profilprodukter så som gåvor och arbetskläder köps in på ett samordnat och genomtänkt sätt.
  • Medarbetare och chefer använder foldrar och annat material på ett medvetet sätt ð       Vi väljer socialt och miljömässigt hållbara profilprodukter.
  • Vi avropar ramavtal
  • Tryckt innehåll finns också tillgängligt digitalt.   

  Master nivå

  • Vi har en plan för när trycksaker och profilprodukter ska uppdateras.
  • Vi målgruppsanpassar material och publicering
  • Församlingen samverkar med andra församlingar vid nyproduktion av material.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Widmark, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-06-24
  X
  Dokumentid: 1464830- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526