Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Miljöfond för utlandsförsamlingar

  Nu finns möjlighet för utlandsförsamlingar att söka pengar ur miljöfonden. Insatserna ska gälla sådant som minskar församlingens miljö- och klimatpåverkan. Senast 30 september 2021 måste ansökan vara inskickad.

   

  Det här kan ni ansöka om pengar till

  Ansökan om bidrag ska gälla insatser som minskar församlingens miljö- och klimatpåverkan, exempelvis solpaneler, regnvattensystem, miljövänligare belysning (LED), sopstationer eller något annat.

  Lämpliga åtgärder varierar mycket från församling till församling, men det sökta beloppet måste finansiera konkreta hållbarhetsförbättringar i den fastighet som församlingen använder, alternativt till den mark som tillhör fastigheten.

  Så mycket pengar kan ni söka

  Maximalt möjligt bidrag som varje församling kan söka är 200.000 SEK. 

  Om ni önskar göra en åtgärd som kostar mer, så kan ni själva lägga till resten. Dock ska åtgärden vara färdigställd och slutfakturerad senast 30 juni 2022 för att bidraget ska utbetalas.

  Vilka får ansöka?

  Samtliga utlandsförsamlingar har rätt att ansöka om medel ur miljöfonden. 

  Vilka lokaler gäller det?

  Det går att ansöka om pengar både för fastigheter / lokaler /mark som ägs eller hyrs av utlandsförsamlingen, alternativt ägs eller hyrs av nationell nivå.

  Så här gör ni för att ansöka

  Ansökan ska avse åtgärd som ger en miljö- / hållbarhetsförbättring. Den ska ha en tydlig koppling till fastigheten / lokalen. Ansökan ska innehålla ansökningsblankett samt bilagor.

  Ansökningsblanketten ska vara ifylld och signerad av en person som har mandat att representera församlingen.

  I ansökan ska finnas:    

  • Beskrivning av önskad åtgärd, gärna med ritning eller skiss (med beskrivning av vad det är som ska göras, hur, var samt vem ska utföra dem)
  • Beskrivning av miljöpåverkan och ev påverkan på fastigheten i övrigt
  • Offert eller uppgift om genomförd prisförfrågan avseende åtgärden
  • Sökt belopp
  • Eventuella övriga uppgifter av betydelse för genomförandet (t ex krav på bygglov, hindrande bestämmelser mm)
  • Tidplan för när församlingen tänker genomföra åtgärderna
  • Uppgift om hur man planerar att driva projektet och tilltänkt projektledare
  • Om man önskar hjälp av lokalförsörjningsgruppen med någon del av åtgärden

  Ansökan om bidrag ur miljöfonden måste vara inskickad senast 30 september 2021. Därefter upphör ansökningsperioden och arbetet med att fördela medlen påbörjas. Skicka ansökan via e-post till svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se

  Ladda ner blanketten för ansökan

  Här laddar du ner blanketten för att fylla i ansökan till miljöfonden.(Word)

  Urvalsprocess och kriterier

  En jurygrupp från kyrkokansliet beslutar om vilka församlingar som får bidrag och med hur mycket. Medlen fördelas till de åtgärder som bedöms ge störst miljöeffekt. Det finns alltså ingen garanti för att alla sökande får ansökt belopp eller ens något bidrag alls. Juryn tittar på insatsens effekt, miljöpåverkan och relevans.  

  Snarast efter juryns beslut, omkring den 15 oktober, meddelas samtliga sökande församlingar om vilka som tilldelats bidrag. 

  Om ni tilldelas bidrag

  Om man tilldelas bidrag ur miljöfonden, handlar församlingen upp åtgärden lokalt och kan beställa åtgärderna så snart beslut om bidrag meddelats.

  För församlingsägda och hyrda fastigheter är församlingen också huvudman för åtgärden.   

  Nationell nivå är huvudman i nationell nivås fastigheter (i enlighet med lokalförsörjningspolicyn). Om församlingen så önskar erbjuds stöd av lokalförsörjningsgruppen i upphandlings- och genomförandefrågor.

  Bidrag betalas ut för faktiska kostnader enligt faktura för utrustning, projektering och installationsarbete. Det sker löpande av Trossamfundet mot av församlingen godkänd faktura från leverantören, alternativt till församlingen mot faktura eller avräkning med leverantörens faktura som bilaga. Utbetalning sker löpande fram till senast 30 juni 2022.  

  Frågor?

  Om ni har frågor om miljöfonden, kontakta svenskakyrkaniutlandet@svenskakyrkan.se   ​

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Urban Zackrisson, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
  Uppdaterad
  2021-06-15
  X
  Dokumentid: 1539639- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092