Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Vanliga frågor och svar om nya kyrkohandboken

  Eftersom det uppstår en hel del frågor om bruket av den nya kyrkohandboken finns här en FAQ (Frequently Asked Questions) som försöker tydliggöra några saker som blir annorlunda än tidigare eller som är bra att känna till.

   

  Områden

  Klicka nedan för att komma direkt till ett specifikt område.

   

  Benämningar på gudstjänster

  Det går bra att använda de gamla begreppen, som familjegudstjänst, söndagsmässa och veckomässa, men de finns inte längre som separata ordningar utan får sättas ihop lokalt utifrån ordningen för Mässa/Gudstjänst. Undantaget är högmässa, som innebär en specifik ordning, och som ligger väldigt nära HB86 i sin struktur.

   

  Huvudgudstjänst

  En distinktion som är viktig att känna till är den mellan huvudgudstjänst och icke- huvudgudstjänst. Firas en mässa/gudstjänst som huvudgudstjänst är vissa moment inte längre fakultativa. Till dessa hör:
  Överlåtelsebön eller Bön om förlåtelse, antingen som en del av samlingen eller i anslutning till kyrkan förbön.
  Trosbekännelsen (som dock kan bytas ut mot en trinitarisk psalm)
  Kyrkans förbön
  Full mässliturgi. En mässa som firas som huvudgudstjänst ska innehålla lovsägelse, prefation (sjungen eller läst), nattvardsbön, brödsbrytelsen, fridshälsning, O Guds lamm och bön efter kommunionen. Detta gäller alltså även en ”familjemässa” som firas som huvudgudstjänst – men den nya kyrkohandboken ger också rikliga möjligheter att utforma en sådan på ett sätt som ska kunna ta till vara barnperspektivet.

  Enligt kyrkoordningen är varje församling och pastorat ålagda att fira minst en huvudgudstjänst på söndagar och kyrkliga helgdagar.

  I en huvudgudstjänst läses alltid evangelietexten för söndagen. I en högmässa ska även gammaltestamentlig text och episteltext läsas, men i mässa/gudstjänst som huvudgudstjänst är det inte ett måste. I kortare vardagsgudstjänster (som veckomässa eller vardagsgudstjänst med barngruppen) kan valfri bibeltext läsas. Det ska dock alltid vara en text ur gällande bibelöversättning. Andra biblar som tex Barnens bibel används som komplement.

  Familjegudstjänst

  Gudstjänst med små och stora, familjegudstjänst, gudstjänst för alla åldrar…benämningarna är många när vi vill markera att gudstjänsten funkar bra även för barn och kanske till och med har ett särskilt fokus på barnen i gudstjänsten. Oavsett benämning så firar vi många gudstjänster som särskilt vill inkludera de yngre i våra församlingar. För enkelhetens skull används ordet ”familjegudstjänster” här – men varje församling är fri att hitta sitt eget namn på detta.

  En familjegudstjänst som huvudgudstjänst kan med fördel firas enligt enklast möjliga huvudgudstjänstordning, till exempel enligt nedan:

  Psalm
  Inledningsord
  Psalm eller lovsång
  Evangelium
  Predikan
  Trosbekännelsen (eller trinitarisk psalm)
  Överlåtelsebön
  Kyrkans förbön
  Herrens bön
  Lovpsalm
  Välsignelsen

  Det är naturligtvis möjligt att förutom evangelietexten också läsa andra texter, samt i predikans moment läsa ur någon barnbibel eller dramatisera något.

  Det är också möjligt att fira en mässa med små och stora som ligger nära högmässans ordning, till exempel med Kristusrop och Lovsång ur Gudstjänstmusik D, och en lämplig bön om förlåtelse ur handboken. Om det är huvudgudstjänst ska det vara full mässliturgi (se avsnittet om huvudgudstjänst). Då kan man med fördel välja en kortare nattvardsbön och lämplig gudstjänstmusik som funkar med barn. Till alla mässans delar finns texter och musik som är tänkta att vara lättillgängliga. Bön efter kommunionen är också ett moment som är möjligt att utforma fritt.

  Andra delaktighetsskapande moment som stationsvandring med ljuständning, kollektkorg osv är också en möjlighet i familjegudstjänster (så väl som i andra gudstjänster), till exempel vid kommunionen eller i anslutning till kyrkans förbön. Inget i kyrkohandboken hindrar sådana inslag. 

  Musikgudstjänst

  Enligt den nya kyrkohandboken kräver namnet ”gudstjänst” ett minimum som innebär betydligt fler moment än det som ofta har förekommit under termen ”musikgudstjänst”. Man behöver alltså i varje församling fundera kring hur det här kan ta sig uttryck lokalt. Kanske behöver en del musikgudstjänster omformas, och kanske behöver en del hitta nya benämningar – ”musikandakt” eller ”konsert med andakt” är exempel på fungerande alternativ.

  Den mest avskalade gudstjänstordningen när det inte är huvudgudstjänst, och om man dessutom följer anvisningarna för ”kortare gudstjänst”, kan se ut enligt följande:
  Psalm (egentligen är tre föreskrivna, men i kortare gudstjänst kan färre förekomma)
  Inledningsord (som minst den trinitariska formeln, se nedan om inledningsord)
  Evangelium eller annan textläsning
  Predikan
  Herrens bön
  Välsignelsen 

  Temagudstjänst

  Temagudstjänst existerar inte som eget begrepp längre, men kyrkohandboken talar ändå om gudstjänster som firas ”enligt ett tema som inte är kyrkoårsbestämt”. Om man vill följa ett annat tema än evangeliebokens i huvudgudstjänst (dvs läsa helt andra bibeltexter) måste man dock först anmäla det till domkapitlet.   

  Inledningsord

  En gudstjänst ska alltid inledas med den trinitariska formeln, ”I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn” eller ”I Guds, den treeniges namn” eller ”I Guds: Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”. Om den sistnämnda varianten används är det viktigt att en paus görs efter ”Guds” så att det inte framstår som att enbart Fadern hör samman med epitetet Gud. Sådana här små saker kan verka obetydligt, men spelar stor roll i den gudsbild som förmedlas när vi firar gudstjänst.

  Den trinitariska inledningen är det minimum av inledningsord som alltid måste finnas med. Inledningsord är i övrigt möjligt att utforma fritt, förutom den mångfald av alternativ som finns i kyrkohandboken.

  Liturgisk musik

  Ny liturgisk musik till de befintliga texterna får skrivas, och ska i så fall anmälas till domkapitlet. Om nykomponerad liturgisk musik skulle innebära en ändring i texterna blir även det föremål för anmälan till domkapitlet, eller medgivande om det gäller måltidens texter. Intentionen i kyrkohandboken är dock att gällande texter är de som ska brukas för det regelbundna gudstjänstlivet.. (KO 18 kap 6a §)

  Måltidens texter

  Med måltidens texter avses:
  Lovsägelsen
  Prefationen
  Helig
  Nattvardsbönen
  Brödsbrytelsen
  O, Guds Lamm

  Ändringar i måltidens texter kräver enligt kyrkoordningen medgivande av domkapitlet. Detta inkluderar alltså även att göra om en nattvardsbön till växelläst version samt att sjunga ett Helig eller O Guds Lamm med annan text än de som finns i kyrkohandboken. De tillstånd som Domkapitlet ger gäller bara för ett visst tillfälle eller för en viss tid, inte tillsvidare.

  Psalmer

  Enligt ordningen för mässa/gudstjänst – oavsett om det är en huvudgudstjänst eller inte – ska minst tre psalmer finnas med, i mässan fyra. En inledningspsalm, en psalm i samband med textläsningen, en offertoriepsalm om det är mässa, samt en slutpsalm/lovpsalm. Kyrkohandbokens anvisningar säger att färre psalmer kan förekomma i det som kallas för ”kortare gudstjänst”, till exempel veckomässa. Färre kan tolkas som noll – det vill säga, det ska även i fortsättningen vara möjligt att ha en så kallad läst mässa.

  När det handlar om vilka psalmer vi får sjunga och inte så går det att läsa i Kyrkoordningen 18 kap 4 § (se nedan). Antagen psalmbok för Svenska kyrkan är de sjuhundra första psalmerna. Den ska användas vid huvudgudstjänster och kyrkliga handlingar. Den gängse tolkningen är att det därför ska finnas minst en psalm från dessa 700 första i huvudgudstjänst och kyrkliga handlingar. I övrigt får psalmer bytas ut mot andra psalmer eller församlingssånger som inte ingår i psalmboken – om den präst som leder gudstjänsten och den tjänstgörande kyrkomusikern är ense. Det finns alltså stor möjlighet att använda såväl tillägget (701–800) som psalmer i 90-talet och 2000-talet, men också sjunga sånger ur böcker som Ung psalm, olika barnpsalmböcker, egenkomponerade sånger med mera. Om man däremot helt frångår den antagna psalmboken i huvudgudstjänsterna ska det anmälas till domkapitlet, enligt KO 18 kap 6§.

  KO 18 kap 4 §
  Psalmboken ska användas vid huvudgudstjänster och kyrkliga handlingar. Psalmer får bytas ut mot andra psalmer eller församlingssånger som inte ingår i psalmboken om den präst som leder gudstjänsten och den tjänstgörande kyrkomusikern är ense. (SvKB 2017:14)

  Varje gudstjänst ska avslutas med en lovpsalm, om inte Benedicamus/Lovprisningen finns med. Det ska vara en psalm av lovsångskaraktär. Som en hjälp i att avgöra vad det är, kan man tänka att det är en psalm som tar sin utgångspunkt i ”tack för att du är Gud” och/eller ”tack för att jag får leva med dig och tro på dig”.
   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2019-04-25
  X
  Dokumentid: 1419168- Webid: 29147 - Unitid: 11