Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Församlingsinstruktioner

  Alla församlingar ska enligt kyrkoordningen ha en församlingsinstruktion (FIN) som utfärdats av domkapitlet. Här finns en enkel vägledning för pastorat och församlingar, att ta hjälp av i arbetet med församlingsinstruktionen.


  Församlingsinstruktionen är tänkt att fungera som lokalt styrdokument och som ett identitets- och grunddokument byggd på teologisk reflektion för församlingarna i deras arbete med den grundläggande uppgiften; att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.  

  Samtidigt är instruktionen en presentation av församlingen, dess förutsättningar och verksamhet. Den ska vara ett levande dokument som bearbetas allt eftersom församlingens verklighet förändras. Församlingsinstruktionen är också avsedd att användas av biskopen vid sina visitationer och av domkapitlet när det utövar sin tillsyn.

  Ett väl genomtänkt arbete med församlingsinstruktionen underlättar församlingarnas och pastoratets verksamhet. När församlingsinstruktionen får ligga till grund för den årliga verksamhetsplaneringen, för budgetarbetet och verksamhetsuppföljningen blir den ett levande och fungerande redskap i församling och pastorat.

  Domkapitlet har den 31 augusti 2020 utfärdat en handledning för arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktion.  

  FÖRSAMLINGSINSTRUKTION enligt 57 kap. Kyrkoordningen
  Församlingsinstruktionens innehåll
  5 § För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion. Förslag till församlings-instruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet. När det gäller en gemensam församlingsinstruktion ska kyrkorådet även samråda med församlingsråden inom pastoratet. Instruktionen ska innehålla
  1. de regler för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitletfår besluta enligt bestämmelser i denna kyrkoordning,
  2. ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
  I det pastorala programmet ska även behandlas dels församlingens verksamhet på de andra språkän svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift dels barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys. När det finns flera kyrkor i en församling ska redovisas hur dessa i huvudsakanvänds. Utöver vad som sägs i första och andra styckena ska i en gemensam församlingsinstruktion för församlingarna i ett pastorat även redovisas hur ansvaret förförsamlingens grundläggande uppgift är fördelat mellan församlingarna och pastoratet. Där ska också redovisas hur de befattningar som präst som ska finnas inrättade enligt 37 kap. 18 § i huvudsak disponeras.

  ​Utfärdande och ändring av en församlingsinstruktion
  6 § Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherde var för sig. Den är därefter bindande för församlingen och, när det är fråga om en gemensam församlingsinstruktion, för pastoratet och dess församlingar.Fråga om ändring av församlingsinstruktionen får väckas av kyrkofullmäktige, kyrkorådet, ett församlingsråd, kyrkoherden eller domkapitlet. Ändringen godkänns och utfärdas på samma sätt som instruktionen.Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske en ändring av församlingsinstruktionen. Om inget förslag till ändring utarbetas ska skälen för detta anmälas till kyrkofullmäktige och domkapitlet. 

   

   

   

   

  Redaktör
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Innehållsansvarig
  Marie-Louise Rautalinko, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2020-09-14
  X
  Dokumentid: 38298- Webid: 29147 - Unitid: 11