Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Bidrag att söka

  Här finns de bidrag församlingarna kan söka från Härnösands stift.


  Bidrag till verksamhetsförstärkning – diakonal utveckling/familjerådgivning (tidigare strukturbidrag) 
  Bidrag för diakonal utveckling och familjerådgivning kan sökas av pastorat och självständiga församlingar som vill initiera, förändra och utveckla sitt arbete inom det diakonala området eller som vill erbjuda familjerådgivning.

  Ansökan senast 1 april året före bidragsåret.
  Kontaktperson: Peter Lundgren 0611-254 15.

   

  Bidrag till verksamhetsförstärkning – flykting

  Bidrag till verksamhet för asylsökande eller annat flykting- eller integrationsarbete kan sökas av pastorat eller självständiga församlingar som behöver möta de ökade behov som många nyanlända medför. Bidraget utbetalas i efterhand mot redovisade kostnader. Kan högst uppgå till 50 procent av en genomsnittlig diakonlön.

  Ansökan löpande under året.
  Kontaktperson: irja.aberg@svenskakyrkan.se 060-53 10 161

   

  Bidrag till verksamhetsförstärkning – sjukhus, universitet, kriminalvård, turism och militär (tidigare strukturbidrag) 
  ​Fördelas till de församlingar som bedriver omfattande verksamhet som rör den grundläggande uppgiften och som riktar sig till andra än de som är bosatta i det egna pastoratet eller församlingen, men befinner sig i det aktuella området. Fördelas från och med 2019 utifrån verksamhetens omfattning, enligt nya förenklade rutiner. Överensstämmer i huvudsak till storlek och beräkningsgrund med de strukturbidrag som utbetalas 2018. Krav på redovisning av havda kostnader.

  Ansökan krävs ej.
  Kontaktperson: Peter Lundgren 0611-254 15

  Kompetensutvecklingsbidrag

  Härnösands stift satsar på att hjälpa församlingar att vidareutbilda pedagogisk personal, diakoniassistenter och övriga assistenter inom diakonal församlingsverksamhet. 

  Pastorat/församlingar kan söka ett kompetensutvecklingsbidrag på max 50 000 kr/år. Bidraget är tänkt att bidra till resor och boende för studenten på distansutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Bidraget gäller endast en person per pastorat/församling.

  Ansökan ska vara stiftskansliet tillhanda senast 31 maj.

  Kontaktperson: Sonja Bjermqvist, 0611-254 55

  Utvecklingsbidrag 
  Kan sökas av församlingar som vill pröva ny verksamhet eller nya arbetssätt. Bidraget kan beviljas under högst 12 månader. 

  Ansökan  senast 1 april året före bidragsåret.
  Kontaktperson: Peter Lundgren 0611-254 15

   

  Konfirmandbidrag för lägerdygn
  ekonomiskt stöd till församlingarna för att säkerställa möjligheten att genomföra de lägerkrav som riktlinjerna föreskriver, att varje konfirmand ska få del av minst fyra lägerdygn med övernattning under sin konfirmandtid, samt främja konfirmandarbetet i församlingarna. Bidraget betalas ut i form av ett schablonbelopp beräknat på vad församlingarna fått i bidrag under ett antal tidigare år.

  Ansökan krävs ej.
  Kontaktperson: Helena Viberg 0611-254 56

   

  Internatbidrag 
  till församling eller extern organisation som anordnar koncentrerad konfirmandundervisning i internatform.

  Ansökan om internatbidrag görs senast 1 oktober året innan lägret anordnas. Tillståndsansökan till domkapitlet ska ha lämnats in senast 1 maj året innan lägret anordnas. 

  Kontaktperson: Helena Viberg 0611-254 56

   

  Bidrag till marknadsföring av Svenska kyrkan
  i samband med lokala arrangemang samt större nationella arrangemang. Ges till församlingar som är delaktiga i olika typer av evenemang i lokalsamhället som mässor, marknader, kulturfestivaler, idrottsevenemang. Fördelas med hänsyn till en jämn spridning över hela stiftet.

  Ansökan löpande under året.
  Kontaktpersoner: Kajsa Åslin 0611-254 54

   

  Kyrkoantikvarisk ersättning
  Utöver de egna bidragen handlägger stiftskansliet även statens kyrkoantikvariska ersättning som är avsedd för vård och underhåll av kulturhistoriskt viktiga byggnader, tomter och föremål. Åtgärderna ska ingå i en långsiktig förvaltningsplan. 
  Mer information i särskilt utskick om kulturarvet.
  Läs mer om KAE

  Ansökan senast 31 oktober två år innan byggstart. OBS, NYTT DATUM.
  Kontaktperson: Fredrika Björk, 0611-254 66
  Vikarierande stiftsantikvarie från hösten 2020-2021 Sara Hall., tel 0611-254 63

   

  Kyrkounderhållsbidrag
  Kyrkounderhållsbidraget (KUB) utbetalas av kyrkostyrelsen via stiften och ersätter från och med 2018 stiftets kyrkobyggnadsbidrag (KBB). Bidraget syftar till bevarande, användning och utveckling av kyrkliga kulturminnen och beviljas utifrån de sökandes ekonomiska förutsättningar. Kan användas för att förstärka andra bidragsformer i syfte att minska pastoratets egeninsats.
  Läs mer om KUB

  Ansökan 31 oktober. OBS, NYTT DATUM.
  Kontaktperson: Hans Sundquist. 0611-254 10

    

  Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond 
  (för familjer med minderåriga barn bosatta i Härnösands stift)
  Det finns möjlighet för enskilda att i svåra situationer ansöka om ekonomiskt stöd från Stiftelsen Maria Lindgrens självhjälpsfond som Härnösands stift administrerar. En förutsättning för bifall till ansökan är att den avser bidrag till sådant ändamål som föreskrivs i stiftelsens stadgar. Ansökan ska lämnas in till församlingen där den sökande bor för vidare handläggning. Församlingen skickar sedan ansökan till Härnösands stift för beslut.
  Ansökan skickas till Härnösands stift, Box 94, 871 22 Härnösand.

  Ansökan tas emot löpande under året.
  Information och frågor ställs till Peter Lundgren 0611-254 15

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2022-05-09
  X
  Dokumentid: 39490- Webid: 29147 - Unitid: 11