Din sökning gav 0 träffar

    Ett fel uppstod.
    Dölj bild

    Härnösands stift

    Arkivhantering

    Svenska kyrkans arkiv bildas av handlingar från Svenska kyrkans verksamhet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av kyrkans handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning samt tillgodose forskningens behov.

    Kyrkoordningen kap. 55

     

    Skapad:2019-11-07 13:29:00

    Arkiven inom Svenska kyrkan bildas i verksamheten på lokal och regional nivå. Arkivbildare på lokal nivå är församlingar som inte ingår i pastorat, församlingar som ingår i pastorat samt pastorat eller annan kyrklig samfällighet

    Läs mer om Arkivbildning
    Skapad:2021-03-26 08:16:00

    För arkiv som bildas av handlingar från begravningsverksamheten och den verksamhet som rör fördelning och användning av kyrkoantikvarisk ersättning gäller arkivlagen (1990:782) och tillhörande föreskrifter, såsom Riksarkivets föreskrifter.

    Läs mer om Begravningsverksamheten och kyrkoantikvarisk ersättning

     

    Skapad:2019-11-07 13:51:00

    På lokal nivå har pastoratets kyrkoråd ansvarets för pastoratets arkiv samt de i pastoratets ingående församlingars arkiv. I en församling som inte ingår i ett pastorat har församlingens kyrkoråd ansvaret för församlingen. För en annan kyrklig samfällighet än pastorat har dess verkställande organ ansvaret för samfällighetens arkiv.

    Läs mer om Arkivansvar
    Skapad:2019-11-07 13:52:00

    Handlingarna ska bevaras i ursprungligt skick, det vill säga i den form som de kom in eller upprättades.​

    Läs mer om Vård och hantering av handlingar

     

    Skapad:2019-11-07 13:53:00

    När man arkivlägger handlingar innebär det att man lägger samman och strukturerar dem enligt förteckningsplaner.

    Läs mer om Arkivlägga
    Skapad:2019-11-07 13:47:00

    Arkivbildaren ska upprätta en arkivredovisning som gör det möjligt att förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram handlingar samt hantera och förvara handlingar.

    Läs mer om Arkivredovisning
    Skapad:2019-11-07 13:57:00

    Handlingar ska överlämnas när enheten bildas eller upphör. Den nya arkivbildaren ska i sin arkivbeskrivning redogöra för vilka arkiv de förvarar, både för den upphörda arkivbildaren och den nya pågående arkivbildaren.

    Läs mer om Överlämnande av handlingar
    Skapad:2019-11-07 14:00:00

    Om det i en arkivlokal ska förvaras såväl allmänna handlingar som Svenska kyrkans handlingar måste arkivlokalen uppfylla de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 2013:4.

    Läs mer om Arkivlokal
    Skapad:2019-11-07 14:01:00

    Med gallring avses att förstöra handlingar eller uppgifter i handlingar efter fastställda regler.

    Läs mer om Gallra

     

    Redaktör och innehållsansvarig
    Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
    Ansvarig för intranätet Härnösands stift
    Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
    Uppdaterad
    2022-02-25
    X
    Dokumentid: 1465735- Webid: 29147 - Unitid: 11