Grogruppen odlar krukväxter, här pelargoner. Foto: Alex Giacomini/Lilla produktionsbolaget

Vad menas med en hållbar utveckling?

Vad innebär begreppet hållbar utveckling, hur kan det uppnås och vad är Svenska kyrkans arbete kopplat till ämnet? Frågorna besvaras av hållbarhetsgruppen vid Kyrkokansliet.

Vad menas med hållbar utveckling?  

–  Begreppet hållbar utveckling pekar på behovet av att tänka och agera långsiktigt och se till helheten när jordens resurser förvaltas och används. Det räcker inte med att fokusera bara på vissa länders eller gruppers välstånd – eller på mänsklighetens behov här och nu. I grunden väcker arbetet för en hållbar utveckling en rad rättvise- och fördelningsfrågor – dels mellan länder och grupper idag, dels mellan oss som lever idag och kommande generationer. 

Målet sporrar oss också till kreativitet – hur kan vi skapa en värld tillsammans där ingen lämnas utanför och där hela skapelsen värnas?

Hur kan en hållbar utveckling uppnås?

–  Svaret på den frågan beror på vem man frågar. Vissa sätter stort hopp till teknikutvecklingen. Andra menar att målet inte kan nås utan att vi förändrar vårt sätt att leva, konsumera och relatera till resten av skapelsen. Jag tror att det handlar om både och. Jag tror också att vi måste stanna upp och ta ställning i vissa djupt andliga och existentiella frågor. Vad är ett gott liv? Vad ger livet mening? Hur ser vi på naturen: Har naturen bara ett värde när den bidrar till människans behov eller har den ett värde i sig själv? I hållbarhetsdebatten märker vi när meningarna går isär i just dessa frågor.

Hur lyder den mest etablerade definitionen? ​

–  Begreppet Hållbar utveckling slog igenom i slutet av 1980-talet i och med Brundtland-rapporten, som skrevs fram på uppdrag av FN. Man kan säga att det blev en kompromiss mellan utvecklingsrörelsen som ville bekämpa fattigdomen i världen och miljörörelsen som såg akuta behov av att vi tog bättre hand om miljön. Brundlandt-rapporten försökte hantera båda och. Den betonade att vi i vårt arbete för att möta dagens behov måste använda jordens resurser på ett sätt så att det inte äventyrar kommande generationers möjligheter att få sina behov tillgodosedda.

Många tänker att hållbarhetsfrågorna handlar om miljö – men idag talar man även om social och ekonomisk hållbarhet.

– Ja, Brundtland-rapporten pekade på sambanden mellan ekonomiska, ekologiska och sociala frågor. En hållbar utveckling förutsätter att ekologiska och ekonomiska resurser används på ett hållbart och rättvist sätt. Det är i sin tur en grundförutsättning för fred, säkerhet och för en värld utan fattigdom och hunger. FN lyfter därför att det finns tre dimensioner av hållbarhet:

  • Social hållbarhet som handlar om att skapa förutsättningar för att tillgodose mänskliga behov, t ex genom respekt för de mänskliga rättigheterna och genom samhällen som bygger på rättssäkerhet och tillit.
  • Miljömässig hållbarhet som handlar om att hushålla med naturresurserna och värna miljön.
  • Ekonomisk hållbarhet som handlar om att hur vi förvaltar, fördelar och använder ekonomiska resurser. ​

Fångar de tre dimensionerna fullt ut Svenska kyrkans arbete?

– Svenska kyrkan tillför ytterligare en dimension: den andliga och existentiella dimensionen. Där finns vår teologi och de kristna värderingarna som vårt arbete vilar på. Men den här dimensionen är så klart inte bara till för dem som har en tro. Vi behöver alla bearbeta en rad existentiella och djupt andliga frågor, om vi ska uppnå en hållbar värld. Hur vi ser på oss själva, varandra, vår relation till naturen och till Gud? Dessa ”fyra relationer” lyfter Svenska kyrkan bland annat i gudstjänstlivet, i själavårdande samtal och i arbetet med barn och unga. Hur vi svarar på dessa frågor påverkar förutsättningarna för att nå en hållbar värld, och vilka vägval vi gör för att ta oss dit.   ​​

FN arbetar idag med 17 globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030) – vad är det?

– Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och består av 17 mål med 169 delmål som berör miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar som världen står mitt uppe i. Man kan se det som en färdplan till en hållbar värld. I Sverige kommer både staten, privat sektor och civilsamhället att arbeta för att nå målen som alltså ska vara uppnådda 2030. Svenska kyrkans arbete har bäring på alla mål, om än i olika utsträckning. På webbsidan www.svenskakyrkan.se/agenda2030 kan du läsa mer om hur vårt arbete kopplar till de olika målen. ​

 

Frågorna är besvarade av hållbarhetsgruppen vid enheten för diakoni och hållbar utveckling, avdelningen för kyrkoliv på nationell nivå.​ Välkommen att kontakta oss om du har fler frågor. 

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-12-18