Teologisk reflektion

Gud talar till var och en av oss. Det är en grundläggande utgångspunkt i kristen tro. Det teologiska samtalet kan vi därför alla delta i och bidra till. Det hjälper oss att dela erfarenheter och fördjupa vår tro. Vad vill Gud med oss och med skapelsen? Hur påverkar det våra liv här och nu och inför framtiden?

Det finns gott om teologiskt fördjupningsmaterial som kan användas som utgångspunkt i församlingens hållbarhetsarbete. För att arbetet ska få långsiktiga effekter är det viktigt att det kopplar till vår tro, våra ställningstaganden och vår identitet som kyrka. På den här sidan ges tre exempel.

På sidan Verksamhetsområden / Den grundläggande uppgiften finns exempel på hur allas lika värde och ansvaret för skapelsen kan lyftas och manifesteras i gudstjänstliv och i det diakonala arbetet samt material som kan vara användbart i undervisningen och missionsarbetet i din vardag. 

Ett biskopsbrev om klimatet

Foto: Magnus Aronson

Ett biskopsbrev om klimatet beskrivs den teologiska grunden för Svenska kyrkans engagemang i miljö- och klimatfrågor och uppmaningar för att möta den klimatkris vi står i.

Ett biskopsbrev om diakoni

Foto: Magnus Aronsson

2016 publicerade Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev om bakgrunden, motivet och visionerna för kyrkans diakoni. I brevet beskrivs diakoni som ett uttryck för ”kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen”. ​

Omtanke - ett reflektionsmaterial

"Omtanke – ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

"Omtanke - ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

I mitten av 1990-talet gjordes ett första studiematerial för Svenska kyrkans miljöarbete. Då hette det Nådegåvan. 2005 gjordes ett nytt material kallat Skapelsetid. Detta är ett tredje reflektionsmaterial som alltså kallas Omtanke. På olika sätt uttrycker alla tre titlarna vad det innebär att vara kyrka idag, nämligen att se utmaningarna som berör Skapelsen och människans roll. Det är en av vår samtids viktigaste frågor – de som handlar om en hållbar framtid som skapas i fred med jorden och fred på jorden.Materialet ska kunna användas för att stimulera till reflektion i en församling som vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

En natursyn i balans - om religionens roll och förhållningssättet till naturen

Ärkebiskop Antje Jackelén reflekterar kring ett nytt teologiskt förhållningssätt till naturen – där människans roll beskrivs som ett förvaltarskap med betoning på ömsesidighet i relationerna inom skapelsen, och där skapelsens integritet kan bli en ledstjärna.​

Mat för hela livet

Denna essä är tänkt som kunskapsunderlag för reflektion och samtal inom Svenska kyrkans församlingar kring etiska och teologiska aspekter på mat och livsmedelsförsörjning. Hur lever vi i harmoni med varandra och naturen utifrån en kristen livssyn?

Ladda ner Mat för hela livet här.

Samtalsmaterialet Himlakropp

Växjö stifts material för självstudier och fördjupande samtalom hur internationellt arbete och hållbarhetssträvanden i vår värld hänger samman med evighet, livssyn och hopp. 

Varje år medverkar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg med programmet Se människan. Vi erbjuder ett program med existentiellt perspektiv som filmas och kan ses av alla på Youtube. Här är ett urval av samtal kring litteratur som kan fördjupa det teologiska samtalet kring miljö, hållbarhet och tro.

Bråttom, men inte kört! - Stefan Edman 2020 

Granskogsfolk – hur naturen blev svenskarnas religion - David Thurfjell 2020 

När själen går i exil - Mikael Kurkiala 2019 

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-12-18