Resepolicy

Hur kan din arbetsplats bidra till de viktiga klimatmålen? Att ta fram en resepolicy är en bra start för att minska miljöpåverkan.

Svenska kyrkan ska aktivt bidra till omställningen till fossilfria transporter och minska utsläppen från egna resor. I Färdplan för klimatet har Svenska kyrkan målsättningen att mer än 60 procent av församlingar och pastorat ska ha egna resepolicyer som främjar fossilfria färdsätt. Senast 2022.

2019 hade redan 40 % av alla enheter en resepolicy!

Om du är inloggad på Svenska kyrkans intranät kan du söka "resepolicy" och läsa exempel från enheter både lika och olika din egen.

Kom ihåg!

En resepolicy handlar inte bara om klimatpåverkan - den ska också beakta säkerhet, ekonomi, god arbetsmiljö och sociala villkor hos leverantörer av både fordon och resetjänster.​

Från ingen resepolicy till att ha en resepolicy som ger effekt

 1. Inse att resande också påverkar klimatet. 
 2. Resonera om ert resande. För en diskussion kring vilka resor ni gör och behöver. Jämför med transporttrappan.  Valet av transportsätt begränsas av tid, avstånd, miljöpåverkan, ekonomi och bekvämlighet. Vilken prioritering har ni idag och hur vill ni begränsas framöver?
 3. Följ upp ert resande: Personresor i tjänstebil och tjänsteresor som ersatts, transporter i verksamheten både av personal och förekommande leveranser, resor till och från jobbet... Klimatpåverkan för verksamhetens direkta resor kan ni få fram med hjälp av klimatberäkning (en mall där ni fyller i km, men också kan beräkna övrig klimatpåverkan från verksamheten).Ta fram förslag till resepolicy.
 4. Ta beslut i ledning och fullmäktige om resepolicy.
 5. Fortsätt att följa upp och resonera kring hur ni förändrar ert resebeteende!

Transporttrappa

Linköpings stifts transporttrappa, från resepolicy 2017

Foto: Linköpings stift

En resepolicy med effekt bör innehålla

 • Vägledning för fossilfrihet, förslagsvis en transporttrappa att följa
 • Krav på utbildning för anställda i hållbart resande, resors miljöpåverkan och t ex ekonomisk körning
 • Krav för inköp av nya fordon: fossilfria, bränslesnåla, delbara, leasing - se Samverkande inköp för stöd
 • Krav på uppföljning och utvärdering​
 • Incitament för klimatvänligt resande till och från arbetsplatsen, t. ex. cykelvänlig arbetsplats.
  Incitament är bra över huvud taget och uppmuntras även utanför policys. Dock blir de tydligare sanktionerade om de finns med i resepolicyn (eller i personalpolicyn).

Fördjupning

 

Läs mer om färdplanen för klimatet

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-16