Hållbart resande

Foto: Hållbar utveckling i Svenska kyrkan

Hållbarhetsportalen på Kornet

Skapad:2022-10-17 13:25:00

Kornet är Svenska kyrkans nya gemensamma intranät. Övergången sker 18 oktober 2022. Detta intranät uppdateras inte längre och stängs i början av 2023.

Det är samma hållbarhetsportal, men i ny klädnad. Passa på att föreslå förbättringar när du lär dig hitta i det nya formatet.

För att nå Svenska kyrkans mål om klimatneutralitet 2030 måste vi aktivt bidra till omställningen till fossilfria transporter och minska utsläppen från egna resor. 

Vi behöver mer beteendeförändringar för minskat resande, snålare körsätt, fler klimatsmarta resealternativ, investeringar i ny teknik och stödjande infrastruktur och fossilfria bränsleval. Vi behöver också bli bättre på uppföljning och kunskap om resvanor, det är nödvändigt för att undvika dolda utsläppskällor som följer av vår verksamhet.

Fossilfria tjänsteresor

Det kommer alltid finnas resor som måste göras för att verksamheten ska fungera. Därför är det viktigt att vi snabbt fasar ut fossila drivmedlen från våra fordon, och prioriterar cykling och kollektivtrafik. Exempel på åtgärder är:

 • Alla nyinförskaffade (både nya och begagnade) fordon ska vara möjliga att köras på fossilfria bränslen
 • Alla som kör fossilfordon får en kurs i ecodriving för att minska bränsleförbrukning och utsläpp
 • Gå med i en bilpool, alternativt starta upp en själva eller tillsammans med en samarbetspartner eller organisation.
 • Introducera ny teknik regelbundet så att alla känner sig trygga med hur elbilen laddas, vad som händer om batteriet laddar ur innan man hittar till en ny laddare, hur en gasbil tankas, bilarnas funktioner med mera.
 • Ta fram riktlinjer för användning av egen bil i tjänsten, när den får användas etcetera.
 • Möjliggör att resor med egen bil i tjänst skall bokas som tjänstebilar och att val av privat bil ska motiveras
 • Uppmuntra att åka kollektivt och erbjud att det räknas in i arbetstiden om man reser fossilfritt med exempelvis kollektivtrafik, bilpool, cykel eller gång
 • Planera möten (tid och plats) utifrån kollektivtrafikens tidtabeller
 • Erbjud förmåner som kollektivtrafikkort genom samverkan med kollektivtrafikbolag och möjliggör inköp av årskort för kollektivtrafiken som förmånsbeskattas
 • Tillhandahåll tjänstecyklar, gärna bokningsbara, samt cykelhjälm.
 • Erbjud förmåner som vanlig cykel eller elcykel (förmånsbeskattas över 3 000kr)
 • Ställ krav på fossilfria transporter vid upphandlingar av enskilda resor och gruppresor
 • Välj flygfritt resande för personalgrupper, körgrupper och konfirmandgrupper osv.
 • Flygresor som inte kan undvikas klimatkompenseras enligt kyrkans gällande ramavtal

Minska resandet

Att minska antalet resor är det enklaste, billigaste och snabbaste sättet att minska klimatpåverkan från tjänsteresorna. Saker ni kan göra för att öka andelen resfria möten är bland annat:

 • Skriv distansarbetesavtal med medarbetare som önskar och har möjlighet att arbeta hemma.   
 • Skriv en resepolicy om det inte redan finns, och/eller omformulera resepolicyn till en mötespolicy för att främja resefria möten
 • Säkerställ att tekniken för digitala möten fungerar, att medarbetarna har god digital sammanträdeskunskap, utveckla en gemensam digital möteskultur och gör digitala möten till förstahandsval
 • Erbjud digitala möten med församlingsmedlemmar som till exempel samtal inför dop och bröllop samt självårdsamtal och digitala möten med förtroendevalda.    
 • Kartlägg de transporter som görs idag och identifiera potential till samtransporter av material mellan enheter och hämtning eller lämning av varor
 • Underlätta samåkning inom personalen, exempelvis via bokningssystem
 • Ha rutiner för vilka dagar beställningar eller inköp ska göras så att varuleveranser samordnas
 • Styr församlingen eller pastoratets inköp till färre leverantörer, och i första hand upphandlade leverantörer för att minska antalet inköpsresor

Bättre infrastruktur för hållbara tjänsteresor

För att möjliggöra fler resor med fossilfria färdmedel behöver det finnas goda förutsättningar i infrastrukturen, det vill säga de fysiska förutsättningarna för resor. Exempel på åtgärder ni kan vidta för bättre infrastruktur är:

 • Installera laddstolpar för elfordon via Svenska kyrkans ramavtal 
 • Vid planerat grävarbete kan kabelrör med fördel installeras för framtida laddstolpar.
 • Dela på laddstationer med kommuner, regioner och företag vid gemensam parkering
 • Etablera parkering för er egen bilpool med tjänstebilar
 • Etablera parkering för en bilpool för allmänheten och andra samhällsaktörer 
 • Se till att ha cykelförråd, lättillgängliga cykelpumpar samt erbjud dusch och omklädningsrum 
 • Erbjud regelbunden service av privata, förmåns- eller tjänstecyklar
 • Installera laddstation för elcykel
 • Inför ett system för intern klimatväxling och använd de öronmärkta medlen till investeringar i infrastruktur för hållbart resande, som exempelvis el-lastcyklar eller nya cykelparkeringar

Mobilitetshubbar och handbok för hållbart resande

Under våren 2022 gjordes en förstudie kring så kallade mobilitetshubbar av Örebro, Malmö och Umeå pastorat i samverkan. Förstudien undersökte möjligheter och förutsättningar för att inrätta fordonspooler öppna för både kyrkans medarbetare och allmänhet. Förstudien resulterade bland annat i en handbok för hållbart resande, som både beskriver hur en mobilitetshubb kan utformas, och ger ännu fler konkreta tips på hur pastorat och församlingar kan göra sina tjänsteresor mer hållbara. ​​​​​​​

För frågor om förstudien och handboken kontakta Sara Bronner, hållbarhetsutvecklare Örebro pastorat. Mail: sara.bronner@svenskakyrkan.se Mer information om hållbart resande

Mer att lära och fler tips om hållbart resande

Redaktör och innehållsansvarig
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-10-17