Hållbarhetsseminarier

Allt vi gör påverkar. Genom verksamhet, konsumtion, inköp påverkar vi människor, företag och miljön i alla led – lokalt och globalt. I församlingen behöver vi ibland extra kunskap om sakfrågan för att kunna uppgradera vårt hållbarhetsarbete. Vad säger lagen, hur gör vi en positiv påverkan, vilka verktyg och ramavtal finns till hands?

Här erbjuds digitala seminarier (webbinarier) där vi kan lära mer om det mest väsentliga – sett ur de sammanhängande ekologiska, sociala, ekonomiska och existentiella dimensionerna av hållbar utveckling. Varje webbinarium är 60-90 minuter och innehåller:

  • Tillståndet i Svenska kyrkan
  • Inbjuden talare relaterat till aktuell forskning, nationellt ramavtal, verktyg eller annat stöd i arbetet med sakfrågan
  • Återkoppling från presentationen relaterat till Svenska kyrkans verksamhet
  • Hållbarhetsportalen som resursbank och Miljödiplomering som verktyg
  • Frågestund och erfarenhetsutbyte

Passa på att lära dig mer och ta möjligheten att ställa frågor. Alla får plats!

Anmälan till alla webbinarier sker via Svenska kyrkans utbildningsportal under området Hållbarhet. Om du har en extern e-postadress: Be en kollega anmäla sig och dela länken ni får. Samma sak om ni kommer flera från samma enhet, det går bra att använda samma länk så länge en i arbetslaget är anmäld.

För intresseanmälan: mejla kyrkokansliet.hallbarhet@svenskakyrkan.se, ange vilket ämne du önskar, av nedan eller annat. Webbinarierna spelas inte in för publicering men ämnen och verktyg som berörs på webbinarierna återfinns i Hållbarhetsportalen.

Skadedjur och fuktrisker
onsdag 26 oktober 08:30-10:00

Skadedjur kan angripa alla typer av fastigheter, orsaka obehag och förstöra stora värden. Den risken ska vi minimera genom god förvaltning. Till vår hjälp finns nationella ramavtal för skadedjursbekämpning och vid detta webbinarium möter vi Anticimex som berättar hur vi kan arbeta förbyggande och avhjälpande i Svenska kyrkan.

Optimera dina byggnaders installationer och spara energi och kostnader
Torsdag 10 november 08:30-10:00

En byggnads värme- och ventilationsanläggning är ofta felinställda, ungefär som om ”man kör en bil på för låg växel, ibland också med backen ilagd fast man vill framåt”. Enkla brister i byggnaden, felinställda system, ej optimerade värmekurvor, ventilation som är påslagen 24 timmar om dygnet eller inställd på temperaturer som motverkar värmesystemets funktion är väldigt vanligt förekommande. Att börja trimma och optimera är inte särskilt svårt och kräver inte mer än intresse, förståelse för hur det fungerar och att man vågar börja pilla på knappar och ändra inställningar - samt att någon får ägna lite tid åt det. Då kommer ni spara minst 20% energi samtidigt som ni reducerar onödiga utsläpp och minskar era energikostnader. 

Klimatanpassning
torsdag 17 november 08:30-10:00

Jordens klimat blir varmare och vi behöver arbeta för att anpassa oss till de nya förutsättningar som dessa förändringar innebär. I detta webbinarium pratar vi mer om klimatanpassning och hur Svenska kyrkan berörs av frågan. Dels ges exempel på praktiskt arbete med frågan, dels går vi igenom vad man i församling kan tänka på när det gäller klimatanpassning.

Flygfria gruppresor
onsdag 7 december 08:30-10:00

När ett flertal församlingar bestämde sig för att sluta flyga med sina konfirmander, för att minska sin klimatpåverkan, så upptäckte de teologiska, pedagogiska och sociala vinster på vägen som de inte räknat med. På det här seminariet får vi höra vad som drev omställningen, vilka hinder som fanns med att sluta flyga och hur man hanterade dem samt vad som blev resultatet. Vi får även ta del av konkreta tips och råd att tänka på inför sin resa.

Barns rättigheter i ett förändrat klimat - intresseanmälan

Resepolicy och längre tågresor - intresseanmälan

Svenska kyrkans färdplan för klimatet har ett mål om att majoriteten av alla församlingar och pastorat ska ha resepolicyer som främjar fossilfria färdsätt. Men hur kan en sådan policy se ut, beslutas och efterlevas? Går det verkligen att ta tåget till Geneve, Taizé eller Glasgow i tjänsten? Till vår hjälp vid detta seminarium har vi våra ramavtalsleverantörer inom resor och resebokningar.

Laddstolpar - intresseanmälan

I omställningen till fossilfrihet ersätter vi betydande del av våra maskiner och bilar med eldrivna fordon, en omställning som sker i hela samhället. En kyrka mitt i byn kan ge energi och uppladdning åt alla (inte bara genom gudstjänstlivet). Vid detta seminarium får ni veta mer om kyrkans nationella laddprojekt och ekonomin i att erbjuda fordonsladdning. Vi får också träffa våra ramavtalsleverantörer som gör det lätt att göra rätt för oss. 

IT-produkter - intresseanmälan

Vad har IT-produkter för klimatpåverkan? Vad gör vi med gamla datorer, vad borde vi göra? Är det sant att en mobiltelefon innehåller halva periodiska systemet? Hur kan vi veta var våra IT-produkter har sitt ursprung och hur människor som producerar dem har det? Tillsammans med vår ramavtalsleverantör för IT-produkter, får vi lära oss mer om detta och får tips hur vi kan verka för hållbar utveckling genom val i IT-inköpen.

Kemikaliehantering - intresseanmälan

Det finns lagkrav om att vi måste ha kontroll på våra kemikalier, både för arbetsmiljön och miljön. Vid detta seminarium får vi lära oss mer om detta samt en visning av ett systemstöd för information och riskbedömningar om kemikalier. Till vår hjälp har vi vår ramavtalsleverantör Chemgroup. 

Hållbarhetsrapportering - Intresseanmälan

Att redovisa hållbarhet medför flera värdefulla fördelar – arbetet konkretiseras, följs upp och förbättras. Hållbarhetsresultat kan även bygga intern stolthet och bidra till att extern kunskap byggs upp om hur Svenska Kyrkan bidrar till en hållbar värld. Detta webbinarium handlar om vad en hållbarhetsrapport ska och kan vara samt presenterar KREDs mall för förenklad hållbarhetsredovisning. Mallen finns på intranätet

Skapelsetid (15 juni 2022)

Skapelsetid, på engelska Season of Creation, är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid pågår från första september till fjärde oktober, men budskapet och materialet kan naturligtvis användas under hela kyrkoåret. Vi får veta bakgrunden, hur Skapelsetid uppmärksammats tidigare år och får tips om hur vi tillsammans kan fira Skapelsetid 2022. Webbinariet ordnas av Svenska kyrkan men liksom i Skapelsetid är alla trossamfund välkomna att delta. Mer information finns på Sveriges Kristna Råds hemsida.

Återbruk av fast och lös inredning - intresseanmälan

Information kommer...

Städning i kyrkor och andra miljöer - intresseanmälan

Det finns mycket att tänka på när man ska städa i kyrkor och andra kulturhistoriska miljöer. Material, ytor och föremål kan vara mycket känsliga samtidigt som de slits hårt av alla som besöker kyrkorummet. Städningen måste vara hänsynsfull. Och vad gäller för städning över huvud taget? Funkar bara vatten? Lite extra såpa gör väl bara gott? Är mikrofiberdukar bra för miljön? Vi får information från ramavtalsleverantörer i städbranschen och från nationell nivås stödfunktioner för hållbar fastighetsförvaltning. 

Avfallshantering - Intresseanmälan

Vad kräver lagen av oss när det gäller avfallshantering och källsortering? Vid detta seminarium lär vi oss mer om avfallsförordningen, krav för farligt avfall, praktisk avfallshantering och vilka stöd som finns. Vi får en guide i vilket stöd som finns i Hållbarhetsportalen och vår ramavtalsleverantör för avfallshantering informerar om ramavtalets erbjudande.​ Läs medskick från tidigare webbinarium här.

Klimatkompensation - intresseanmälan

Svenska kyrkans färdplan för klimatet har tre effektmål: klimatneutralitet, värdeförändringar och klimaträttvisa. På detta seminarium lär vi oss om ett sätt som gör det möjligt för församlingar, pastorat och stiftskanslier att klimatkompensera enligt Fairtrades kriterier och kanalisera ett klimatstöd till samhällen som har små resurser för att ställa om till förnybart och skydda sig mot de klimatförändringar som redan påverka deras liv. 

Hållbar kapitalförvaltning i församlingen - intresseanmälan

Kan en kyrka för framtid främja det fossila? – om etiska placeringar och fossil avinvestering. Läs mer om tidigare tillfällen som arrangerades av Sveriges kristna råd. 

Inköpspolicy & uppförandekod - intresseanmälan

Svenska kyrkan ställer krav på sina leverantörer genom uppförandekoder. För leverantörer innebär det att de ska ha kontroll i leverantörskedjan avseende mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, samt att de ska rapportera väsentliga avvikelser till oss. Men hur fungerar kravställningar och uppföljningsarbetet i praktiken? Hur kan församlingen ställa samma krav, med sina knappa resurser? Hur länge har Svenska kyrkan haft en uppförandekod och vilken effekt ser vi hittills? Vi får förklarat leverantörernas uppförandekod för oss och vi får också veta hur den efterlevs i våra nationella ramavtal. 

Redaktör
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-09-30