Foto: Gustaf Hellsing

Hållbarhetsredovisning och gröna bokslut

2017 trädde nya lagkrav om obligatorisk redovisning av hållbarhetsinformation i kraft i Sverige. Kraven gäller större verksamheter men har skapat en ökad förväntan på alla verksamheter att vara mer öppna och kunna redogöra för hur man arbetar med frågor som till exempel gäller miljö och socialt ansvar.

Enligt lagkraven ska verksamheter som uppfyller mer än ett av följande villkor upprätta en hållbarhetsrapport:

  • medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 250,
  • balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor,
  • nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 350 miljoner kronor. ​

Hållbarhetsrapporten ska innehålla information som behövs för att förstå verksamhetens utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av verksamhet. Det kan handla om verksamhetens miljöpåverkan, personalfrågor som arbetsmiljö och sjuktal, hur man arbetar för att respektera mänskliga rättigheter och motverka korruption. Det finns till exempel krav på beskrivningar av policyer, resultatet av arbetet med dem och hur risker identifieras och hanteras. ​​

Idag lyder nationell nivå samt Uppsala och Malmö pastorat under de nya lagkraven. Är du nyfiken på hur en hållbarhetsredovisning kan se ut? Ta gärna del av nationell nivås redovisning här.

Skapad:2020-02-03 13:45:00

Att redovisa hållbarhet medför flera värdefulla fördelar – arbetet konkretiseras, följs upp och förbättras. Hållbarhetsresultat kan även bygga intern stolthet och bidra till att extern kunskap byggs upp om hur Svenska Kyrkan bidrar till en hållbar värld.

Läs mer om Mall för förenklad hållbarhetsredovisning

Räkna ut klimatpåverkan

Vill du räkna ut din församlings klimatpåverkan av energianvändning och resor? Då använder du också den förenklade hållbarhetsredovisningen ovan - men bara den gröna flik 4. Den räknar automatiskt ut klimatpåverkan för olika energislag och transportslag.

När man får en bild av vilka verksamheter som har störst klimatpåverkan underlättar det för att sätta mål och välja åtgärder som värnar skapelsen. Med hjälp av beräknad klimatpåverkan kan du se församlingens klimatpåverkan för det gångna året och prova vad exempelvis alternativa färdmedel eller drivmedel eller val av elavtal skulle innebära för er klimatpåverkan.

De utsläppsfaktorer som används för att beräkna klimatpåverkan har ett livscykelperspektiv, det vill säga de räknar in resursutvinningen, produktion, distribution, användning och avfallshantering. För transporter gäller detta drivmedlets livscykel, inte hela fordonets livscykel. På så sätt blir jämförelserna mellan olika energislag och färdmedel så rättvisande som möjligt.

Om du behöver uppdaterade emissionsfaktorer och energiinnehåll för andra beräkningar så finns de listade i en av flikarna i redovisningsmallen.

Varje församling/pastorat vet om sin energianvändning och rapporterar det årligen till SCB-enkäten "Ekonomisk redogörelse". Men om det inte är samma person som gör hållbarhetsredovisningen så återfinns enhetens energianvändning - och annan bra data för redovisningen - i Svenska kyrkans visualiserings- och analysverktyg.​

Skapad:2020-09-18 13:12:00

Här kan du ta del av kyrkans medlemsstatistik, ekonomiska redogörelser och pastoratsrapporten på ett visuellt och lättillgängligt sätt. Grafiken som visas kan du kopiera och klistra in i ett worddokument.

Läs mer om Visualiserings- och analysverktyg

Klimatredovisning i Göteborgs begravningssamfällighet

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-03-25