Förenklad hållbarhetsredovisning

Mall för förenklad hållbarhetsredovisning för församlingar och pastorat.

Efter önskemål från flera församlingar och pastorat om stöd för hur hållbarhetsredovisning på församlingsnivå skulle göras har vi tagit fram en mall med hjälp av Grant Thornton. Mallen följer den modell nationell nivå har valt för att redovisa sitt hållbarhetsarbete, dvs utifrån fyra hållbarhetsdimensioner. Det är en KRED-rekommendation att använda mallen för att göra sin hållbarhetsredovisning, men det är frivilligt och mallen kan justeras efter eget behov och är inte ett rapporteringsverktyg till stift eller nationell nivå. Hållbarhetsredovisningen är en självständig publikation och är inte en del av årsredovisningen men kan med fördel presenteras för fullmäktige vid samma tillfälle. Nationell nivås, och några ytterligare enheter, som når upp till gränsvärden för obligatorisk redovisning enligt lag måste underkastas revisorsgranskning av hållbarhetsarbetet, men vid frivillig hållbarhetsredovisning är det inte ett krav.  

Att redovisa hållbarhet medför flera värdefulla fördelar – arbetet konkretiseras, följs upp och förbättras. Hållbarhetsresultat kan även bygga intern stolthet och bidra till att extern kunskap byggs upp om hur Svenska Kyrkan bidrar till en hållbar värld.

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på organisationer att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Utvecklingen i världen går allt snabbare och intressenter sätter press på organisationer att visa på ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete.   

Mall för förenklad hållbarhetsredovisning (excel)

 

Redaktör och innehållsansvarig
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-16