Färdplan klimat

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi tvingas alla att ompröva vårt sätt att tänka kring skapelsen, livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa. Det är ett arbete som behöver få genomslag i hela samhället och påverka varje del av samhällsutvecklingen.   

Vi ska som kristna bidra till klimatmålen av kärlek till Gud och skapelsen, och med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen. Vi ska också verka för klimaträttvisa stödja de människor som drabbas mest av klimatförändringarnas trots att de bidragit till dem allra minst.  

Färdplanen siktar mot tre effektmål som ska vara uppfyllda senast 2030 genom etappmål varav de inledande sju ska vara uppnådda 2022.

 

Till färdplanens effekt- och etappmål

 

BEHOVSLÄGE, UPPDATERAT 2021-07-01

Vi färdas mot klimatneutralitet, värdeförändring och klimaträttvisa

Församlingar i hela landet är aktiva i klimatfrågorna och särskilt märks rörelsen för #act4climate och #skapelsetid. Arbetet följs upp genom SCB-enkäten ekonomisk redogörelse, projekt inom ramen för färdplanen samt kontinuerlig dialog mellan klimathandläggare på samtliga stift. Detaljer kommer redovisas på denna sida i höst. 

The house is on fire!

Inför nästa inlämningstillfälle för projektidéer behövs särskilt projekt som adresserar hur andelen fossilfria bilar kan öka, och hur tillämpningen av interna resepolicyer kan öka för ett mer hållbart resmönster med lägre klimatpåverkan. Likaså välkomnas särskilt projekt för att öka anslutningen till kyrkans nationella/och eller regionala ramavtal av särskild klimatrelevans.  

Observera att målområdet Kyrkans uppdrag redan tilldelats många projekt som adresserar etappmålen och har också tilldelats en stor andel projektmedel. Därför kan endast  i undantagsfall projekt inom detta målområde beviljas.

 

Skapad:2020-10-02 11:12:00

Har du en idé om hur ditt stift eller församling kan arbeta med klimatet? Här hittar du information om hur du kan lämna in en projektidé och vilka kriterier som den bedöms utifrån.

Läs mer om Lämna din projektidé till Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Foto: Gustaf Hellsing/ Ikon

Skapad:2020-10-01 15:01:00

Här hittar du information om projekten som hittills beviljats medel under 2020 och 2021. De ligger i linje med färdplanens etappmål och kan vara till nytta för andra stifts och församlingars klimatarbete.

Läs mer om Beviljade projekt

 

Kontaktpersoner

Annika Gottberg, programledare
Telefon 018-16 95 22

Maria Löfgren Gernes, programkoordinator
Telefon 018-16 94 28

Per Rosenberg, ordförande taktisk grupp
Telefon: 013-24 26 51 ​

Stiftens klimat- och miljöhandläggare

  • 1392221

    Färdplanens effekt- och etappmål

  • 1392221

    Bidra med din projektidé till färdplanen för klimatet

  • 1392221

    Beviljade projekt

Redaktör
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-11-10