Extern finansiering

Var kan pengar sökas? Tänk på att läsa anvisningar och villkor för respektive bidrag, samt skicka in de handlingar som behövs, i tid. Nedan finns medel för alla målgrupper, för integration, för innovation, för miljö, klimat och mera. Om något passar, läs alltid mer under länkarna eftersom utlysningstider och förändringar sker hela tiden.

 

Myndigheter

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ger organisationer som arbetar inom specifika områden. 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen stödjer regionens föreningar och företag för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. De uppmuntrar arbete med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, hållbar utveckling och tillväxt. Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.  

Folkhälsomyndigheten

Notera utlysningsperioder för återkommande bidrag, så att du kan planera din ansökan i god tid.

Bidrag till suicidprevention,  och annat som stärker folkhälsan. 

Energimyndigheten

Stöd ges bland annat till forsknings- och innovationsprojekt, solceller, och energilagring. Energimyndigheten hanterar även handeln med elcertifikat som uppstår vid egenproducerad energi samt Klimatpremien för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner  som beräknas finnas fram till 2023.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ger bidrag till bland annat investeringar som ska minska klimatpåverkande utsläpp (Klimatklivet) och lokala naturvårdssatsningar tillsammans med kommuner (LONA). Exempel på investeringar som kan söka stöd är laddinfrastruktur, byte till fossilfritt bränsle i pannor och pilgrimsleder.

Stiftelser och fonder

Arvsfonden​

Arvsfonden arbetar för att stötta civilsamhället i dess engagemang för målgrupperna barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre. Projekten ska vara knutna till nyskapande och utvecklande verksamhet. Ämnet för respektive projekt är helt upp till den sökande att bestämma – det kan handla om frågor som berör arbetsmarknad, fritid, idrott, kultur, språk, skola eller något annat.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister.

Partners 

Lutherska världsförbundet

Mindre klimatprojekt som involverar ungas engagemang har möjlighet att söka medel från Lutherska världsförbundet. Medel har utlysts både 2020 och 2021. 

EU-medel

Genom stiftelser, fonder och program knutna till EU kan församlingen söka finansiering för större projekt. Denna typ av ansökningar är ofta resurskrävande och kräver ofta samverkan med andra aktörer. Kontakta gärna även ditt stift för att få en överblick över eventuella andra pågående eller planerade ansökningar.

För den församling som får en ansökan beviljad innebär tillskottet helt nya förutsättningar för att kunna bedriva den verksamhet som man önskar. Det kan alltså vara motiverat att ta sig den tid som krävs för att ansöka. Rådgör gärna med den utlysande organisationen innan arbetet med ansökan påbörjas för att se till att utlysningens syfte har uppfattats korrekt och att ansökan utformas i rätt riktning.     

Här nedan presenteras de finansieringskanaler med EU-anknytning som församlingen kan söka medel genom:​

AMIF – Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden

Förutom att bidrag kan sökas för att kunna förse utvisningshotade med information om bidrag för frivilligt återvändande finns två specifika verksamhetsområden under programmets svenska del: asyl och integration. Ansökare kan komma från privat, offentlig och ideell sektor. 

Europeiska Socialfonden (ESF)

Svenska ESF-rådet handlägger ansökningar från Europeiska socialfonden. Från den kan man ansöka om stöd till projekt som rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

FEAD

FEAD är en fond där församlingar under perioden 2014-2020 kan söka medel för att arbeta tillsammans med EU-migranter. Dess syfte är att minska fattigdom och social utslagning för att bidra till EU:s mål med 20 miljoner färre individer som lever i fattigdom. Utgångspunkten är insatser för EU-migranter som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Det handlar ofta om personer som kommer till Sverige och stannar en kortare tid för att sedan återvända till sina hemländer.

IOP

Att ingå ett IOP-avtal är ett sätt att i formaliserad form enas om samverkan med en myndighet kring en social utmaning. 

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans församlingar​

En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. 

Det finns möjlighet till kulturstipendier, stipendier för studier och internationellt utbyte och i en del fall stöd inför jul och sommar. Pengarna kommer till exempel från fonder, stiftelser eller kollekter.

Kyrkokansliet i Uppsala

Kyrkokansliet Uppsala har stiftelser och fonder möjliga att söka för både organisationer och privatpersoner, som avser barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade. 

Support diakoni

Ta del av tips och råd för hur församlingen kan ställa om sin diakonala verksamhet under den tid då det nya corona-viruset sprids i Sverige.

Enskilda personer

Engagerade i församlingen möter ofta människor som på olika sätt befinner sig i utsatta positioner. Att inte ha möjlighet att följa med på sommarläger eller att inte kunna spela fotboll med kompisar på grund av att man inte har lämpliga skor är praktiska exempel på sådant som kan leda till känslan av utanförskap. Därför är det bra att känna till vilka fonder och stipendier som går att söka medel genom när man vill ge stöd till enskilda individer.

Här nedan finns tips och information om aktuella utlysningar och kanaler.

Majblomman

Medel från stiftelsen Majblomman söks av målsman genom någon av organisationens lokala kontor. Majblomman har ett starkt fokus på barnets behov. Den som genom sin profession eller ideella engagemang träffar utsatta barn kan stötta vårdnadshavaren i skrivandet av ansökningen. Detta stöd är särskilt värdefullt om vårdnadshavaren är ny i Sverige och ännu inte talar bra svenska. Intyget ska beskriva barnets nuvarande situation samt vad ett bidrag från Majblomman skulle innebära för barnet. Ett intyg som endast intygar att familjen uppbär försörjningsstöd eller beskriver familjens ekonomiska situation är inte tillräckligt som intyg. 

Sveriges Lions Hjälpfond​

Fonden kan när det gäller enskilda individer som av sjukdom eller andra skäl befinner sig i en svår situation hjälpa när samhällets stöd- och omsorgssystem inte räcker till.​ Ansökningar ska innehålla ett intyg från sjukvården, socialtjänsten och skatteverket som styrker uppgifterna som lämnas.

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-04-19