Foto: Magnus Aronson

Den grundläggande uppgiften

Församlingen bidrar till att människor kan leva i tro och gemenskap, att Guds rike kan utbredas och skapelsen återupprättas. Därför firar församlingen gudstjänst, bedriver undervisning samt utövar diakoni och mission. I arbetet återspeglas den tro och de värderingar som Svenska kyrkan står för.

På denna sida finns inspirerande exempel på hur församlingen kan verka för Guds rikes utbredande och skapelsens återupprättande i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Planering av den grundläggande uppgiften

Etablering och uppföljning av församlingens miljöarbete hör hemma i den grundläggande uppgiften. När församlingen planerar och tar fram riktning för verksamheten kan följande frågeställningar användas:

 • Syns någon teologisk reflektion kring skapelseansvar och hållbarhet, t ex i församlingsinstruktionen?​
 • Finns ett dokumenterat arbete med klimat och miljö?
 • Använder församlingen Kyrkans miljödiplomering? 
 • Vilken kunskap finns om de nationellt upphandlade ramavtalen?
 • Vilka planer finns för att vara delaktig i Svenska kyrkans färdplan för klimatet?  

Församlingsinstruktionen - Omsorg om medmänniskan och skapelsen

I Carl Johans pastorats församlingsinstruktion är ett av områdesmålen Teologisk förankring och praktik. Så här står det: 

”I det pastorala programmet utgår vi från en teologisk hållning som vill hålla samman människans andliga längtan och behov med en omsorg om medmänniskan och skapelsen som kommer till uttryck i ett konkret samhällsengagemang. Under de närmaste åren vill pastoratet prioritera utbildning och teologisk reflektion så att denna teologiska utgångspunkt förankras i församlingarna och kommuniceras utåt. Församlingarnas arbete med Regnsbågsnyckeln och Miljödiplomering är uttryck för detta.”

Gröna bokslut 

Församlingen kan också göra gröna bokslut med beräkningar av klimatavtryck - i hållbarhetsmallen finns redovisning för alla hållbarhetsdimensioner, vari särskilt den andliga och sociala redovisar bland annat utförande av vår grundläggande uppgift.​​

Kyrkans uppdrag i en färdplan för klimatet

Inom ramen för en färdplan för klimatet 2020-2023 genomförs flera projekt med bäring på den grundläggande uppgiften. Projekten syftar till att sprida goda exempel som kan efterföljas, så att synergi uppstår. Flera projekt har tagit fram mallar och metodverktyg, som är till för att användas. Exempel:

 • 1392221

  Gudstjänst

 • 1392221

  Undervisning

 • 1392221
  Värnamo pastorat har ett socialt företag kallat Pelarsalen. Inom verksamheten finns bland annat bageri, butik, verkstad, secondhand och trädgård. Målet med verksamheten är att fler människor ska få möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, växa och återgå till den reguljära arbetsmarknaden.

  Diakoni

 • 1392221

  Mission

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-03-03