Välkommen till hållbarhetsportalen!

Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. I den här portalen hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Foto: Linda Mickelsson

Skapad:2018-08-08 23:55:00

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan, där vi idag ser tydliga effekter i klimatförändringar och spridning av miljögifter. Ett systematiskt målinriktat arbete med miljöfrågor leder till ständiga förbättringar och möjliggör att nå målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Läs mer om Miljödiplomering

Vårt arbete påverkar elektronikleveranskedjorna

2022-06-15: Det arbete som Svenska kyrkan deltagit i tillsammans med offentlig sektor med att följa upp IT/elektronikbranschens risker för tvångsarbete i sina leverantörskedjor har börjat ge resultat. Rapporten som släpptes i december 2021 påtalade att elektronikbranschen var dåligt förberedd på att både identifiera risken och riskgrupper, vilket är en förutsättning för att alls kunna hantera risken för tvångsarbete. Sex månader efter rapportsläppet kan vi konstatera att både branschorganisationen Responsible Business Alliance och flera framträdande varumärken har stärkt sitt arbete med att identifiera riskgrupper och riskerna för tvångsarbete. ​

Skapad:2021-05-18 15:06:00

Genom verksamhet och konsumtion påverkar vi människor miljön i alla led – lokalt och globalt. I församlingen behöver vi ibland extra kunskap om sakfrågan för att kunna uppgradera vårt hållbarhetsarbete. Vad säger lagen, hur gör vi en positiv påverkan, vilka verktyg och ramavtal finns till hands? Lär dig mer i de webbinarier som erbjuds.

Läs mer om Hållbarhetsseminarier

 

Aktuella nyheter för hållbarhetsarbetet och större förändringar i portalen​

​​

Om hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld, men fokus ligger på den ekologiska dimensionen. Den kompletterar informationen som finns på stiftens intranätssidor.   

Hållbarhetsportalen är uppbyggd för att följa och stödja Kyrkans miljödiplomering, en standard som hjälper oss att genomföra miljöförbättringar i våra församlingar, pastorat och stift. Systematiskt miljöarbete enligt Kyrkans miljödiplomering förenklar också genomförandet av Svenska kyrkans klimatmål, lokalförsörjningsplanering och hjälper oss att förstå och arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Lär dig mer om Miljödiplomering i Svenska kyrkans digitala miljöutbildning.

Lycka till i arbetet för en hållbar kyrka där vi tillsammans ges möjlighet att värna hela Guds skapelse, i ord och handling.