Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Romer och resande

  Romernas internationella dag 2014 med bl a Anders Wejryd

  Romernas internationella dag 2014 med bl a Anders Wejryd Foto: Magnus Aronson

  Romer är en nationell minoritet i Sverige. I Svenska kyrkan finns idag ett mycket begränsat arbetet med romer, andra än tillfälligt boende romer s.k. EU-migranter.

  Romani chib är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige. Det betyder "romska språket". Man tror att det finns ungefär 40 000 talare av romani chib i Sverige idag. Det finns många varieteter av romani chib och många varieteterna ligger så lång borta från varandra att talarna inte kan förstå varandra.

  Precis som språket har olika varieteter så finns det flera romaska grupper i Sverige. De har vissa saker gemensamt, sin romska identitet, men det finns också stora skillnader. Man talar ofta om fem huvudgrupper romer i Sverige:

  • Resanderomer
  • Svenska romer
  • Finska romer
  • Utomnordiska romer
  • Nyanlända romer

  I den svenska minoritetslagen betecknas samtliga grupper med namnet romer, även om t.ex. inte alla resande identifierar sig som romer.

  Historia

  Romers historia är lång och fylld ofrivilliga förflyttningar. Det är en historia av slaveri, förtryck och utanförskap. Den nya minoritetslagen i Sverige utgör en symbolisk motpol till denna för Sveriges romer.

  Här är inte rätt forum att redogöra för romers historia i detalj men några få rader kan ändå nedtecknas. För den som vill läsa mer hänvisas till länkarna til nedan.

  Det första omnämnandet av romer i Sverige är från 1512, en grupp som kom till Stockholm. De kallades "tattare" eller "zigenare" och ansågs vara ett problem och det utfärdades snart lagar om att de skulle utvisas och även hängas. Även kyrkan vände dessa romer ryggen och vägrade både begrava och döpa romer.

  Resandefolket

  Resanderomer eller resandefolket är en av de grupper romer som bott i Sverige längst. De levde ofta på att sälja hantverk i byar på landsbygden och var huvudsakligen bosatta, även om många av olika anledningar var kringresande handelsmän.

  Resandefolkets eget språk heter resanderomani, en varietet av romani, även om de flesta talar svenska idag och många resande är "osynliga" pga assimilering i det svenska samhället.

  Svenska romer

  Runt 1800-1850 började en annan grupp romer invandra till Sverige. De kom huvudsakligen från Ryssland och Frankrike. Denna grupp betecknas ofta som "Svenska romer" idag. På 1800-talet kallades de dock zigenare. Begreppet tattare användes då istället för fattiga kringresande (oftast resandefolket).

  Svenska romer talar oftast varieteten kalderash.

  Finska romer

  Många romer hade tvångsförvisats från Sverige genom tiden, och flera förpassades till norra Finland (dåtidens nordöstra Sverige). Mellan 1914 och 1953 var romsk invandring till Sverige förbjuden men sedan öppnades gränsen för romer igen. Från 1954 kom vissa romer tillbaka från Finland för att söka ett drägligare liv. Detta är de romer som vi dag kallar finska romer. Finska romer eller kalé-romer, talar idag i regel finska men de har även ett eget språk, kalé som är en varietet av romani.

  I den finskromska kulturen bär kvinnorna har typiska romska dräkter, kalédräkten som många förknippar med romer.

  Utomnordiska romer

  På 60-talet kom det romer från Polen, Ungern, Spanien, Tjeckoslovakien, Jugoslavien och övriga delar av Östeuropa till Sverige. Många hade erfarenheter från förintelsen. Denna grupp kallas utomnordiska romer. Under den tiden drevs det en assimileringspolitik i Sverige, och målet från statens sida var att dessa skulle lämna sin gamla livsstil.

  Många bland utomnordiska romer talar varieteten lovari.

  Nyanlända romer

  De romer som kommer under de senaste 20 åren från Balkan i samband med krigen där kallas nyanlända romer. Många kom då som flyktingar. Den varietet av romani som romerna från Balkan talar heter arli.

  Även senare har det kommer romer från Rumänien och Bulgarien, ofta kallade EU-migranter. De har kommit i samband med den fria rörligheten i Europa som trädde i kraft 2007. Många av dem kommer från obeskrivligt fattiga förhållanden och känner sig tvingade att livnära sig genom att tigga. Denna grupp skiljer sig från andra romer genom att de inte är bosatta i Sverige utan är här temporärt i 3 månader innan de behöver lämna landet.

  Nationell minoritet

  Romer är en nationell minoritetsgrupp i Sverige och romani chib är ett nationellt minoritetsspråk. Till skillnad från samer, tornedalingar och sverigefinnar finns inga förvaltningsområden för romer, dels pga romerna är spridda i hela Sverige.

  Rapporter och utredningar

  Under 2012 kartlade Svenska kyrkan vilket arbete som fanns i församlingar och stift med romer och resande. Sammanfattningsvis konstaterades det att även om det finns några få församlingar som aktivt arbetet med romer så är det arbetet som helhet nästan obefintligt. Däremot är det flera församlingar som kommer i kontakt med romer och resande men har då ofta svårt att relatera till vad man upplever som en annorlunda kultur.

  2013 gav Svenska kyrkan ut en motsvarande vitbok om Svenska kyrkans agerande och ställningstaganden mot romer och resande 1900-1950. I vitboken konstaterar man att Svenska kyrkan inte i något större avseende skilde sig från övriga samhällets syn och agerande mot romer. Man både deltog i romers marginalisering och var tyst där man kunde ha ställt sig upp och sagt ifrån.

  Samma år  gav regeringen ut en vitbok, där man dokumenterade övergrepp och kränkningar mot romer på 1900-talet.

  Länkar/källor

  minoritet.se

  Vår romska historia

  Romernas historia

  Wikipedia

  Språk och folkminnen

  X
  Dokumentid: 1255044- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488