Projekt

Här informerar vi om de projekt där vi tror att det finns intresse för stift, pastorat och församlingar att följa med och läsa om vad som händer.

Överlåtelse av kyrkobyggnad

  • Pågår: Januari 2020 - 
  • Beskrivning: Överlåtelse av kyrkobyggnad är en del av Kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar från 2016. Sedan sommaren 2021 arbetar projektet med en revidering av uppdragsbeskrivningen utifrån beslut i Kyrkostyrelsens arbetsutskott under våren 2021. Läs mer på projektets intranätssida.
  • Mer information: https://internwww.svenskakyrkan.se/overlatelse​

 

Avslutade projekt som övergått i förvaltning och linjearbete
 

Fastighetsregistret

Projektet att bygga upp ett gemensamt fastighetsregister pågick 2017-05-18–2018-12-31. Fastighetsregistret har nu övergått i förvaltningsarbete och ajourhålls löpande av stift, församlingar och pastorat. Fastighetsregistret är en del av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar.

Här hittar du mer information om ajourhållningen: https://internwww.svenskakyrkan.se/fastighetsregistret

IT-stöd för KAE

Kyrkostyrelsen beslutade att från och med 2021 införa en ny fördelningsmodell för kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). För att underlätta hanteringen av KAE-ansökningar i pastorat och församlingar har ett nytt IT-stöd tagits fram. Det nya IT-stödet ska öka effektiviteten och minimera pappersanvändningen i KAE-processen, minska dubbelarbete, förbättra stödet till de som ansöker och handlägger KAE, förbättra kvalitén genom bättre ordning och reda i hanteringen av handlingar, samt öka transparensen. Projektet med att ta fram IT-stödet pågick 2018-05-31- 2020-02-28. Här hittar du mer information om IT-stödet och hur du använder det: https://internwww.svenskakyrkan.se/it-stod-for-kae​

Utjämningssystemet

En del i kyrkomötesbeslutet Gemensamt ansvar är ett nytt ekonomiskt utjämningssystem. Syftet är att utjämna de ekonomiska förutsättningarna, så att alla församlingar får bättre möjligheter att fullgöra sin grundläggande uppgift och ta ansvar för sina kyrkobyggnader. Det reviderade utjämningssystemet infördes successivt åren 2018 – 2021. Här hittar du mer information om utjämningssystemet: https://internwww.svenskakyrkan.se/Ekonomi/utjamningssystemet​

Lokalförsörjningsplaner

I beslutet om Gemensamt ansvar ingår att varje församling/pastorat ska ta fram en lokalförsörjningsplan. Planerna kommer att hjälpa församlingar och pastorat i deras arbete med lokalresurser för verksamheten. Men också att ge församlingar så goda förutsättningar som möjligt att fullgöra sitt uppdrag, med byggnader och mark som är ändamålsenliga och funktionella inom givna ekonomiska ramar.

Projektets arbete med att stödja stiften och i samverkan med dem ta fram föreskrifter, vägledning, utbildningar, inspiration och annat material för lokalförsörjningsplanering pågick 2017-10-24–2021-12-31.

Från 2022 fortsätter arbetet med lokalförsörjningsplaner i pastorat och församlingar med stöd från stiften. Nationell nivå ger också fortsatt stöd till stiften i lokalförsörjningsplanering men det sker i linjen istället för i projektform.

Allt material för att ta fram en lokalförsörningsplan finns fortfarande på Lokalförsörjningsplaners intranät: https://internwww.svenskakyrkan.se/lfp​

 

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-02-02