Projekt

Här informerar vi om de projekt där vi tror att det finns intresse för stift, pastorat och församlingar att följa med och läsa om vad som händer.

Överlåtelse av kyrkobyggnad

 • Pågår: Januari 2020 - december 2021
 • Beskrivning: Överlåtelse av kyrkobyggnad är en del av Kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar. Projektets uppdrag är att utveckla och införa en arbetsmodell med processer, ansvarsfördelning och regelverk för hur en överlåtelse av kyrkobyggnad, från församling till trossamfundet Svenska kyrkan, ska gå till och hur mottagandet ska vara organiserat. Den 1 januari 2022 ska det vara möjligt för en församling att ansöka om att överlåta en kyrkobyggnad till trossamfundet Svenska kyrkan.
 • Mer information: https://internwww.svenskakyrkan.se/overlatelse​

 

Lokalförsörjningsplaner

 • Pågår: 2017-10-24–2021-12-31
 • Beskrivning: I beslutet om Gemensamt ansvar ingår att varje församling/pastorat ska ta fram en lokalförsörjningsplan före 2022. Planerna kommer att hjälpa församlingar och pastorat i deras arbete med lokalresurser för verksamheten. Men också att ge församlingar så goda förutsättningar som möjligt att fullgöra sitt uppdrag, med byggnader och mark som är ändamålsenliga och funktionella inom givna ekonomiska ramar. Målsättningen är att både föreskrifter och stöd ska finnas tillgängligt under 2019. 
 • Mer information: https://internwww.svenskakyrkan.se/lfp

Utjämningssystemet

 • Pågår: 2018-01-01–2021-12-31
 • Beskrivning: En del i kyrkomötesbeslutet Gemensamt ansvar är ett nytt utjämningssystem. Syftet är att utjämna de ekonomiska förutsättningarna, så att alla församlingar får bättre ekonomiska möjligheter att fullgöra sin grundläggande uppgift och ta ansvar för sina kyrkobyggnader. Det reviderade utjämningssystemet kommer att införas successivt åren 2018 – 2021.
 • Mer information: https://internwww.svenskakyrkan.se/Ekonomi/utjamningssystemet

IT-stöd för KAE

 • Pågår: 2018-05-31- 2020-02-28 
 • Beskrivning: Kyrkostyrelsen har beslutat att från och med 2021 införa en ny fördelningsmodell för kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). För att underlätta hanteringen av KAE-ansökningar i pastorat och församlingar tas även ett nytt IT-stöd fram. Det nya IT-stödet ska öka effektiviteten och minimera pappersanvändningen i KAE-processen, minska dubbelarbete, förbättra stödet till de som ansöker och handlägger KAE, förbättra kvalitén genom bättre ordning och reda i hanteringen av handlingar, samt öka transparensen.
 • Mer information https://internwww.svenskakyrkan.se/it-stod-for-kae

 

Avslutade projekt som övergått i förvaltning
 

Fastighetsregistret

Projektet att bygga upp ett gemensamt fastighetsregister pågick 2017-05-18–2018-12-31. Fastighetsregistret har nu övergått i förvaltningsarbete och ajourhålls löpande av stift, församlingar och pastorat.

Här hittar du mer information om ajourhållningen: https://internwww.svenskakyrkan.se/fastighetsregistret

 

 • 1226057

  Överlåtelse av kyrkobyggnad

Redaktör och innehållsansvarig
knet\marsven7,
Uppdaterad
2020-05-04