Foto: Aleksey Klints

Nationell kunskapsutveckling om kulturarv

Kyrkostyrelsen antog 2017 ett Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. I programmet definieras fyra strategiska områden där det finns behov av en ökad kunskap på ett övergripande plan för hela Svenska kyrkan.

Syftet med programmet är att uppfylla såväl Svenska kyrkans som regeringens intentioner om en långsiktig strategisk och vetenskapligt grundad kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvsområdet. En ytterligare målsättning är att skapa tydligare villkor och process för beredningen av de nationella projekten finansierade med KAE, liksom bättre förutsättningar att säkerställa kvaliteten i dessa projekt. Slutligen ska resultaten av projekten vara tillgängliga för alla som vill ta del av dem.

Med start 2019 kommer det att vara möjligt att söka KAE till nationella projekt vid en årlig utlysning under perioden 1 november - 28 februari. Svenska kyrkan fördelar under fördelningsperioden 2021-2025 en procent av den kyrkoantikvariska ersättningen till den nationella ramen. Information om utlysningar och ansökningshandlingar tillgängliggörs på Svenska kyrkans externwebb. Där finns detaljerade anvisningar om vilka riktlinjer och krav som gäller samt principer för bedömning av ansökningar.

Ett krav är att ansökan ska lämnas in av minst två organisationer, varav minst en ska vara en offentlig institution eller organisation, eller en enhet inom Svenska kyrkan. Inom Svenska kyrkan är församlingar och pastorat, samfälligheter, stift och nationella organ behöriga att söka liksom bolag där Svenska kyrkan äger ett bestämmande inflytande. Offentliga institutioner inom stat, landsting eller kommuner, är behöriga liksom universitet och högskolor.Behöriga är även ideella föreningar och stiftelser samt privata aktörer. Vidare ska projekten medfinansieras för att erhålla KAE.

Målsättningen är att de nationella kunskapsutvecklingsprojekten ska bidra till samverkan mellan flera parter som företräder olika organisationer och verksamheter, och att projektets resultat ska tillgängliggöras brett och utan vinstintresse. En följd av detta är att två privata aktörer inte kan söka ett nationellt projekt på egen hand och inte heller två kyrkliga enheter.

 

Redaktör och innehållsansvarig
Sara Thun, Kyrkokansliet i Uppsala
Uppdaterad
2020-10-23