Foto: Linus Malm

Kyrkoantikvarisk ersättning

Genom sin nästan 1000-åriga historia, rikstäckande organisation och verksamhet förvaltar Svenska kyrkan en betydande del av det nationella kulturarvet. Svenska kyrkan ansvarar för att underhålla dessa kyrkobyggnader och kyrkomiljöer, att göra dem tillgängliga för besök samt att ta till vara det breda folkliga engagemang som finns för miljöerna.

Inför relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 gjordes en överenskommelse som innebar att Svenska kyrkan får kyrkoantikvarisk ersättning för vården av det kyrkliga kulturarvet. Den kyrkoantikvariska ersättningen ska täcka kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Med det menas sådana kostnader som uppstår genom de särskilda krav som ställs på Svenska kyrkan, till följd av bestämmelserna i 4 kap. kulturmiljölagen.

I april varje år rapporterar Svenska kyrkan till regeringen om den kyrkoantikvariska ersättningens användning, kyrkornas tillgänglighet samt om eventuella förändringar i kyrkobeståndet. Vart femte år, med början 2009, infaller så kallade kontrollstationer. Vid dessa avstämningar med staten gör Svenska kyrkan en djupare analys av frågor som rör de kyrkliga kulturvärdena och en utvärdering av de resultat som uppnåtts sedan överenskommelsen upprättades. Vid kontrollstationerna tar riksdagen beslut om den kyrkoantikvariska ersättningens storlek under den kommande femårsperioden. Sedan 2009 har Svenska kyrkan årligen fått 460 miljoner.

Genom den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar alla landets innevånare till vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättning utgår till kyrkor, begravningsplatser, kyrktomter och kyrkliga inventarier som är skyddade enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Ersättning kan också användas till inventeringsinsatser samt vård- och underhållsplanering. Dessa åtgärder är prioriterade och planeras eller samordnas i de flesta fall på stiftsnivå.

Den kyrkoantikvariska ersättningen utbetalas till Svenska kyrkans nationella nivå och fördelas av Kyrkostyrelsen till Svenska kyrkans 13 stift. Stiftsstyrelserna beslutar i sin tur om kyrkoantikvarisk ersättning på grundval av de ansökningar församlingarna lämnar in.  Tillstånd till de åtgärder som ansökningarna omfattar måste alltid först sökas hos länsstyrelsen. Utan sådant tillstånd kan ansökan inte behandlas av stiftsstyrelsen.  

Här kan du ladda ner villkoren och handboken för den kyrkoantikvariska ersättningen, samt rapporterna till regeringen.

Här hittar du information om hur du upprättar en ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning i det nya IT-systemet.

Senaste nytt inom KAE hittar du här.

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-06