Underhåll och renoveringar

Svenska kyrkans fastighetsförvaltare har en nyckelroll i hållbarhetsarbetet. Kloka val i vardagen för att ta hand om mark och byggnader, underhålla och renovera ger ofta direkta, positiva hållbarhetseffekter.

När åtgärder genomförs bör man välja material som är miljövänliga och som säkerställer låga kostnader för tillsyn och skötsel. Det kan handla om tak och fasadmaterial som kräver lite skötsel och har långa intervall för underhåll. Miljövänliga material ger ofta även en bättre inomhusmiljö för dem som vistas i lokalerna.

Det är också viktigt att den utrustning som används för tillsyn och skötsel av fastigheterna invändigt och utvändigt är miljöanpassad. Till exempel genom att använda eldrivna verktyg, maskiner och fordon.

Arbeta förebyggande och långsiktigt

Ta fram en underhållsplan: Målsättningen med underhållet är att den praktiska livslängden ska vara så lång och hållbar som möjligt. För att arbeta långsiktigt och förebyggande behöver man ha en långsiktig underhållsplan som omfattar både byggnader och installationer. I underhållsplanen ska både energieffektiviseringar och miljöåtgärder, som saneringar och förbättringar av innemiljön, vara med.

För kyrkobyggnader och begravningsplatser finns krav på vård- och underhållsplaner. Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter ska planen redovisa hur objekten ska vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Både sedvanligt underhåll och tillståndspliktiga åtgärder ska anges.

Vikten av den dagliga skötseln: Några av de viktigaste insatserna för att öka hållbarheten görs i den dagliga tillsynen och skötseln av byggnader och installationer. När man följer upp gjorda åtgärder, lagar fel, trimmar systemen och optimerar temperaturer och luftflöden, bidrar man till att förlänga livslängden och hålla nere kostnaderna.

Följ upp och utbilda: För att energieffektiviseringarna ska ge önskat resultat är det viktigt att följa upp energianvändningen och utbilda driftpersonalen i rätt hantering av installationer och system. Det är också viktigt med bra skötselinstruktioner och anvisningar, till exempel för val av belysningsarmaturer, inköp av vitvaror, hantering av avfall, med mera.

Tänk till vid ombyggnationer och renoveringar: Det finns många exempel på hur man vid ombyggnader och renoveringar kan förenkla den löpande fastighetsdriften och bidra till en bättre invändig miljö. Till exempel kan rätt utformade entréer och golvytskikt förenkla städningen som är en stor kostnad för församlingarna. Entréerna ska förhindra att smuts och grus kommer in i byggnaderna. Det bör också finnas entrémattor som fångar upp tungmetaller och annat som bör tas om hand av särskilda tvätterier istället för att hamna i avloppsvattnet. Det är också viktigt att välja rätt golvmaterial som kräver lite golvvård och är lätta att städa.

Underhåll och renoveringar kan också innebära risker. Felaktigt utförda renoveringar och obetänksamma materialval kan skapa nya negativa hållbarhetseffekter, som till exempel fuktproblemen med enstegstätade husfasader. En underhållsåtgärd kan även medföra att man bygger in gamla problem som gör sanering eller andra åtgärder svårare i framtiden.

Vid underhåll och renoveringar finns det många delar av arbetet som är underställda lagar och myndighetskrav och som kräver särskild kompetens. Därför är det viktigt att rådgöra med experter innan man sätter igång. Kulturminneslagen gäller för kulturskyddade byggnader. Rådgör alltid med stiftsantikvarien före åtgärd.

Länkar och lästips

Huvuddelen av de regler som rör om- och tillbyggander samt underhållsåtgärder finns i miljöbalken, plan- och bygglagens samt arbetsmiljölagens regelverk. För Svenska kyrkans del utgör även kulturmiljölagen central lagstiftning.

Fastighetsägarens ansvar, på Fastighetsägarnas hemsida, ger en översikt över lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet. Finns även som bok som kan beställas via Svensk Byggtjänst.

Fastighetsägarnas information om miljö och energi (inklusive lagstiftning)

Kulturmiljölagen (1988:950)

Miljöbalk (1998:808)

Plan- och bygglag (2010:900)

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Boverket - Underhåll

Folksams byggmiljöguide ger dig information om vilka material som är bäst för miljön.

Sunda Hus och Byggvarubedömningen erbjuder tjänster för miljömedvetna materialval. 

Redaktör och innehållsansvarig
89671248-8230-4ebd-b58a-33d89b00349d,
Uppdaterad
2017-05-30