Lokalförsörjningsplaner

Enligt kyrkomötets beslut 2016 ska varje församling ha en lokalförsörjningsplan senast den 1 januari 2022. Församlingar som samverkar i ett pastorat ska ha en gemensam lokalförsörjningsplan.

Målet med lokalförsörjningsplaneringen är att församlingarna ska kunna utföra sin grundläggande uppgift i lokaler som är attraktiva, ändamålsenliga och säkra - inom givna ekonomiska ramar och med en hållbar resursanvändning. Planeringen är en strategisk process som berör alla delar av verksamheten och alla lokaler. Processen ska utgå från församlingsinstruktionen för att återspegla församlingens långsiktiga vision och verksamhetsplanering.

Resultatet av processen blir en lokalförsörjningsplan som visar vilka fastigheter och lokaler som behövs för församlingens verksamhet, på kort och på lång sikt. Planen grundar sig i en analys av hur lokaler utnyttjas, hur ändamålsenliga de är och församlingens ekonomiska ramar. Planen gör det möjligt att sedan prioritera mellan behoven och identifiera möjligheter till att effektivisera och förbättra lokalanvändningen.  

Ekonomiska, sociala och miljörelaterade faktorer behöver ställas sida vid sida när prioriteringar görs för att besluten ska bli långsiktigt hållbara. Rätt genomförd leder planeringen till att resurser används mer genomtänkt och att det blir mer pengar över till verksamheten.  I praktiken kan arbetet leda till att verksamheter samlokaliseras, att lokaler hyrs eller hyrs ut, att byggnader ställs av eller att lokalerna anpassas. Processen kan också leda till verksamhetsutveckling som leder till att behovet av att göra sig av med lokaler uteblir.  

Här kan du läsa mer om lokalförsörjningsplaner.   

Redaktör
Innehållsansvarig
Uppdaterad
2019-02-25