Certifiering av byggnader driver på för ökad hållbarhet

Hur kan man veta att en byggnad är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar? Hur ska man veta vilka krav som är viktiga att ställa på en byggnad? Här kan du läsa mer om olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda. Gemensamt är att de bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest spridda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Det ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek.

GreenBuilding

GreenBuilding fokuserar endast på energi och riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

BREEAM SE

BREEAM kommer från Storbritannien. Numera finns också en svensk anpassning som gör det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. Systemet omfattar bland annat projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning och påverkan på närmiljön. Det kan användas för såväl nyproducerade byggnader som ombyggnader.

LEED

The LEED™ Green Building Rating System är ett amerikanskt system, som går att använda för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader. Systemet bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat.

SVANEN – EU BLOMMAN

Miljömärkning Sverige jobbar för att driva utvecklingen framåt på miljöområdet där produkter och tjänster som märks med Svanen och EU-Blomman ska vara de bästa valen ur både miljö-, hälso-, och kvalitetssynpunkt. Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Byggnaden ska också erbjuda en god inomhusmiljö.

Redaktör och innehållsansvarig
89671248-8230-4ebd-b58a-33d89b00349d,
Uppdaterad
2017-05-30