En hållbar fastighetsförvaltning

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av fastigheter, som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler. Fastigheterna representerar stora ekonomiska, kulturella och sociala värden. De står också för en betydande del av kyrkans kostnader och miljöpåverkan.

Hållbarhet brukar beskrivas utifrån tre dimensioner: miljömässig (ekologisk), ekonomisk och social. De tre perspektiven går in i och är ömsesidigt beroende av varandra. För att en verksamhet eller ett beslut ska klassas som hållbart måste alla tre dimensionerna få sitt utrymme. Det gäller också beslut som rör förvaltningen och användningen av Svenska kyrkans fastigheter. Vid sådana beslut ska såväl ekonomiska som sociala, kulturarvs- och miljörelaterade aspekter vägas in.

Svenska kyrkans närvaro och öppna lokaler är viktiga för den sociala sammanhållningen och gemenskapen, både i städerna och på landsbygden där Svenska kyrkan många gånger är en central aktör i civilsamhället. Samtidigt finns det på flera håll i riket många byggnader som utnyttjas i liten omfattning. Även en relativt lågt utnyttjad lokal kan ha ett högt socialt värde för en bygd, ett värde som kan öka om verksamheten vidareutvecklas. Ibland finns inte denna möjlighet och lokalen medför onödiga kostnader som inte är långsiktigt hållbara.

Genom att se över lokalförsörjningen kan olika hållbarhetsvinster göras. Genom att planera och samlokalisera verksamheter, och anpassa byggnader för en effektiv och hållbar användning, kan kyrkan minska sina kostnader och skapa förutsättningar för en långsiktig närvaro samtidigt som man bidra till globala och nationella miljömål. När lokaler frigörs för avyttring och uthyrning till andra samhällsaktörer kan det ge positiva sociala effekter, till exempel då de används till verksamheter som förskolor eller flyktingboenden. I förlängningen minskas även behovet av att bygga nytt, vilket är bra för miljön. I vissa fall är det Svenska kyrkans verksamhet som kan flyttas och genomföras i hyrda lokaler, ibland tillsammans med andra lokala aktörer vilket kan skapa nya kontaktytor.

 • 1226057

  Svenska kyrkans ansvar för en hållbar utveckling

 • 1226057

  Lokalförsörjningsplaner

 • 1226057

  Energi

 • 1226057

  Underhåll och renoveringar

 • 1226057

  Inköp och ramavtal

 • 1226057

  Certifiering av byggnader driver på för ökad hållbarhet

Redaktör och innehållsansvarig
Erik Backlund, Fastigheter och kulturarv
Uppdaterad
2017-05-30