Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Gemensamt ansvar och översynen av fastighetsinnehavet

Svenska kyrkan gör just nu en omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav. Arbetet är ett resultat av kyrkomötets beslut från 2016 om att kyrkan ska ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomiska utjämningssystem för att minska de ekonomiska effekterna av att antalet medlemmar successivt blir färre.

I en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden. Särskilt när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning. Därför fattade Kyrkomötet 2016 beslut om att Svenska kyrkan ska ta ett Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och utjämningssystem.

Målsättningen är ett långsiktigt hållbart fastighetsinnehav som bidrar till funktionella lokaler för kyrkans olika verksamheter, lägre påverkan på klimat och miljö, och som samtidigt frigör viktiga resurser. Då kan Svenska kyrkan fortsätta fira gudstjänst, berätta om kristen tro, arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för det kyrkliga kulturarvet.

Inför beslutet gjordes ett flerårigt utredningsarbete och en remissomgång där alla församlingar fick lämna synpunkter.

Beslutet innehåller fem delar:    

  • Ett gemensamt register över Svenska kyrkans alla fastigheter.
  • Lokalförsörjningsplaner i alla pastorat och församlingar.
  • Möjlighet för församlingar att ansöka om att få överlåta kyrkor som inte används till trossamfundet och en gemensam hantering av dessa.
  • Ett nytt ekonomiskt utjämningssystem som ger bättre möjligheter för alla församlingar.
  • Det stöd inom fastighetsområdet som Svenska kyrkans nationella nivå ger stift och församlingar utökas.​

Kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar

Om Gemensamt ansvar på svenskakyrkan.se

Ska du leda arbetet inom någon del av Gemensamt ansvar eller är du kommunikatör? Här hittar du verktyg, material och tips för kommunikationsarbetet.

Ingångar till de olika delprojekten​:

Fastighetsregistret

Projektet att bygga upp ett gemensamt fastighetsregister pågick 2017-2018. Fastighetsregistret har nu övergått i förvaltningsarbete och ajourhålls löpande av stift, församlingar och pastorat. Läs mer om fastighetsregistret och ajourhållning.

Lokalförsörjningsplaner

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som ger församlingar och pastorat förutsättning att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara. Läs mer om lokalförsörjningsplaner.

Överlåtelse av kyrkobyggnad

Svenska kyrkan ska ta ett gemensamt ansvar för förvaltning av kyrkor som inte behövs för den grundläggande uppgiften, men som ändå måste vårdas och underhållas av kulturmiljöskäl. Just nu revideras uppdragsbeskrivningen till projektet efter att svårigheter med genomförande i nuvarande form identifierats. Läs mer om överlåtelse av kyrkobyggnad.

Utjämningssystemet

Ett nytt system ska utjämna de ekonomiska förutsättningarna, så att alla församlingar får bättre möjligheter att fullgöra sin grundläggande uppgift och ta ansvar för sina kyrkobyggnader. Utjämningssystemet blev klart under 2021.Läs mer om utjämningssystemet.

Utökat stöd i fastighetsförvaltning

Arbetet har påbörjats och mer information kommer under 2022.

  • 1226057

    Kommunicera Gemensamt ansvar och arbetet med fastighetsöversynen

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-02-02