Praktiskt fastighetsstöd

Här har Svenska kyrkan samlat in praktiska tips och råd om fastighetsförvaltning hos organisationen. Här hittar du dessa dokument, handlingar och anvisningar som kan vara till nytta i det dagliga arbetet med fastighetsförvaltning. Använd gärna!

Se filmen om projektet "Fastighetsstöd i praktiken":Nedladdningsbara dokument

Dessa dokument används i praktiken av upphovsmännen och har kvalitetssäkrats av nationell nivå. Dokumenten består huvudsakligen av exempel och ska därför ses som åskådningsexempel, vara idégivare och stöd i det egna arbetet.

Kyrkfakta

Kyrkfakta 2010
2020-01-27 13:27
Kyrkfakta 2009
2016-11-08 09:29
Kyrkfakta 2008
2016-11-08 09:29
Kyrkfakta 2010
2016-11-08 09:29
Kyrkfakta 2006
2016-11-08 09:27

Kyrkfakta är ett projekt som drevs 2006 till 2010 på initiativ av Göteborgs kyrkliga samfällighet. Materialet är några år gammalt men vi vill publicera detta på nytt, att studera som exempel. Vi tror att metodiken är en, av flera, att använda i arbete med lokalförsörjningsplanering i våra församlingar och patorat.  

I Kyrkfakta redovisas nyckeltal som kan användas som utgångspunkt för analyser av den egna verksamheten och som underlag för förbättringar och effektiviseringar. Nyckeltal ger möjlighet att göra jämförelser och förutsättningar för att lära av varandra och inspireras av goda exempel i vår organisation. Att använda nyckeltal som indikatorer, kan vara en av flera metoder, för att ta fram alternativ och fakta som underlag för beslut. Det material som nu publiceras är PD-filer med sammanställningar i form av presentationer, rapporter, tabeller och diagram sammanställt av data från faktabaser. Materialet finns tillgängligt, att få ta del av, om man själv önskar fördjupa sig, eller prova att skapa egna faktabaser för sitt fastighetsbestånd.

 

Mallar vid byggprojekt

Mall Protokoll startmöte
2016-11-08 09:17
Mall Ekonomimöte
2016-11-08 09:17
Mall Byggmöte
2016-11-08 09:17

Här kan du ladda ner tre mallar att använda vid genomförande av byggprojekt. Startmöte, byggmötesprotokoll, samt ekonomisk uppföljning. Med dessa mallar har du ett bra stöd och hjälp för att få god överblick ock kontroll i dina byggprojekt. Med tack till Stina Andersson, Gustav Vasa församling, som skickat mallarna till oss.

 

ID06, lagen om personalliggare

Den 1 januari 2016 kom en ny lag om personalliggare som innebär bland annat att byggherren och den som bedriver byggverksamhet är skyldig att upprätta och föra elektronisk personalliggare. Det är var och ens skyldighet att känna till de regler som gäller kring lagen om personalliggare. Som hjälp på traven kan du ladda ner dokumentet IDO& som är en sammanfattning om regelverket. I skriften från Sveriges Kommuner och Landsting (SLK) finns dessutom matnyttig information som är tillämpbart för oss inom Svenska kyrkan. 

 

Upphovsmän: Falu pastorat genom Sven-Erik Nylander.

Materialet är ett exempel på systematiskt brandskyddsarbete som bedrivits på pastoratsnivå. Dessa typer av dokument ska, som regel, upprättas och beslutas lokalt varför dessa inte kan användas som mallar eller kopieras ”rakt av”. En del exempel är även arbetsmaterial, som kan ha brister eller upplevas som ofullständiga, men har ändå ett värde som exempel i ett helhetssammanhang.

Andra mallar som kan vara användbara som exempel eller direkt ifyllbara (Word) hittar du HÄR.   

Egenkontroll för tjärstrykning

Att förvalta och vårda kyrkobyggnader kräver ibland spjutspetsexpertis och externa aktörer. Inte minst takarbete kan ibland bjuda på en utmaning – såväl praktiskt som administrativt. Här finner du både en checklista för egenkontroll, samt en rambeskrivning på hur dokumentets upphovsmän på Leksand-Djura-Siljanäs pastorat har gått tillväga rörande tjärstrykning.

 

 

Fastighetshandbok för Utlandskyrkan

Som en del i arbetet med fastigheter och lokalförsörjning har Avdelningen för Svenska kyrkan i utlandet tagit fram en fastighetshandbok. Handboken kompletterar den fastighetspolicy och det regelverk som finns sedan 2013. Mycket bra information finns att hämta rörande mindre reparationer, tillsyn, skötselronder, avfallshantering, värme, ventilation, serviceavtal, fastighetsskatt, samfälligheter med mera.

Checklistor vid uppstart av fastighetsprojekt

Checklista projektstart
2016-01-19 11:29
Checklista förstudie
2016-01-19 11:28

Upphovsmän: Svenska kyrkan i Göteborg genom Roger Olausson (förstudien). Falu pastorat genom Sven-Erik Nylander (projektstart). 

Checklistor att använda inför nya projekt. Är tänkt att vara stöddokument före projektstart så att man får kontroll på projekten under hela processen. Större projekt kan behöva mer omfattande material för att få med alla frågeställningar.

 

Upphovsman: Västerås stift genom Johan Stråhle.

​Dessa beställningshandlingar är främst tänkta att använda vid mindre omfattande arbeten eller projekt. Med dessa mallar får man med det mesta som behövs för att på ett tillräckligt säkert sätt kunna driva mindre projekt. Man förebygger oklarheter och minskar risk för att tvister skall uppstå. Kom i håg att följa upp handlingarna under projekttiden om förutsättningarna ändras.

 

Mall Barnkonsekvensanalys

Mall - Barnkonsekvensanalys
2016-01-19 11:34

Upphovsman: Svenska kyrkan i Göteborg genom Roger Olausson.

Mall för barnkonsekvensanalys. Bra att använda i de flesta fall då man ska genomföra förändringar. Då följer vi också det vi har utlovat i vår policy gällande barnkonsekvensanalys.

 

Ordnings- och skyddsföreskrifter

Upphovsman: Stockholms stift genom Åke Höppner.

Ordningsföreskrifter. Bra dokument att avtala med hantverkare och entreprenörer innan arbeten påbörjas. Då vet alla parter vad som gäller under arbetenas utförande. Kom i håg att ha med berörda verksamheter i dialogen också.

 

Tillstånd heta arbeten

Tillstånd för heta arbeten
2016-01-19 11:30

Upphovsman: Stockholms stift genom Åke Höppner.​

Tillstånd heta arbeten är också bra dokument att avtala med hantverkare och entreprenörer. Innan arbeten påbörjas, så se till att alla parter vet vad som gäller. 

Projektrapportmall

Projektrapportmall
2016-01-19 11:39

Upphovsman: Göteborgs stift genom Roger Olausson.

Projektrapportmall. Ett bra dokument för att få med alla kostnader i slutskedet och i slutrapporten när ekonomin ska redovisas. Ett bra sätt är att föra mallen kontinuerligt under projektets gång. Då har man alltid aktuellt ekonomiskt läge uppdaterat och konsekvenser av eventuella ändringar kan tidigt hanteras och fastställas.

 

_________________________________________________________________________

 

​Användbara länkar

Dessa länkar har kvalitetssäkrats av nationell nivå. Använd dem gärna i din verksamhet.


Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet  lyder under Kulturdepartementet och är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. 
(uppdat. 2017-01-31)​

Länsstyrelserna

​​Länsstyrelserna är 21 myndigheter som samverkar. Välj ditt län för att får reda på vad som gäller hos er.
(uppdat. 2017-01-31)​

Länsmuseerna   

Länsmuseernas Samarbetsråd är de regionala museernas intresseorganisation i Sverige. Klicka på det museum du är intresserad av. 
(uppdat. 2017-01-31)​

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting 

Demokrati, kollektivavtal, integration, policies och regelverk. På SKL:s sida finns mycket läsvärt material som är applicerbart på Svenska kyrkans verksamheter och samarbeten. 
(uppdat. 2017-01-31)​

 

Brandskydd och säkerhet

Brandverket

Brandverket är en stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning. Här kan du bland annat söka efter historiska län, orter, församlingar och egennamn på enskild plats (till exempel en kyrka). 
(uppdat. 2016-11-10)​

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion. 
(uppdat. 2017-01-31)​

Lag om skydd mot olyckor

Bestämmelserna syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar som anges kap.2 §2 är särskilt relevanta för Svenska kyrkans olika aktörer inom fastighetsområdet. 
(uppdat. 2017-01-31)​

Brottsbalken

Lagstöd rörande inbrott, skadegörelse och andra förseelser som kan förekomma i Svenska kyrkans olika verksamheter och lokaler.
(uppdat. 2017-01-31)​

Ordningslagen

Här hittar du särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. 
(uppdat. 2017-01-31)​

För mark- och fastighetsägare

Förvaltarforum 

På förvaltarforum.se finns det bland annat möjlighet att anmäla sig till en kostnadsfri utbildning som ger dig koll på energikraven vid nyproduktion och renovering.
(uppdat. 2016-11-10)

Fastighetsägarna.se: En sajt – mycket kunskap

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad och representerar drygt 17 000 medlemmar. På deras hemsida hittar du det mesta för att hålla dig ajour om vad som händer i branschen. Och inte minst nyttigheter och information som kan vara praktiska både i det operativa underhållet men också inom den långsiktiga strategiska fastighetsförvaltningen. Organisationen anordnar även utbildningar inom en rad olika fastighetsrelaterade områden, och Kunskapsbanken är särskilt värdefull. Här samlas aktuell information inom ekonomi och juridik, miljö och energi – allt knutet till fastigheter och förvaltning.

Vill du veta mer om Svenska kyrkans samverkan med Fastighetsägarna, kontakta projektledare Henrik Engqvist. 

Plan- och byggnadslagen

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
(uppdat. 2017-01-31)​

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Här hittar du massor av nyttig information kring det mesta som gäller byggnation och fastigheter.
(uppdat. 2017-01-31)​

Lag om lägenhetsregister

Lantmäteriet har som uppgift att hålla lägenhetsregister i syfte för folkbokföring, framställning av statistik, forskning, planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande. I lagen om lägenhetsregister kan du som fastighetsägare eller hyresvärd läsa mer om vad som gäller.
(uppdat. 2017-01-31)​

Lag om särskilda bestämmelser gaturenhållning och skyltning

I denna lag stipuleras relationen mellan fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra aktörer kring gaturenhållning och skyltning. Särskilt relevant för kyrkovaktmästerier runt om i vårt avlånga land.  
(uppdat. 2017-01-31)

Jordabalken

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Stycka om och slå ihop, här hittar du fastighetsbildningens A till Ö.
​(uppdat. 2017-01-31)​

Jaktlagstiftning

Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande inom svenskt territorium samt frågor som har samband därmed. Högst relevant för Svenska kyrkans skogs- och markägare.
​(uppdat. 2017-01-31)​

Energi- och miljö

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. De utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till så väl organisationer som hushåll. Här finns det mesta av både praktisk och regelmässig karaktär rörande energifrågor.
​(uppdat. 2017-01-31)​

Miljöbalken

Miljöbalken skall tillämpas bland annat så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
samt att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Högrelevant lagstiftning för Svenska kyrkans medarbetare inom fastighets- och kulturarvsfrågor, med andra ord. 
​(uppdat. 2017-01-31)​

Ellagen

Leverantörer, elnät och tariffer. Här finner du bestämmelser kring den svenska elmarknaden och dess aktörer och inbördes relationer.
​(uppdat. 2017-01-31)​

Lag om energideklaration av byggnad

Skyldigheter, undantag, besiktning och prestandamål. Här hittar du bestämmelser kring vad som gäller dina skyldigheter som fastighetsägare och förvaltare när det gäller energideklaration. 
​(uppdat. 2017-01-31)​​

Kulturarvsvård

Riksantikvarieämbetets Vårda väl-guide

Vårda väl-blad är Riksantikvarieämbetets serie med enkla, digitala rådgivningsblad, som på ett lättbegripligt sätt ger svar på och praktiska råd kring frågor som rör vården av kulturarvet. Här hittar du det mesta; allt från tips kring arkeologiskt material och textilier till byggnadsvård och hantering av skadedjursangrepp.
​(uppdat. 2017-01-31)​​

Hantverkslabbets skrifter och skötselråd

Frän tjära på trätak och valvslagning till kallmurning och målning av plåttak. I Hantverkslabbets kunskapsbank hittar du både råd och djuplodande information om hantverkstekniker runt om i våra kyrkor.
​(uppdat. 2017-01-31)​​

Kulturmiljölagen - KML

KML syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. KML är ständigt närvarande för den som arbetar med våra kyrkobyggnader, då den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. 
​(uppdat. 2017-01-31)​​

 

Arbetsmiljö och arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsmiljölagen

Svenska kyrkan har cirka 20 000 anställda. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Här regler så väl skyldigter som rättigheter som gäller, så väl för medarbetare som arbetsgivare.
​(uppdat. 2017-01-31)​​

Diskrimineringslagen

Svenska kyrkan är en arbetsplats med en stark värderingsgrund. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Håll den alltid nära till hands i er verksamhet. 
​(uppdat. 2017-01-31)​​

 

Interna bestämmelser

Om Kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Den beslutas av Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet beslutar också om vissa andra bestämmelser vid sidan av kyrkoordningen. Det gäller främst beslut om gudstjänstböcker och instruktioner som gäller för arbetet på den nationella nivån inom kyrkan. Här kan du läsa mer om bestämmelserna kring uppdraget.

Gå direkt till Kyrkoordningen
​(uppdat. 2017-01-31)​​

 

Arkivering och hantering av uppgifter

Personuppgiftslagen - PUL

Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Här kan du som hanterar medlemsregister eller andra personuppgifter läsa mer om vad som enligt lag betraktas som personuppgift och vilket ansvar som faller på den hanterande organisationen och dess medarbetare.
​(uppdat. 2017-01-31)​​

 

 

_________________________________________________________________________​

 

 

Publikationer för beställning

Dessa publikationer har kvalitetssäkrats av nationell nivå. Använd dem gärna i din verksamhet.

Byggnyckeln: Få koll på ditt byggprojekt från dag 1

Svensk byggtjänsts kalkylbok Byggnyckeln är ett utmärkt verktyg för att få koll på slantarna innan det är dags att dra igång ett byggprojekt. Kalkyl Gul som denna upplaga heter, används i utredningsskedet av byggprojekt för att på ett enkelt sätt att skapa sig en prisuppskattning innan det är dags att dra igång processen med projektering, upphandling, eventuellt bygglov och så vidare.

Läs mer och beställ boken här.

Praktiska råd för att driva mindre byggprojekt

Har ni i er församling, pastorat eller stift ett  byggprojekt på gång? Ligger budgeten på mindre än 500 000 kronor? Känner ni att ni inte riktigt har all kunskap på plats för att axla projektet? Då är boken “Att driva mindre byggprojekt” från Svensk Byggtjänst något för er.
Här går författaren igenom byggprocessens alla skeden från start till slut. Bland annat beskrivs exempelvis hur man sköter upphandling och ställer krav på entreprenörer, vad man bör tänka på vid avtalsskrivning. Och inte minst: hur man upprättar administrativ och teknisk beskrivning samt följer upp och avslutar ett byggprojekt.

Här kan du läsa mer och beställa boken.  

Handbok i hållbar energianvändning

Nationell nivå har nu möjlighet att erbjuda boken "Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan" till självkostnadspris. Boken ger en mycket bra överblick över hur man med enkla åtgärder och ny teknik kan arbeta med energieffektiviseringar inom olika områden. Boken vänder sig dels till dig som har fastighetsansvar  i församling eller pastorat, men också till er som arbetar med fastighetsfrågor på stifts- eller kontraktsnivå.

Boken beställer du här.  

Strategier för ökad lokaleffektivitet

I en ny skrift från SKL presenteras tankar och idéer om hur man kan arbeta på ett effektivt sätt med sina lokaler. Den må primärt vara skriven för kommuner och landsting - men många tankar och tips är applicerbara för både små och stora fastighetsförvaltare, inte minst inom Svenska kyrkan. I och med att det är SKL som ligger bakom den så talar man genomgående om kommuner och deras verksamheter, vilket gör att en del aspekter måste betraktas med lite andra perspektiv för att passa oss inom Svenska kyrkan - men det finns mycket nyttig kunskap att finna.

Läs mer och beställ skriften här.

 

Om "Fastighetsstöd i praktiken":

Skapad: 2016-01-19 14:14:00
  • Fastighetsstöd i praktiken är ett nationellt projekt vars första fas pågick under hösten 2015. Fas två av projektet har fortsatt under 2016. 
     
  • Projektet ska leda till att nationell nivå, tillsammans med stiften, kan erbjuda stöd till pastorat och församlingar i form av enkla dokument, andra handlingar eller anvisningar som kan vara till nytta i det dagliga arbetet med fastighetsförvaltning.

  • Det övergripande målet med projektet, och kommande projekt inom enheten för fastighetsstöd, är att öka samarbetet mellan nationell nivå och stift, samt stötta stiften så att deras församlingar och pastorat blir effektivare i sin fastighetshantering. ​   

Ladda ner vårt processchema för en förändringsprocess inom fastighetsförvaltning:

 

SENASTE NYTT OM FASTIGHETSSTÖD I PRAKTIKEN:

Skapad:2016-11-03 09:00:00

I väntan på kyrkomötets beslut om skrivelsen Gemensamt ansvar har det skett förstudier och fördjupande utredningar inom området fastighets- och systemstöd. Ta del av förstudiernas resultat här.

Läs mer om Lägesrapport: Fastighetsregister och systemstöd inom fastighetsområdet
Redaktör och innehållsansvarig
Sara Thun, Kyrkokansliet i Uppsala
Uppdaterad
2020-10-06