Domstol gav sekretess för kostnadsberäkningar i ansökan om KAE

Under 2020 har kammarrättsdomar kommit som ger sekretesskydd för detaljerade kostnadsberäkningar i ärenden om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Handlingarna fick sekretesskydd eftersom kyrkan kunde antas lida ekonomisk skada av att lämna ut uppgifterna.

Lagregeln 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om (bland annat) tjänst, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Med det allmänna avses Svenska kyrkan, när det är fråga om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE).

Fallet

En entreprenör inom det kyrkoantikvariska området begärde, med stöd av den statliga offentlighetsprincipen, att få detaljerade kostnadsberäkningar för flera kyrkliga konserveringsarbeten som hade beviljats KAE. Anbudsförfrågan hade skickats ut för ett konserveringsarbete, medan upphandlingar var planerade för övriga arbeten.  Entreprenören begärde kostnadsberäkningar både hos den kyrkliga enhet som ansökt om KAE och hos stiftet som beslutat om fördelning av KAE. Ansökande enhet och stiftet avslog begäran. Entreprenören överklagade båda besluten till kammarrätten.

Sammanfattning i tre steg

Kammarrätten fann att detaljerade kostnadsberäkningar, som ansökande enhet tar fram inför ansökan om KAE,

  1. är hänförliga till ett ärende om tjänst enligt 19 kap. 3 § OSL, och
  2. att det kan antas att den kyrkliga enhet, som ska upphandla arbetena, som anges i kostnadsberäkningarna, lider ekonomisk skada om uppgifterna röjs, vilket får till följd 
  3. att uppgifterna i kostnadsberäkningarna omfattas av sekretess enligt 19 kap. 3 § OSL.​

Domstolen gav sekretesskydd         

  • både när handlingarna fanns hos ansökande enhet och när handlingarna fanns hos stiftet,
  • både när upphandling var påbörjad (sista dagen för att lämna anbud var inte passerad) och när upphandling låg i framtiden, och
  • sekretess omfattade alla begärda detaljerade kostnadsberäkningar och alla uppgifter i beräkningarna (alltså också totalbelopp)   

Domstolens resonemang kan därför användas för att motivera att inte lämna ut kostnadsberäkningars totalbelopp före och under upphandling.

Läs mer 

Domarna heter mål 1783-20 och mål 1784-20, meddelande av Kammarrätten i Stockholm 2020-05-04. Domarna har identiskt innehåll i sak så endast den ena finns som fil på denna sida i avidentifierat skick.

Ytterligare material är en film på 3,5 minuter, analys av domen, förslag till mall för avslagsbeslut i sådana fall som avses i domen samt vägledning till mallen.  

Ladda ner filer

Domen PDF

Analys PDF

Mall word

Vägledning till mall PDF

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-14