Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Församlingsbidrag

  Församlingsbidrag för år 2023 kan ansökas hos Västerås stift innan 1 juni 2022.

  Nya kriterier, återrapportering, oförändrade verksamheter och övriga ansökningar. 

  Angående verksamhetsbidrag för sjukhuskyrka, NAV och högskole-/universitetskyrka bifogas nyligen beslutade kriterier från stiftsstyrelsen.

  Fr.o.m. 2023 önskar vi även att de församlingar/pastorat som får verksamhetsbidrag 2022 använder bifogad mall för återrapportering till Västerås stift. Mallen är utformad så att institutionssjälavårdens medarbetare upprättar rapporten, men istället för att dessa skickar rapporten direkt till Västerås stift, så är det nu tänkt att verksamhetsrapporten kommer från respektive kyrkoråd, även om det är medarbetaren som upprättat rapporten som underlag åt kyrkorådet. Återrapporteringen skickas till vasteras.stift@svenskakyrkan.se senast 31 mars varje år.

  Till församling/pastorat med NAV-verksamhet bifogas även PM från Sveriges Kristna Råd angående ansvarsfördelning. Den är bra att läsa. Västerås stifts enda synpunkt på PM är att det står att kyrkoråden ska ”se till att institutionssjälavården finns med i församlingsinstruktionen.” Formellt finns det inga sådana krav varken i KO eller i Västerås stifts domkapitels beslut och manual.

  Angående fjällkyrkoverksamheten sker ansökan av verksamhetsbidrag enligt egen beräkning.  

  Angående finskspråkig verksamhet och familjerådgivning fungerar ansökan om bidrag på oförändrat sätt.

  Övriga ansökningar om verksamhetsbidrag bedöms som tidigare utifrån stiftets prioriterade områden samt beskriven samverkanseffekt (flera församlingar/pastorat eller andra aktörer).  

   

  Kyrkounderhållsbidrag

  Bidrag kan också sökas till åtgärder på kyrkobyggnader som inte är berättigade till kyrkoantikvariskt bidrag (KAE). För denna bidragstyp hänvisas till särskild ansökningsblankett gällande kyrkounderhållsbidrag.     

   

  En ansökan ska innehålla:          

  • En beskrivning av, och målsättningen med projektet. Här ska också uppgift lämnas om beräknad start och varaktighet.
  • Redogörelse för eventuell personal som ingår i projektet.
  • En kostnadsberäkning fördelad på personalkostnader och övriga kostnader samt uppgift om hur stor egenfinansiering som kan tillskjutas. I egenfinansiering ska personalkostnader inräknas.
  • Kopia av kyrkorådets beslut i ärendet.

   

  Tidpunkt för ansökan   

  Ansökan om församlingsbidrag ska ett normalår ha inkommit till stiftskansliet den 30 april året före bidragsåret. Om kyrkorådsprotokollet inte är klart innan april månads utgång går det bra att komplettera ansökan med en kopia av kyrkorådsprotokollet (som behandlar ansökan om församlingsbidrag) innan 15 juni.   

  För ansökan om bidrag 2023 har ansökningstiden förlängts till sista ansökningsdag 1 juni 2022. 

   

  Redovisning och utbetalning

  Det åligger församling/pastorat att ordna sin bokföring så att det går att särredovisa kostnaderna för projektet. Utbetalning sker efter havda kostnader.   

  Rekvisition av medlen ska ske på särskild blankett, bifogad nedan. Som bilaga till rekvisitionen ska en kostnadssammanställning i form av ett utdrag ur bokföringen bifogas. För de församlingar/pastorat som har avtalade prästtjänster finns särskild specifikation som bifogas rekvisitionsblanketten tillsammans med lönespecifikationerna.   

  Slutredovisning och rekvisition avseende bidragsåret ska ske senast den 15 januari efterföljande år. Utsträckt rekvisitionstid kan beviljas för kostnader som utbetalas i januari men avser december månad, t ex lön och andra personalkostnader.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Gunilla Sjödin, Västerås stift
  Uppdaterad
  2022-04-29
  X
  Dokumentid: 816676- Webid: 29143 - Unitid: 6