Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ducatus nyhetswebb

  Aska får delas av andra än religiösa skäl

  [2013-08-06 09:14]

  Kammarrätten i Stockholm har givit tillstånd till delning av aska av andra än religiösa skäl. Därmed kan en avliden gravsättas både i Sverige och i Schweiz.

  Anhöriga hade ansökt hos länsstyrelsen i Stockholm om att få dela en avlidens aska och gravsätta en del i Sverige och en del i Schweiz. Länsstyrelsen avslog deras begäran, bland annat med hänvisning till att tillstånd att dela aska endast kan ges i mycket speciella undantagsfall, där önskemålet om delning är grundat på en allvarlig religiös uppfattning.

  Efter överklaganden har nu Kammarrätten i Stockholm tillåtit att askan ska delas.

  De anhöriga hävdade även inför kammarrätten att det var den avlidnes yttersta och uttryckliga vilja att så skulle ske. Frågan var viktig för honom och de anhöriga menade att hans starka familjeband och hemmahörande i båda länderna borde ses som synnerliga skäl för delning av askan.

  De ansåg att det vore ”synnerligen märkligt och diskriminerande om det enda som anses vara synnerliga skäl är att den avlidne haft ett på ’allvarlig religiös uppfattning grundat önskemål’. Det är i vår tid inte bara orimligt att tillstånd ska vara beroende av etniskt ursprung eller religiös tillhörighet, det är i strid med grundlagens krav på likhet inför lagen och religionsfriheten.”

  Kammarrätten konstaterar att regeringen i förarbetena till begravningslagen starkt framhållit att det så långt möjligt är den avlidnes önskan som ska följas vid anordning av gravsättning och kremering. ”Den avlidnes uppfattning i tros- och livsåskådningsfrågor är naturligtvis av särskild betydelse i sammanhanget. Denna uppfattning kan ha yttrat sig inte bara genom att den avlidne varit ansluten till visst trossamfund utan även genom att han eller hon har tagit avstånd från alla trossamfund.” I religionsfrihetens namn bör även allvarligt religiöst grundade intressen tillgodoses, till exempel när det gäller delning av aska.

  I ett tidigare rättsfall har Högsta förvaltningsdomstolen 2006 avgjort vad som kan vara sådana synnerliga skäl för delning av aska som nämns i begravningsförordningen 31§. Majoriteten av domstolens ledamöter fastnade för att synnerliga skäl saknades då delning ska tillåtas restriktivt och då allvarliga religiösa motiv saknades. Två ledamöter var av annan mening.

  Kammarrätten konstaterar nu att företrädare för olika riksdagspartier under senare år har avlämnat motioner med förslag till ändring av bestämmelserna om delning av aska så att tillstånd ska kunna ges oavsett etnisk eller religiös tillhörighet.

  Kammarrätten bedömer, med en ledamot med avvikande mening, att delning av askan ska tillåtas i det aktuella fallet. Man skriver i domen bland annat att även om det är meningen att delning av aska ska ske restriktivt kan tillämpningen behöva nyanseras i takt med samhällsutvecklingen och i takt med att det allmänna rättsmedvetandet förändras.

  Kammarrättens beslut har överklagats men Högsta förvaltningsdomstolen har inte beviljat prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står alltså fast.

  Redaktör och innehållsansvarig
  forsamlingsforbundet\BoS,
  Skapad
  2013-08-30
  X
  Dokumentid: 792422- Webid: 772636 - Unitid: 2147483248