Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Övrigt

  Övrig information samlas och publiceras här med den senaste informationen överst

   

  Arbetsgivardeklaration på individnivå

  Från och med årsskiftet gäller nya regler avseende inrapportering av arbetsgivaruppgifter. De nya reglerna ska tillämpas från och med februari 2019 (löneutbetalning januari).

  För mer information hänvisas till respektive programleverantörs information samt till Skatteverket.

  Länk till Skatteverket

   
  Faktablad om Svenska kyrkans ekonomi

  Årets resultat för Svenska kyrkan steg kraftigt under 2021

  Läs mer om Svenska kyrkans ekonomi 2021 

   

  Årets resultat för Svenska kyrkan sjönk under 2020

  Läs mer om Svenska kyrkans ekonomi 2020

  Årets resultat för Svenska kyrkan steg kraftigt under 2019

  Läs mer om Svenska kyrkans ekonomi 2019 

   

  Årets resultat för Svenska kyrkan sjönk under 2018

  Läs mer om Svenska kyrkans ekonomi 2018 

   

  ​Årets resultat för Svenska kyrkan steg under 2017

  Läs mer om Svenska kyrkans ekonomi 2017

  Årets resultat för Svenska kyrkan sjönk något under 2016

  Läs mer om Svenska kyrkans ekonomi 2016.  

  Årets resultatet för Svenska kyrkan sjönk under 2015

  Läs mer om Svenska kyrkans ekonomi 2015 

   
  Kan en ledamot i kyrkoråd vägra att underteckna årsredovisningen?

  Den yttersta konsekvensen av ett sådant agerande kan innebära nekad ansvarsfrihet och att fullmäktige väljer att återkalla ledamotens uppdrag

  Bakgrund
  Enligt 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska årsredovisningen undertecknas av församlingens/pastoratets styrelse. Enligt kyrkoordningen (KO 2:8) är kyrkorådet församlingens styrelse. I ett pastorat utgör kyrkorådet pastoratets styrelse. Årsredovisningslagen tillåter inte att styrelsen för en organisation delegerar till någon enskild ledamot eller någon utanför styrelsen att underteckna årsredovisningen. Detta medför att samtliga ordinarie ledamöter i kyrkorådet ska skriva under årsredovisningen.

  Konsekvens
  Om en ledamot vägrar att underteckna årsredovisningen medför det att årsredovisningen inte kan anses vara upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Revisorer avger inte sin revisionsberättelse förrän den är påtecknad av alla ordinarie ledamöter. Årsredovisningen blir då inte komplett och kan därmed inte anses som upprättad enligt årsredovisningslagen.

  En konsekvens av detta kan bli att kyrkofullmäktige inte anser sig kunna fastställa årsredovisningens balans- och resultaträkningen. Om revisorn avlämnar en revisionsberättelse/rapport kommer det att framgå att en påtecknad årsredovisning saknas vilket i sin tur påverkar revisorns möjlighet att uttala sig i ansvarsfrihetfrågan.

  Den yttersta konsekvensen av detta kan bli att kyrkorådet inte beviljas ansvarsfrihet av kyrkofullmäktige.

  Möjlighet att anteckna Avvikande mening

  Årsredovisningslagen har gett ledamöter som tvekar inför ett undertecknande en möjlighet till ”friskrivning” genom att i 2 kap. 7 § ange att ”Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, skall yttrandet fogas till redovisningen.” Att en avvikande mening anmälts ska framgå av kyrkorådets protokoll och den avvikande meningen blir en del av årsredovisningen.

  Beloppsmässiga skillnader mellan kyrkoavgiftsunderlaget på intranätet (KOB) och Skatteverkets hemsida

  För vissa församlingar finns differenser mellan kyrkoavgiftsunderlaget i KOB-rapporten Indata avgiftssimulering och medlemmarnas beskattningsbara inkomster som visas under Öppna data på Skatteverkets hemsida. Detta förekommer i de fall det bor medlemmar som tillhör en icke-territoriell församling i den aktuella territoriella församlingen. I KOB särredovisas uppgifter för icke-territoriella församlingar som är egna ekonomiska enheter. På Skatteverkets hemsida särredovisas däremot inga uppgifter för icke-territoriella församlingar, utan dessa uppgifter ingår i de data som redovisas för respektive territoriell församling.

  Klarläggande kring registrering av verklig huvudman

  Det har kommit nya regler som säger att de flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018.

  En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare

  Om ovanstående inte uppfylls så saknas verklig huvudman och då ska detta istället anges i anmälan.

  Svenska kyrkans enheter omfattas av dessa regler och anmälan/
  registrering ska göras till Bolagsverket. Svenska kyrkans enheter kan inte anses ha en verklig huvudman men en anmälan ska göras där det anges att verklig huvudman saknas. För mer information läs här>>.

  Faktablad nytt utjämningssystem 2018

  Den 28 augusti 2017 lämnas preliminärt besked om ekonomisk utjämning för 2018 i enlighet med ett förändrat utjämningssystem för församlingar och pastorat. Förändringarna i församlingarnas kostnadsutjämning införs successivt under perioden 2018-2021.

  Läs mer i faktablad om nytt utjämningssystem >>

  Regelverk för kollekter i Svenska kyrkan

  Sedan 1 januari 2016 gäller ändrade regler för bland annat inrapportering av kollekter i Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem, KOB.

  I samband med förändringen fastställde kyrkostyrelsen två bestämmelser, SvKB 2015:2 Kyrkostyrelsens beslut om kollekter samt SvKB 2015:3 Kyrkostyrelsens beslut om kollektbok.

  Läs mer om det nya regelverket för kollekter (pdf) >>

  Läs mer i Svenska kyrkans bestämmelser >>

  Kontanthantering i Svenska kyrkan - FAQ

  Såväl inom bankväsendet som inom andra delar av samhället pågår en rörelse mot minskad kontanthantering. Detta får naturligtvis konsekvenser för Svenska kyrkan och dess församlingar, inte minst gällande hantering av kollekter.

  Läs mer om kontanthantering i Svenska kyrkan >>

  Bluffakturor m.m.

  Här lämnas information för att minimera riskerna för bluffakturor och kontokortsbedrägerier.

  Läs mer om hur du skyddar dig mot bluffakturor >>

   

  Redaktör
  Liselotte Ågren, Kyrklig ekonomi
  Innehållsansvarig
  AnnMargaret Dahlström, Kyrklig ekonomi
  Uppdaterad
  2022-06-07
  X
  Dokumentid: 758975- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357