Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Överklagandenämnden

  Överklagandenämnden

  Svenska kyrkans överklagandenämnd är ett särskilt organ för att ytterst överpröva beslut inom Svenska kyrkan.

  ​Överklagandenämnden skall självständigt fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Bindande föreskrifter och anvisningar beslutade av kyrkomötet eller kyrkostyrelsen finns även i Svenska kyrkans bestämmelser.
   
  Kyrkoordningens bestämmelser skall tillämpas så att rätt och rättvisa råder. Överklagandenämnden skall i sitt arbete ta tillvara kunskapen och erfarenheten från samhällets rättsväsende. En utgångspunkt är därför att de principer som är vedertagna för samhällets rättsordning i övrigt bör gälla också vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningens bestämmelser. 
   
  Att överklaga
  Ett beslut kan överklagas endast om det av någon bestämmelse i kyrkoordningen framgår att beslutet får överklagas.
   Rätt att överklaga ett beslut har den som beslutet angår, om det har gått honom emot, om inte något annat särskilt föreskrivs i kyrkoordningen.
   
  Hur beslut överklagas
  Ett beslut överklagas skriftligt. I den egenhändigt undertecknade skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som begärs.
   Skrivelsen ges in till beslutsinstansen. Den skall, om inte annat är angivet i kyrkoordningen, ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
   
  Ledamöter och ersättare
  Svenska kyrkans överklagandenämnd består av fem ledamöter med god kännedom om Svenska kyrkans verksamhet som väljs av kyrkomötet. För ledamöterna gäller särskilda kvalifikationskrav. Överklagandenämnde skall bestå av följande ledamöter:
  - en ordförande som är eller har varit ordinarie domare
  - en ledamot som är präst och har avlagt teologie doktorsexamen
  - en ledamot som är präst och har dokumenterad kunskap och erfarenhet inom det kyrkorättsliga området
  - en ledamot som har avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen
  - en övrig ledamot.

  För ordföranden skall det finnas en personlig ersättare. För var och en av de övriga fyra ledamöterna skall det finnas två personliga ersättare. Ersättarna skall uppfylla de kvalifikationskrav som ställs för respektive ledamot. Sekreterare och föredragande i Överklagandenämnden är en jurist - som har fyllt 18 år, är döpt och tillhör Svenska kyrkan - som utses av nämnden.
   
  Överklagandenämnden har antagit en arbetsordning med närmare bestämmelser om arbetsformer m.m.
   

  Beslut från Överklagandenämnden finns nu på externwebben

  Sedan februari 2021 finns besluten från Överklagandenämnden på externwebben​.

  Överklagandenämndens beslut

  X
  Dokumentid: 755737- Webid: 755737 - Unitid: 2147483263