Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Valwebben

  Regelverk

  De grundläggande bestämmelserna om hur de direkta kyrkliga valen genomförs finns i 38 kap. kyrkoordningen.

  Många av de bestämmelser som gäller för kyrkovalet och som har en mer detaljerad karaktär har kyrkomötet delegerat till kyrkostyrelsen att utfärda bestämmelser om (38 kap. 89 § kyrkoordningen).

  Dessa bestämmelser finns kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:17) med närmare bestämmelser om direkta val.  

  Ändringar i regelverket tagna av Kyrkomötet hösten 2020 

  Tidpunkt för uttag av röstlängd  

  Tidpunkt för uttag av röstlängd vid direkta val tidigareläggs med sju dagar, från dagens 30 till 37 dagar före valdagen. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021.

  Skyddet för valhemligheten förstärks 

  Skyddet för valhemligheten i kyrkoval ska förstärkas genom att det bland annat ska bli obligatoriskt för valförrättare och röstmottagare att skriva under en tystnadspliktsförbindelse. Motsvarande reglering finns i de allmänna valen. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021. ​

  Tidpunkt för beslut om ändring i den lokala strukturen vid kyrkoval  

  Beslut om ändringar i den lokala strukturen som ska träda i kraft den 1 januari året efter att det varit ordinarie kyrkoval, måste vara fattade senast den 1 januari det år som valet äger rum. Beslut om en ändring i den lokala strukturen som ska träda i kraft den 1 januari andra år ska vara fattade eller fastställda senast den 1 april året innan de ska träda i kraft. Bestämmelsen träder i kraft den 1 januari 2021.

  Beslut om valsedelsbidrag för Kyrkomötet  

  Kyrkomötet har beslutat att bidrag till tryckning av valsedlar vid 2021 års val till kyrkomötet ska utgå till de nomineringsgrupper som är företrädda i kyrkomötet under innevarande mandatperiod eller som genom valet blir företrädda i kyrkomötet. Bidraget till respektive nomineringsgrupp ska högst motsvara kostnaden för tryckning av en valsedel per röstberättigad i respektive valkrets.

   

  Ändringar i regelverket

  De ändringar som har gjorts i kyrkoordningens bestämmelser om direkta val (38 kap.) har utarbetats med anledning av uppdrag från kyrkomötet och mot bakgrund av erfarenheterna från 2017 års kyrkoval.

  Till följd av dessa ändringar och för att förenkla regelverket har även kyrkostyrelsens bestämmelser om direkta val setts över. Kyrkostyrelsens tre tidigare beslut med närmare bestämmelser har upphävts och ersatts med en ny bestämmelse, kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2019:17) med närmare bestämmelser om direkta val.

  Ändringarna trädde huvudsakligen i kraft den 1 januari 2020.

  Kortfattat om ändringarna i kyrkoordningen och kyrkostyrelsens närmare bestämmelser: 

  • Kyrkoherden har rätt att närvara vid valnämndens sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten, samt rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskild mening).
  • ​Valnämnden ska ha tillgång till personal och övriga resurser i den omfattning som behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter.
  • Utbildningskrav införs som innebär att valförrättare och röstmottagare måste ha genomgått utbildning inför varje val innan de formellt utses till sina uppdrag. Det är stiftsstyrelsens ansvar att utbilda valnämnderna.

  • Utifrån dataskyddsförordningens krav på behandling av personuppgifter ska personer som utses till ersättare för ombud, företrädare eller kontaktperson för en nomineringsgrupp skriftligen ha godkänt att de åtagit sig uppdraget. I sammanhanget ska nämnda personer även bekräfta att de tagit del av – och godkänt – hur deras personuppgifter kommer att behandlas.
   Den person som utser personerna ska ha säkerställt att detta också har skett innan de utser dessa till uppdragen och registrerar personerna i Grupp- och kandidatsystemet.

  • En kandidatförklaring ska lämnas på en särskild blankett som kyrkostyrelsen tillhandahåller. Av blanketten framgår att kandidaten har gett nomineringsgruppen sitt tillstånd till att anmäla kandidaten, för vilken grupp personen kandidater, vilket eller vilka val som kandidaturen avser.
   Det finns också information om innebörden av kandidaturen och om hur kandidatens personuppgifter kommer att behandlas. Kandidatförklaringen måste finnas när kandidaten registreras i Grupp- och kandidatsystemet.
   Registrering får bara göras om kandidaten egenhändigt har undertecknat kandidatförklaringen.

  • Väljare som inte är kända för röstmottagarna/valförrättarna ska legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet för att få avlägga sin röst i en röstnings- eller vallokal. Detsamma gäller för ett bud vid brevröstning genom bud. Bestämmelserna reglerar även när identitetskontrollen ska göras, respektive hur den ska dokumenteras.

  • Minst en röstningslokal inom varje valnämnds område ska ha öppet till klockan 20.00, d.v.s. lika länge som vallokalerna. Det är inte möjligt att få undantag från dessa regler. Bestämmelserna förtydligar också när transport av valsedlar ska ske från röstningslokalen till respektive vallokal, alternativt till valnämnden.

  • Valsedlar ska som tidigare läggas ut på en lämplig plats i anslutning till varje röstnings- och vallokal. Denna plats ska numera också vara avskärmad. Syftet med avskärmningen är att stärka skyddet för valhemligheten.

  • Valförrättare och röstmottagare ansvarar för utläggning av valsedlar även för valet till kyrkofullmäktige i den egna valnämndens ansvarsområde. Detta på ett motsvarande sätt som redan gäller för valen till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

  • Krav på att Kyrksam ska innehålla namn, adress och personnummer på personer som är ledamöter och ersättare i valnämnder.

  • Antalet ledamöter i valnämnden får inte vara färre än tre och antalet ersättare ska vara minst hälften av antalet ledamöter.
   Kravet gäller dock först efter att kyrkovalet 2021 har genomförts i samband med att nyvalda kyrkofullmäktige ska välja valnämnd för mandatperioden 2022–2026.  

  Kyrkoordningen och övriga Svenska kyrkans bestämmelser finns i sin helhet på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen.

  De delar som direkt berör kyrkovalet finns även i häftet Bestämmelser om direkta val som finns på valwebben och distribueras med valnämndsmaterialet.

   

   

  Redaktör
  Annika Gustafsson, Valwebben
  Innehållsansvarig
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Ansvarig för intranätet Valwebben
  Malin Wrigstad, Valwebben
  Uppdaterad
  2021-03-23
  X
  Dokumentid: 749149- Webid: 744759 - Unitid: 2147483277