Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ny handledning för fastighetsförvaltning och upphandling

Under 2022 pågår ett uppdrag med att ta fram en handledning för fastighetsförvaltning och upphandling inom ramen för Gemensamt ansvar. Handledningen riktar sig till förtroendevalda, verksamhets- och fastighetsansvariga inom församlingar och pastorat och kommer innehålla konkreta tips och rekommendationer om hur man kan styra, leda och följa upp fastighetsverksamheten på lokal nivå.

Handledningen kommer också att innehålla en övergripande beskrivning av vad det innebär att äga, förvalta och använda fastigheter inom Svenska kyrkan, samt exempel på strategiska överväganden och beslut som det är bra om kyrkofullmäktige gör. Den kommer också att relatera till tidigare delprojekt genom att visa på kopplingar och tillämpningar av fastighetsregistret och lokalförsörjningsplanen.

– Syftet med handledningen, som är frivillig att använda, är att erbjuda vägledning till förvaltning av församlingar och pastorats fastigheter. Vi vill att den ska vara enkel, pedagogisk och kunna fungera som ett stöd i verksamheten. Den ska även kunna användas vid utbildningar och i stiftens främjandearbete, berättar Carin Björfors, uppdragsledare, och fortsätter:

–  I handledningen vill vi fånga upp goda exempel och god praxis inom kyrkan, samtidigt som vi bygger den på allmän branschkunskap. Vi vill sätta in fastigheterna i sitt sammanhang, det vill säga Svenska kyrkans verksamhet. Därför kommer vi söka samverkan med stift och församlingar i arbetet med att ta fram den.

En basversion av handledningen tas fram under 2022 som ett resultat av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar som fattades 2016. Publicering planeras i början av 2023, och därefter är ambitionen att handledningen enkelt kan kompletteras och fördjupas. Strukturen utformas så att handledningen vid fortsatt utveckling kan harmoniseras med Svenska kyrkans nya intranät Kornet.

Redaktör och innehållsansvarig
Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
Uppdaterad
2022-06-07