Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Svenska kyrkans yttrande över promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

  [2021-06-03 15:01]

  Den 6 maj 2021 beslutade Socialförsäkringsutskottet att skicka ut promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring på remiss. Promemorian är ett så kallat utskottsinitiativ av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Partierna vill få igenom ett antal förändringar i förhållande till regeringens migrationsproposition. Vissa av förslagen har dock inte remissbehandlats tidigare vilket nu görs genom att den aktuella promemorian remitteras.

  I promemorian föreslås att anhöriga till personer som bedömts vara alternativt skyddsbehövande inte ska omfattas av undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring. Det innebär alltså att det inte ska finnas en tremånadersfrist utan försörjningskravet för anhöriga gäller omedelbart. Vidare föreslås att tidsfristen för anhöriga till kvotflyktingar ska räknas från statusförklaringen inte från kvotflyktingens inresa som regeringen föreslår. Dessutom föreslås att undantag från försörjningskravet enbart ska medges om det finns synnerliga skäl, inte vid särskilda skäl som regeringen föreslår. Svenska kyrkan avstyrker i sitt yttrande daterat 21 maj 2021 förslagen i promemorian och framför i yttrandet att förslagen riskerar att få negativa konsekvenser för barns rättigheter, jämställdheten och integrationen.

  Svenska kyrkan skriver vidare att rätten till familjeåterförening och rätten till familjeliv är grundläggande mänskliga rättigheter och att försörjningskrav kan innebära oöverstigliga hinder för familjers möjlighet att leva tillsammans. I yttrandet lyfts också att församlingarna under de senaste åren i möten med de människor som berörs sett vilka konsekvenser begränsningar av rätten till familjeåterförening och höga försörjningskrav inneburit. Oron och skuldkänslor över att inte få återförenas med sina familjemedlemmar gör det svårare att hitta ett arbete eller studera och lära sig svenska. Med andra ord försämras förutsättningarna att integreras av att inte få leva med sin familj.

  Ladda ned yttrandet i sin helhet (pdf). 

  Redaktör
  Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Skapad
  2021-06-03
  X
  Dokumentid: 1546986- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133