Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  Färdig nulägesanalys och förslag till framtida IT-system för löneservice

  [2021-01-27 08:03]

  Genom nulägesanalysen, som avslutades före årsskiftet, har projektet har fått en god bild över servicebyråernas arbete. Baserat på detta har stora delar av utformningen för löneservice tagits fram, exempelvis förslag på framtida tjänsteutbud och IT-stöd.

  Datainsamlingen har gjorts via enkäter och svaren har bland annat gett mer kunskap om:

  • Antal årsarbetare som lägger tid på lönehantering samt hur mycket tid som läggs ned
  • Antal behandlade lönespecifikationer
  • Fördelning mellan olika typer av lönespecifikationer
  • Tidsfördelning mellan olika delprocesser​

  Två aktiviteter har visat sig ta särskilt lång tid; att lägga upp nya uppdragstagare samt att hantera arvoden. 

  Projektet vill tacka alla som bidragit med sin kunskap!

  Lönetjänsterna inom det gemensamma arbetssättet (GAS) kommer att behållas i löneservice

  Lönetjänsterna inom det gemensamma arbetssättet (GAS) kommer också i fortsättningen att finnas i löneservice.

  Projektet arbetar med att identifiera möjligheter att utöka lönetjänsterna. Det gäller bland annat administration vid nyanställning och vid avslut av tjänst. Projektet undersöker också möjligheterna att utveckla befintliga tjänster, som att ta fram statistik och hantera arvodesutbetalningar digitalt.

  IT-genomgång visar behov av upphandlingar våren 2021

  Analysen av nuvarande IT-system visar att det finns risk för att lönesystemet inte klarar de större volymer som väntas i löneservice. Att det inte går att hantera arvoden är ytterligare en brist. Detta betyder att projektet kommer att upphandla system för processerna lönehantering, personal/tid/resa samt arvodeshantering under våren 2021.

  Bred erfarenhet i referensgruppen för församlingar och pastorat

  Referensgruppen med deltagare från församlingar och pastorat har haft sitt första möte. Deltagarna har blandade roller och erfarenheter av de gemensamma arbetssätten. Det är positivt eftersom projektet vill ha ett så brett spektra av erfarenheter som möjligt från församlingar och pastorat. Det är stiften som föreslagit deltagarna i referensgruppen.

  Vilket tjänsteutbud som ska finnas i Svenska kyrkans löneservice är en av de frågor som Referensgrupp församling och pastorat och de andra referensgrupperna har diskuterat.

  Dialogen om anslutningsplanen fortsätter

  Arbetet med att ta fram en plan för anslutning till Svenska kyrkans löneservice pågår. Fortsatt dialog med berörda parter sker kontinuerligt. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Sandell, Samverkan
  Skapad
  2021-02-18
  X
  Dokumentid: 1527046- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616