Väsentlighetsanalys för Agenda 2030 och de globala målen

Verktyget Väsentlighetsanalys ger stöd i att få en fördjupad kunskap om vilka delar av kyrkans, pastoratets och församlingens uppdrag och verksamhet som knyter an till de globala målen samt vilka delmål där pastorat och församlingar kan göra skillnad.

I början...

För att göra en väsentlighetsanalys behövs en grundkunskap i Agenda 2030 och de globala målen. Ta hjälp av material på Hållbarhetsportal och din kontakt på stiftet, så blir ni bättre rustade för att arbeta med verktyget Väsentlighetsanalys för Agenda 2030 och de globala målen,

Studiecirkel

Verktyget är upplagt som en studiecirkel med tre träffar på totalt nio studietimmar (45 minuter).  

Första träffen handlar om att identifiera vilka globala mål och delmål som pastoratet och församling relaterar till och har en påverkan på, negativt eller positivt. Det skapas en bruttolista.  

Andra träffen handlar om att gå igenom dessa delmål och rangordna dem i tre nivåer i relation till hur pastoratet och församlingen kan göra skillnad för att bidra till delmålens uppfyllande. De tre nivåerna benämns som Central betydelse, Betydelse respektive Avstå.    

Tredje träffen handlar om att se vilket sätt det ni kommit fram till påverkar era val och prioriteringar inom pastoratets/församlingens verksamhet; GUDM, fastigheter, energi med mera. På vilket sätt får er rangordning av de globala målen inflytande i hur ni arbetar med församlingsinstruktion, med verksamhetsplan, policy, budget och kommunikation?

Synergi i egen verksamhet

I flera fall knyter globala mål och delmål an till både arbetet med kyrkornas miljödiplomering för hållbar utveckling och Svenska kyrkans Färdplan för klimatet. 

En väsentlighetsanalys behövs om pastoratet eller församlingen ska göra en hållbarhetsredovisning. Det finns inga särskilda krav på hur en sådan analys ska göras, men en väsentlighetsanalys relaterat till de globala målen förordas ofta.  

Samarbeta och samverka

Verktyget utgår från en modell som andra aktörer i samhället, så som kommuner, företag, myndigheter, högskolor med flera använder sig av. Ni kan mötas i en gemensam modell för att se hur ni på bästa sätt kan samverka lokalt, kommunalt och regionalt för att vara del av rörelsen för uppfyllande av de mål som Agenda 2030 stipulerar.

Sensus använder också verktyget med andra samarbetspartners. Lär dig mer om upplägget, anpassat för Scouterna.

Hur gör vi nu?

Verktyget är framtaget i samarbete med Sensus. Sensus kan hjälpa er med på vilket sätt ni kan samarbeta och kring anmälan av studiecirkel. De ordnar också digitala lärtillfällen om hur ni kan använda verktyget.

Nedan kan ni ladda hem en powerpoint som ger en kortfattad introduktion till Agenda 2030 och instruktioner för de tre träffarna. Arbeta gärna i såväl arbetslag som förtroendevalda och ideellt engagerade, och gärna blandat. Ni får syn på fler saker då.

Mer inspiration

Inom ramen för sitt miljödiplomeringsarbete tog Nacka församling 2019 hjälp av Stockholms stift och Sensus för att kunna arbeta mer för Agenda 2030. Det började med en grundutbildning i Agenda 2030 och de globala målen, fortsatte i en väsentlighetsanalys och resulterade bland annat i en broschyr och i ett arbetssätt som är mer integrerat med hållbar utveckling. Ladda hem broschyren nedan.

Hållbarhetsportalens Agenda 2030-sida finns mer kunskap och inspiration att hämta för den som inte vet, den som vet lite och den som vet massor.

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-05-18