Lämna din projektidé till Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Har du en idé om hur ditt stift eller församling kan arbeta med klimatet? Här hittar du information om hur du kan lämna in en projektidé och vilka kriterier som den bedöms utifrån.

Har du en idé för din församling till ett projekt inom ramen för Svenska kyrkans färdplan för klimatet? Prata då med ditt stifts miljö- eller klimathandläggare och fyll i mallen för projektidéer i samråd med och skicka den till din stiftshandläggare. Stiftshandläggaren skickar den till klimat@svenskakyrkan.se

Den taktiska gruppen för klimatet bereder sedan projektidéerna utifrån deltagarnas olika kompetenser och bedömningskriterierna nedan. Ibland krävs det ytterligare samtal för att förtydliga projektidéens förhållande till dessa kriterier. 

Vissa utvalda projektidéer förs sedan fram till fokusgruppen för klimat och därefter till generalsekreteraren för beslut om tilldelning av medel. Vissa idéer kan få vila, men kan komma tas upp igen i ett senare skede.

Bedömningskriterier 

Projektidéerna bedöms utifrån ett antal kriterier som kyrkostyrelsen har beslutat: 

  1. Att de effektivt bidrar till att uppnå färdplanens etappmål.
  2. Att de kan vara nyttiga för flera stift och församlingar och samverka med eller stärka andra program och initiativ.
  3. Att relevant kompetens och projektledningsresurser finns tillgängliga.
  4. Att det som är speciellt för kyrkans bidrag framgår tydligt.
  5. Att det möjliga långsiktiga bidraget är innovativt eller bedöms ha stor påverkan på färdplanens mål.

    De första två kriterierna är viktiga för alla projekt.

Det tredje kriteriet är viktigt för att det ska gå att genomföra projektet, men du är välkommen att lämna in en idé även om du ännu inte vet vem som skulle kunna leda projektet. 

Det fjärde kriteriet om projektidéer där kyrkan har en särskild roll i samhället, till exempel när det gäller andliga och existentiella frågor, som ingen annan samhällsaktör uppfyller kan prioriteras. Kriteriet ”kyrkans särskilda roll som aktör” bjuder också in till en reflektion kring om befintlig kunskap och lösningar hos andra aktörer kan användas även inom Svenska kyrkan, eller om särskilda anpassningar behövs. 

Det femte kriteriet möjliggör projekt med större grad av innovation. Sannolikt kommer många projekt att innehålla innovativa inslag, men projektet måste inte i sig uppfylla det sista kriteriet för att få del av projektmedlen.

Du hittar en fullständig beskrivning av kriterierna på denna länk

Vad finansieras och vad finansieras inte?

Projekt ska bidra till effektiv måluppfyllelse av färdplanens effektmål och ska kunna vara till nytta för andra stift. Samverkansprojekt välkomnas men är inte nödvändiga. Om ett projekt genomförs i ett stift eller församling ska idéer om hur det kan spridas till andra stift finnas med i projektidéen. 

Investeringar i tekniska installationer, till exempel solcellsanläggningar och liknande finansieras i princip inte, eftersom projektmedlen då inte räcker till att nå målen inom samtliga målområden för alla etappmålen. 

Vilka projekt har beviljats medel tidigare? Läs mer om de första projekten.

Uppföljning

Beviljade projekt ska regelbundet lämna status- och slutrapporter. Mallar som används är de som finns på projektsidan. Seminarier kring projektresultat kommer också ordnas.

Redaktör
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2022-05-16