Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Vigsel

   

  Vad säger regelverket?

  Församlingen/pastoratet är personuppgiftsansvarig för behandlingar som sker i samband med en vigsel.

  • Laglig grund för behandlingen av personuppgifter måste säkras (att inte klara detta ligger på högsta sanktionsnivån). Vi rekommenderar att ni gör ett avtal med de som ska vigas vilket innebär att ni kommer ha en laglig grund för behandlingar som behöver göras. Notera att Datainspektionen avråder från användande av samtycken som är en komplex laglig grund att använda bland annat för att det alltid ska gå att återkalla. Tänk på att ni innan ni börjar med avtalet också noga tänker igenom vad ni har för ändamål med varje behandling (detta är mycket viktigt för att ni korrekt ska kunna hantera till exempel rättigheter, integritetspolicy och behandlingsregister korrekt). Bromma församling har tagit fram ett avtal som passar de ändamål som pastoratet har med sin behandling vilket kan tjäna som inspiration i arbetet.
  • I arbetet ingår många känsliga personuppgifter. Detta innebär att församlingen/pastoratet också måste tillse att man har rätt att behandla dem. Det vi rekommenderar här är att ni inhämtar ett uttryckligt samtycke som vi föreslår att ni lägger in som en del i avtalet.
  • Det är viktigt att församlingen/pastoratet också kan hantera skyldigheten att informera. Detta kan göras på flera sätt: Ett sätt är genom avtalet som ingås med vigselparet. Ett annat är genom integritetspolicyn. Båda sätten bör användas då de kompletterar varandra. Genom integritetspolicyn får de som ska vigas information och genom avtalet fördjupas informationen till de som bestämt sig för detta. Bromma församling har tagit fram texter till sin integritetspolicy vilka kan tjäna som inspiration. 
  • Vidare är det viktigt att ni klarar av att hantera alla principer för behandling. Rent konkret innebär detta att ni måste se över behörighetsstyrning så att enbart personal som arbetar med olika delar av vigseln har behörigheter till de uppgifter de behöver för sina arbetsuppgifter (detta gäller oavsett om personuppgifterna lagras digitalt eller i papperspärmar eller liknande papperssystem med register). Ni måste också se över er säkerhet (till exempel låsa in handlingar med känsliga personuppgifter i plåtskåp).
   Det är givetvis också viktigt att fortlöpande gallra personuppgifter. Här följer församlingen/pastoratet främst Svenska kyrkans arkivregler (detta tas också in i avtalet och beskrivs i integritetspolicyn) och specifika lagregler om det finns sådana som täcker den aktuella behandlingen. Tänk på att även dubbelkopior, mejl etc. måste gallras.

  Vad behöver församlingen/pastoratet göra?

  Församlingen/pastoratet behöver klargöra hur man behandlar personuppgifter i praktiken. Ett bra sätt att göra det är genom en processkartläggning, vilket ligger bakom mallarna i detta avsnitt. Tänk på att man inte bara kan kopiera innehållet i mallar utan eftertanke: Är det verkligen så här vi arbetar? De dokument ni upprättar måste beskriva er egen verksamhet på ett korrekt sätt. Mallarna är tänkta att ge inspiration, men kan givetvis användas om församlingen/pastoratet säkerställt att man gör på det sätt som beskrivs i dem.

  Vigselprocessen bör beskrivas i er integritetspolicy.  Bromma församling har använt sin processbeskrivning (se mall) som ett underavsnitt i sin integritetspolicy. En processbeskrivning ger också bra underlag till pastoratets/församlingens behandlingsregister.

  Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:1 och  SvKB 2019:1 ska följas i gallringsarbetet. Ingångna avtal med bilagor ska diarieföras.

  Om ni regelmässigt samarbetar med någon annan, t.ex. en bröllopskoordinator, kan ett inbördes arrangemang krävas eftersom ni då kan ha ett gemensamt personuppgiftsansvar.

  Församlingens/pastoratets dataskyddsombud ska fortlöpande följa upp verksamheten. I detta ingår även att granska och rekommendera förbättringar rörande personuppgiftsbehandling i samband med vigsel. Tänk också på att det är viktigt att alltid ange dataskyddsombudets kontaktuppgifter när ni lämnar information enligt GDPR och att kontaktuppgifter till hen ska finnas publicerade på hemsidan. 

  Vissa komplexa frågor att hantera

  Många frågor är särskilt utmanande eftersom kärnverksamheten innefattar personuppgifter som kan avslöja religiös övertygelse. I arbetet med mallarna har en särskild utmaning varit behandling av uppgifter om tredje man, det vill säga personer ni inte kan ingå avtal med.  Tredje man kan vara personer som ska medverka i vigsel på önskemål av det blivande brudparet (till exempel genom att läsa en bibeltext). Tänk på att om prästen vid till exempel vigselsamtal gör anteckningar om tredje man som hen sedan tänker använda vid den kyrkliga handlingen rörande sådana personer kan det vara fråga om personuppgiftsbehandling som omfattas av dataskyddsförordningen (Bromma församling bestämde sig för att inte göra sådana anteckningar vilket också anges i avtalet, se punkt 5). När personer medverkar i kyrkliga handlingar är det i en religiös kontext vilket innebär att det ofta kan anses röra behandling av känsliga personuppgifter (personuppgifter som kan avslöja religiös övertygelse). Om namn också nämns under den kyrkliga handlingen kan inte undantaget som medger behandling av känsliga personuppgifter rörande medlemmar och personer som är i kontakt med kyrkan användas. Detta undantag inte är tillämpligt om man lämnar ut personuppgifter utanför kyrkan (för att kunna göra det krävs samtycke); gudstjänster, där kyrkliga handlingar ingår, är enligt kyrkoordningen offentliga. 

  Det sagda innebär att det alltid är viktigt att reflektera över hur man använder och sparar minnesanteckningar av olika slag. Man behöver alltid ha laglig grund för behandlingen. Lika viktigt att komma ihåg är att gallra minnesanteckningar fortlöpande. Det är inte godtagbart att spara sådana för att det kan vara ”bra att ha dem någon gång i framtiden”. Däremot kan det finnas krav på att spara tal (nationell nivås mall för dokumenthanteringsplan anger att predikningar ska bevaras för evigt vilket lär innebära att även tal ska sparas; för att uppfylla detta behöver man också i en dokumenthanteringsplan klargöra var man sparar handlingarna). Laglig grund för bevarande av handlingarna är allmänt intresse.

  Kravet på laglig grund innebär också att det är vanskligt att registrera uppgifter i Kboks fritextfält om till exempel psalmer. Vill man göra detta behöver avtalet omfatta detta. 

  Man behöver också fundera på hur hanteringen av avtalen ska skötas. Bromma församling har kommit fram till att det bästa är om bokningen sköter det praktiska så att prästens samtal med det blivande brudparet kan fokusera på vigseln (församlingen har sett till att delegationsordningen ger kyrkoherden rätt att vidaredelegera rätten att skriva under avtal). Man har också sett att avtal kan vara ett bra sätt att lämna information till de registrerade, vilket är ett krav i dataskyddsförordningen. För att underlätta förståelsen och lämna bra information har ett informationsmaterial tagits fram som skickas ut till berörda av bokningen.

  Effekter av Datainspektionens beslut rörande domkapitlet

  Datainspektionen har i ett beslut ifrågasatt kyrkans rätt att hantera känsliga personuppgifter. Beslutet har överklagats och förhoppningsvis vinner kyrkan processen men då det ska prövas i domstol finns inga garantier rörande utgång. Enligt Datainspektionens mening kan det så kallade medlemsundantaget (ett trossamfunds rätt att behandla känsliga personuppgifter om medlemmar, före detta medlemmar och de som ofta interagerar med kyrkan så länge uppgifterna inte lämnas vidare till annan) bara användas så länge uppgifterna inte lämnar den personuppgiftsansvariga organisationen. Skulle den linjen vinna kan undantaget inte åberopas i de fall en känslig personuppgift lämnas vidare från en församling till en annan om detta inte säkras med ett samtycke. I avsnittet om bokning beskrivs en rutin som Bromma församling infört på grund av de här oklarheterna.

  Det finns ett krav i dataskyddsförordningen att säkerställa att de personuppgifter man hanterar också hanterats korrekt i tidigare led. Av det här skälet har Bromma församling tagit fram en försäkran man avser använda när man interagerar med andra församlingar i samband med kyrkliga handlingar (till exempel när en präst från församlingen döper ett barn tillhörigt en annan församling). Bromma församling kommer inte själva värdera hur andra församlingar/pastorat arbetar med dataskyddsförordningen utan ber bara om en försäkran att frågan är hanterad. Undertecknade försäkringar kommer att diarieföras.

  Viktigt att diarieföra korrekt

  Vigsel enligt Svenska kyrkans ordning är en kyrklig handling. Det innebär att den styrs av regler i kyrkoordningen och SvKB-bestämmelser, bl.a. SvKB 2016:6. Dessa omfattar bl.a. bestämmelser om kyrkans handlingar. Tänk på att sådana ska hanteras korrekt, vilket ofta innebär diarieföring. Görs detta underlättas också GDPR-hanteringen eftersom den lagliga grunden blir allmänt intresse. 
  Till det kommer att vigseln också innefattar en myndighetsutövning. Det finns krav på att göra hindersprövning och skicka underlag till Skatteverket. Tänk på att en hindersprövning är en inkommande handling som ska diarieföras. Också alla utgående handlingar ska diarieföras och en kopia ska sparas i diariet. Det räcker alltså inte med att Skatteverket sparar handlingar, de ska även finnas hos församlingen/pastoratet. 
  Präster som utför vigsel måste ha ett förordnande. Detta innebär dock inte att prästen själv blir personuppgiftsansvarig utan det är församlingen/pastoratet som är personuppgiftsansvarig eftersom det är Svenska kyrkan som har vigselrätten. 

  Var försiktig med att skicka e-post

  E-post är inte ett säkert sätt att hantera personuppgifter. Extern e-post är inte krypterad och det finns också vissa frågetecken kring hur e-post i kyrkans Exchange-servrar de facto krypteras vilket även gör att vi idag inte kan vara säkra på att ens intern e-posttrafik är krypterad. Känsliga personuppgifter får inte skickas via okrypterad mejl. När nya versioner av Office-paketet börjar rullas ut under 2020 kan läget ändras. Det är därför viktigt att följa nyheter om detta.
  I det här sammanhanget är det också bra att beakta nationell nivås varning rörande hantering av e-post från KBOK, nämligen att församlingar och pastorat inte ska använda e-post för att skicka information eller underlag från KBOK.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2020-03-12
  X
  Dokumentid: 1484988- Webid: 28950 - Unitid: 14