Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Juridisk genomgång i utlandskyrkan

  Foto: Mari Helin/Unsplash

  En juridisk genomgång av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar har genomförts. Genomgången är nu klar.

   

  Bakgrund

  Verksamheten i Svenska kyrkan i utlandet har bedrivits i flera hundra år och har över tid förändrats. Det finns stora skillnader mellan olika länder vad gäller lagar och regler. Vi har sett att det finns oklarheter i vissa juridiska frågor.

  Därför påbörjades en juridisk genomgång av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar 2016. Den är nu avslutad. 

  Kyrkostyrelsen avsatte 20 mkr för respektive perioder 2017/2018 och 2019/2020 i sitt förslag till budget, för att kunna genomföra den juridiska genomgången. Det rörde sig om uppemot femtio platser i ca tjugofem länder. Kostnaden var en uppskattning baserad på erfarenheter av att anlita advokater i andra länder. ​

  Avsikten är också att ingå ett samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan och respektive utlandsförsamling. Samarbetsavtalet är tänkt att skapa en enhetlig rättslig koppling mellan Svenska kyrkan och utlandsförsamlingarna, inte att förändra församlingarnas ansvar och verksamhet.​

  Den juridiska genomgången kan komma att påverka verksamheten de närmaste åren administrations- och verksamhetsmässigt.​

  Detta ville vi uppnå med den juridiska genomgången

  • Vi ville få en heltäckande bild av verksamheten.
  • Vi ville att all verksamhet som bedrivs i utlandsförsamlingarna och övriga utlandsverksamheter sker i enlighet med gällande lagar och andra bestämmelser i respektive land. Vi ville rätta till eventuella problem som framkommer.
  • Vi ville få en bra och solid juridisk grund för vårt arbete framöver.
  • Vi ville legalt formalisera relationen mellan Svenska kyrkan och utlandsförsamlingarna.

  De här personerna arbetar med genomgången

  Jurister anställda på kyrkokansliet, samt jurister från advokatbyrån Mannheimer Swartling - som har egna kontor eller samarbetspartners i de länder där Svenska kyrkan i utlandet bedriver verksamhet - genomför den juridiska genomgången. De ansvariga cheferna är Rickard Jönsson, avdelningschef på Svenska kyrkan i utlandet samt Maria Lundqvist Norling, kyrkokansliets rättschef. 

  Detta är gjort

  Fas 1

  Den juridiska genomgångens första fas är avslutad. I den undersöktes:

  • om församlingens kärnverksamhet krävde något tillstånd för aktuellt land.
  • hur församlingarna är organiserade och om detta är korrekt / lämpligt givet den verksamhet som bedrivs.
  • vem som är församlingens legala representant och huruvida ett samarbetsavtal som lägger fast grunderna för samarbetet mellan Svenska kyrkan och respektive utlandsförsamling kan ingås.

  Tecknade avtal:

  Församlingarna i USA var först ut att granskas och i september/oktober 2019 tecknades avtal med församlingarna i Los Angeles, Florida, New York och San Francisco, vilket innebär att ansvarsförhållandena är tydliga.

  Fas 2

  Den juridiska genomgångens andra fas är nu också avslutad. Samtliga besök som har kunnat genomföras på plats hos församlingarna har genomförts. 

  Juristerna har gått igenom samtliga verksamhetsplatser land för land, från ett juridiskt perspektiv. Detta har gjorts med stöd av lokala jurister.

  Information har samlats in genom frågeformulär, intervjuer och i de flesta fall besök på plats. Därefter har informationen granskats och analyserasts för att legala risker, såväl för kyrkostyrelsen som för kyrkoherden och lokala företrädare i kyrkoråden, ska kunna identifieras och eventuella brister åtgärdas.​

  Några av de områden vi tittat närmare på är avtal, ekonomisk redovisning och skatter, tillstånd, försäkringar, anställda och volontärer, kommersiella aktiviteter samt fastigheter och lokaler. 

  Presentation av rapporten

  En sammanfattande rapport om vad som framkommit under den juridiska genomgången har presenterats för Svenska kyrkan. Rapporten presenteras även för representanter för utlandsförsamlingarna under kyrkoherdeforum den 24-27 september 2020. 

  I videon nedan presenterar Tobias Norman, advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, rapportens resultat.

  Detta återstår i den juridiska genomgången

  Ett utkast på samarbetsavtal har presenterats och synpunkter har samlats in från respektive utlandsförsamling. Avsikten är att samarbetsavtalet ska ingås under 2020/2021.

  Svenska kyrkan kommer parallellt börja arbeta med att åtgärda de brister som har framkommit inom genomgången fram till 2021.

   

   

  Redaktör
  Jiang Millington, Svenska kyrkan i utlandet
  Innehållsansvarig
  Henrik Bodin, Svenska kyrkan i utlandet
  Uppdaterad
  2021-05-31
  X
  Dokumentid: 1464881- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092