Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Råd i rollen som röstbärare

  Att påtala systemfel, maktmissbruk, fördomar eller strukturer som påverkar människor negativt, är en del av kyrkans diakonala uppdrag.

  I avsnittet Diakonitriangeln som verktyg finns fördjupning kring hur församlingen kan arbeta rättighetsbaserat.

  • Inför systemfelsrapportering. Är det ett icke-fungerande mönster som återupprepas? Skapa forum för att samla in fakta. Det kan vara på pastorats-, stifts- eller nationell nivå. Använd diakonens kompetens för att tolka det som sker. Kom ihåg att arbetstid kan behöva avsättas till detta. Samordna.
  • Analysera. Vad är rykten och vad är fakta? Är det lagar som bryts? Är det lagar som saknas? Var påläst och insatt om hur det offentliga fungerar. Handlar det om medborgerliga rättigheter eller mänskliga rättigheter? Eller är det medmänsklig omsorg som saknas?
  • Testa dialog. Påverkansarbete behöver inte ske inför öppen ridå. Ibland kan det vara mer effektivt påverka genom direkt kontakt med viktiga nyckelpersoner, exempelvis chefer och politiker. Skapa relationer till dessa. I samverkansroller bör man redan i början diskutera uppdraget som röstbärare och hur kritik ska framföras. Församlingens diakon kan fungera som en slags samhällsguide som kan länka till, och medla mellan, olika myndigheter. Om dialogen inte fungerar kan man behöva gå vidare och driva opinion.
  • Samråd med andra delar av kyrkan. Svenska kyrkan på exempelvis nationell nivå arbetar långsiktigt med många frågor som inte syns i media. Det finns bl.a. en policyfunktion som arbetar med påverkansarbete. Samråd med och be om hjälp från stift och nationell nivå. Att göra det tillsammans med andra minskar också utsattheten. Tänk på att det som en enskild församling uttalar sig om kan uppfattas som hela Svenska kyrkans åsikt. Ha argument för att församlingen uttalar sig just i denna fråga (och inte i en annan).
  • Använd kommunikatörer. Samverka med kommunikatörerna på lokal-, stifts- och nationell nivå om bedömningen är att det måste till exempelvis en debattartikel, ett offentligt uttalande eller ett upprop. Kom ihåg att opinion inte nödvändigtvis behöver innebära konflikt. Det kan också vara att definiera ett problem och sprida kunskap. Kommunikatörer kan ge hjälp i sätt att nå ut.
  • Förankra engagemanget i församlingen, hos ansvarig chef och de som kan frågan. Kom överens om vad som ska sägas, vilka som ska skriva under eller delta i en uppvaktning eller vem som ska uttala sig om media ringer. Var öppen och inte hemlighetsfull. Skriv inte under alla namninsamlingar. Församlingens anställda kan inte engagera sig och ha koll på allt. Var strategisk. Glöm inte att kunna motivera engagemanget också teologiskt. Tänk in förtroendevalda, anställda, ideella. Om man uttalar sig i församlingens namn bör detta vara förankrat hos kyrkoherden. Kom samtidigt ihåg att diakonen har ett särskilt mandat och uppdrag att vara röstbärare i församlingen.( Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan. Biskopsmötet 2014) Se till att det finns tid och kompetens för denna arbetsuppgift.
  • Precisera vilka församlingen vill nå. Vilka är det som behöver höra det som församlingen vill säga? Har de makt att påverka? Sträva efter att möta människor på strategiskt sett samma nivå, exempelvis chef till chef, politiker till politiker osv.
  • Tänk över säkerhetsfrågor. I dagens samhälle och med sociala medier kan en församling eller enskild anställd eller ideell bli föremål för hot och trakasserier när man tar ställning i vissa frågor. Det behöver finnas beredskap för det.
  • Agera som ett sätt att påverka. Man kan också uppmärksamma utsatthet genom praktisk handling. Att skapa ett tillfälligt härbärge, eller att dela ut gratis mat kan vara en slags intervention som kan leda till beslut om åtgärder hos makthavarna. Se samtidigt upp så att handlingen inte blir en ersättning för någon annans ansvar. Låt den vara tillfällig. Gör den inte under tystnad.
  • Gör det snyggt. Tänk på grafiska uttryck, formuleringar, rättstavning, klädsel etc. Medieträning kan behövas.
  • Acceptera interna meningsskiljaktigheter. Det är viktigt att vara beredd på att det kan finnas olika åsikter inom församlingen kring ett identifierat problem. Man kan exempelvis ha olika åsikter om hur en lösning av problemet skulle se ut. Var beredd på diskussionen och öppen för olikheter. Utgå ifrån att ni strävar efter det bästa för alla även om ni har olika syn på hur man ska nå dit.
  • Se upp för dystopin. Fokusera på att förmedla kraft att förändra det som kan förändras snarare än en hopplöshet inför all världens elände. Allt blir inte sämre. Att ensidigt sprida en bild av att allt är på väg utför är dels en alltför svartvit bild av världen men riskerar också att sprida uppgivenhet istället för handlingskraft: det vill säga tvärt emot det hopp som kyrkan vill stå för.
  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-14
  X
  Dokumentid: 1396992- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410