Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Clearing och annan ersättning vid kyrkliga handlingar

  Clearing - och annan ersättning vid kyrkliga handlingar

  Med clearing inom Svenska kyrkan menas det regelsystem som möjliggör en kostnadsreglering mellan de enheter, vanligtvis församlingar/pastorat, som ordnar kyrkliga handlingar.

  Genom clearingsystemet kan t.ex. en församling, i vilken det vigts ett brudpar hemmahörande i en grannförsamling, få ersättning från grannförsamlingen för vissa uppkomna kostnader. Avgifternas storlek bestäms årligen av kyrkostyrelsen till schablonbelopp avseende särskilda poster för de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. 

  I anslutning till frågor om clearing uppstår ofta många närliggande frågor om ersättning för kyrkliga handlingar. Det handlar t.ex. om frågan huruvida en präst får ersättas för kyrkliga handlingar som skett på fritiden och om prästens resekostnader. Detta är alltså inte clearingfrågor.

  I detta material beskrivs förutsättningarna för när clearing kan ske och hur ersättning till präster får ske i samband med kyrkliga handlingar. Materialet består till stor del av en samling exempel på olika situationer och lösningar. Avslutningsvis finns ett avsnitt med frågor och svar hämtade från kyrkokansliets kanslistöd.         

  Bestämmelserna om clearing

  Kyrkostyrelsen beslutar årligen vilka belopp som ska gälla för clearing av kostnaderna vid dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning. 

  Det som ersätts genom clearing för de kyrkliga handlingarna är kostnader för präst, kyrkomusiker och lokalupplåtelse.

  Sedan 2019 är det obligatoriskt att använda Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem för ersättningar som ska faktureras och betalas (9 §).

  Hitta gällande clearingbestämmelser,  kyrkostyrelsens beslut om clearingbelopp för dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning m.m., på svenskakyrkan.se/kyrkoordningen under rubriken "Gällande bestämmelser".​

  Clearingbelopp för året

  Du hittar gällande clearingbelopp i kyrkostyrelsens beslut om clearingbelopp för dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning m.m..

  Beslutet finns tillgängligt på svenskakyrkan.se/kyrkoordningen under rubriken "Gällande bestämmelser".​

   

   

   

   

   


   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\SVKKBO,
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2022-09-02
  X
  Dokumentid: 134761- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474