Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Svenska kyrkans miljödiplomering

  Svenska kyrkans miljödiplomering är ett miljöledningssystem som fungerar som ett verktyg och kvalitetssäkring för hållbarhetsarbete i Svenska kyrkan. Under 2021 reviderades standarden.

  Svenska kyrkans miljödiplomering är ett verktyg för de som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en hållbar utveckling för alla människor. Miljödiplomeringen som Svenska kyrkan har tagit fram har många likheter med ledningssystemen; ISO 14001 och EMAS. Det som gör Svenska kyrkans miljödiplomering unik är:

  • En teologisk övertygelse kring vikten av att arbeta med hållbar utveckling som drivkraft 
  • Den pedagogiska strukturen som leder till en lärande organisation       
  • En bred förankring och delaktighet skapas genom arbetsmetoden med reflektion och samtal       
  • Ett helhetsfokus som leder till en helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv    
  • Ett fokus på att utföra konkreta förbättringsåtgärder utifrån ett målstyrt arbetssätt
  • Att metoden är ett verktyg som leder till förändrade värderingar och hållbara rutiner 

   

  Sju moment - en arbetsmetod

  Svenska kyrkans miljödiplomering är upplagd i sju moment som alla leder vidare i arbetsprocessen.

  1. Beslut, reflektion, dialog och lärande

   Kontakt med stiftshandläggare. Beslut fattas i kyrkorådet om miljödiplomering. Gemensam grundläggande miljöutbildning och reflektion

   2. Organisation 

  Ledningen avsätter personella och ekonomiska resurser för arbetet, en miljögrupp utses, det finns en dokumenterad arbets- och ansvarsfördelning.

  3. Lägesbeskrivning

  Daterad nulägesbeskrivning tas fram för församlingens olika verksamhetsområden.

  4. Vision och Policy

  En vision och policy tas fram för arbetet tillsammans

  5. Mål och handlingsplaner

  Övergripande mål formuleras, dessa konkretiseras i tidsbestämda och uppföljningsbara  delmål för varje verksamhetsområde identifierade i nulägesbeskrivningen. En handlingsplan tas fram för hur målen ska nås, kyrkorådet eller delegerad verksamhetsansvarig godkänner mål och handlingsplan. 

  6. Verksamhetsstyrning

  Anställda och förtroendevalda informeras om arbetet. Det tas fram rutiner för målarbetet.

  ​7. Uppföljning och granskning

  Dags att få intyg i steg1 eller diplom i steg 2 och 3. 

  Diplomeringsfas 

  När genomförandefasen är klar återstår diplomeringssamtalet och själva miljödiplomeringen, efter en godkänd diplomering delas ett diplom ut.

  Vinster med Svenska kyrkans Miljödiplomering

  Det finns vinster med att genomföra miljöarbete på detta sätt, förutom en minskad miljöpåverkan leder även ett arbete på detta sätt ofta till kostnadsbesparingar; ett minskat behov av energi, råvaror och minskade avfallsmängder. Att genomföra en miljödiplomering bidrar även till reflektion över livsstilsfrågor och förändrade beteenden. Kanske även ett hållbarare liv, yttre såsom inre!

  För mer information och hjälp med att starta upp miljöarbetet i er församling, kontakta josefine.radon.bertilsson@svenskakyrkan.se. Handläggaren finns tillgänglig för stöd under hela arbetsprocessen.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Josefine Radon Bertilsson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2022-03-01
  X
  Dokumentid: 1294168- Webid: 28948 - Unitid: 5