Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Migration

  Teologiskt material

  På den här sidan har vi samlat användbart material och teologisk reflektioner som rör bland annat migration, flyktingskap, social sammanhållning och religionsdialog.

   

  De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext: Ett brev från Svenska kyrkans biskopar

  Svenska kyrkans biskopar skriver i biskopsbrevet om hur kyrkans representanter kan vara öppna i möten med människor i ett mångreligiöst sammanhang, och samtidigt förankrade i sin egen identitet.

  Biskoparna konstaterar att riten är stark och betydelsefull, men att människors tolkning av det som sker i riten varierar.När någon av dem som den kyrkliga handlingen berör har en annan religiös tradition kommer nya frågeställningar in i samtalet.Därför är det nödvändigt med ett varsamt och pastoralt handlande från kyrkans sida, menar biskoparna: ”Vid de kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext behöver vi som företräder Svenska kyrkan vittna om vår tro, utföra det som är förenligt med vår kyrkas bekännelse, visa öppenhet och omsorg om de människor som kommer ur en annan trostradition samt vara gränsöverskridande men inte gränslösa” skriver de i slutordet av biskopsbrevet.

  Du kan ladda ner biskopsbrevet här.​

  Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

  Som kristna är vi kallade att vittna om Kristus, men den mångkulturella och mångreligiösa värld vi lever i kräver av oss att vi gör detta på ett respektfullt och etiskt godtagbart sätt. Men vad innebär det? 

  Avsikten med dokumentet Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld, som tillhandahålls av SKR, är att uppmuntra kyrkor, kristna råd och missionsorganisationer att reflektera kring sin nuvarande praxis och att använda rekommendationerna för att utarbeta egna riktlinjer för vittnesbörd och uppdrag bland dem som har olika religioner eller inte bekänner sig till någon religion alls.​

  Foldern kan laddas ner kostnadsfritt här.Till foldern finns även en samtalsguide.​

  Kristna i möten med människor av annan tro

  Interreligiösa samtal kan föras på flera sätt: Det kan vara troende från olika religioner som samtalar om frågor grundade i det praktiska vardagslivet. Det kan vara människor från olika traditioner som delar erfarenheter av andligt liv med varandra: bön, meditation, berättelser och bilder. Samtalet kan också fokusera på läroinnehåll. Här kan frågor om exempelvis förhållandet mellan tro och vetenskap, hur det goda samhället bör se ut eller tolkningar av heliga texter diskuteras.

  I foldern Kristna i möten med människor av annan tro, som ges ut av SKR, finns tio punkter som kan vara till hjälp för kristna som deltar i interreligiösa samtal.

  Foldern kan laddas ner kostnadsfritt här.

  Sann mot sig själv – öppen mot andra​

  Sann mot dig själv – öppen mot andra är Svenska kyrkans skrift om hur man kan förhålla oss till människor av annan tro. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar.​ Bokens titel anger att det inte finns någon motsättning mellan att hålla fast vid det man tror på samtidigt som man är nyfiken på och öppen för andras tro. Den har tagits fram av Teologiska kommittén på uppdrag av kyrkomötet, och innehåller fyra delar.

  Boken innehåller en studiehandledning av Marika Palmdahl, stiftsadjunkt för religionsdialog i Göteborg. Den är upplagd för sex träffar, men frågorna och övningarna kan även användas för en enstaka samling eller en kortare eller längre serie träffar.

  Boken kan laddas ner kostnadsfritt här.

  SKR:s ramdokument för migrationsfrågor

  Detta vill vi! - Kyrkorna och migrationsfrågorna antogs som ett ramdokument av SKRs årsmöte 2007 och har därefter reviderats 2016/2017. Dokumentet kommer att hållas levande och bearbetas vidare när så behövs. Dokumentet kan användas till exempel för att presentera kyrkornas syn på migration och integration vid kontakt med olika myndigheter när samarbete planeras, eller som inspiration och ledstjärna i lokala församlingars eller ekumeniska råds arbete. Dokumentet finns översatt till fyra olika språk.

  Dokumentet kan laddas ner kostnadsfritt här.

  ​SKR:s skriftserie, no. 1: Charta Oecumenica 

  Det behövs mer än någonsin en ekumenisk förståelse i Europa! Därför hälsas dokumentet Charta Oecumenica, som överlämnades till kyrkorna i Europa av KEK (Konferensen för Europeiska Kyrkor) och CCEE (De Europeiska Biskopskonferensernas Råd) i april 2001, med glädje och stora förhoppningar. 

  Dokumentet, som fått underrubriken: ”Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa”, är det första i sitt slag, gemensamt för katoliker, ortodoxa, anglikaner, gammalkatoliker, lutheraner och reformerta.Tanken med Charta Oecumenica är att den ska användas som ett redskap för samtal. Den är inget färdigt dokument utan kan ständigt förändras och förbättras på den väg kyrkorna vandrar tillsammans.

  Boken kan beställas här.

  SKR:s skriftserie, no. 9: Religionsmöte – ekumeniska dokument 

  Hur ska vi som kristna egentligen förhålla oss till andra religioner? Hur talar vi om Treenigheten med någon som inte är kristen? Hur gör jag om mitt barn vill gifta sig med en muslim? 

  ”Religionsmöte – ekumeniska dokument” är nummer nio i Sveriges kristna råds skriftserie. Skriften innehåller en sammanställning av internationella ekumeniska dokument. I skriften presenteras också en teologisk grundhållning för hur man kan se på människor av annan tro. Dessutom ges råd och anvisningar för det konkreta mötet med troende från andra religioner. Ett särskilt avsnitt handlar om femton saker som kristna bör veta om islam. Redaktör Katrin Åmell, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd.​

  Boken kan beställas här.

  SKR:s skriftserie, no. 11: Kan vi be tillsammans? Ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext

  Kan judar, kristna och muslimer be tillsammans? Är det möjligt rent teologiskt? Och hur ber man i så fall? ”Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext” är ett underlag för både reflektion och handling i konkreta situationer.

  Kan vi be tillsammans? innehåller material från olika internationella ekumeniska sammanhang i sammanfattning och bearbetning av Katrin Åmell OP, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd. Materialet ger inga generella entydiga svar men däremot fördjupade reflektioner. Bibliska, teologiska, pastorala och konkret praktiska aspekter tas upp. 

  Boken kan beställas här.

  SKR:s skriftserie, no. 16: Äktenskap där religioner möts

  Tonvikten i boken ligger på pastorala frågor. Synen på äktenskap i kristendom, judendom och islam beskrivs. Juridiska aspekter samt förhållandet mellan religion och kultur berörs också. Ett kapitel ägnas åt konkreta exempel på hur par som tillhör olika religioner lever i Sverige och hur de funnit lösningar på olika utmaningar.

  Syftet med boken är att ge en första introduktion till stöd för präster och pastorer i Sveriges kristna råds medlemskyrkor, när par med olika religionstillhörighet vänder sig till dem för samtal.​

  Boken kan beställas här.

  Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang – översikt och exempel

  Rapporten Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang är tänkt att fungera som stöd och inspiration i arbetet med att utveckla det interreligiösa arbetet, lokalt och regionalt, i församlingar och på stiftsnivå.  Många exempel på vad som görs i församlingar och stift finns med. Uppdraget att ta fram en kartläggning av de interreligiösa och interkulturella sammanhang där Svenska kyrkan finns med kommer från ett kyrkomötesbeslut 2014.

  Rapporten kan du ladda ner här.

  Teologi för social sammanhållning 

  I Stockholms stifts text Teologi för social sammanhållning hittar du motiveringar till varför arbete mot segregation och för ett inkluderande samhälle ska bedrivas.​

  Ladda ner texten:

  Teologi för social sammanhållning ​

  Äktenskap där religioner möts
  Äktenskap där religioner mötsTeologi för social sammanhållning Teologi för social sammanhållning 
  Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld
  Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld
  Redaktör och innehållsansvarig
  Support Migration, Migration
  Uppdaterad
  2021-12-20
  X
  Dokumentid: 1294134- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133